Kategoria:

Prawo rodzinne
Przestępstwo z art. 209 § 1a Kodeksu karnego popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (nie płaci alimentów) określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia...
Read More
Czym jest nieważność umowy o podział majątku? Małżonkowie umówili się na spotkanie w kancelarii notarialnej celem sporządzenia intercyzy, czyli umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową między nimi w związku z tym, że mąż chciał rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a żona miała związanych z tym wiele obaw. Wedle żony działalność męża była bardzo ryzykowna. W związku z...
Read More
Czym jest przysposobienie dziecka? Przysposobienie umożliwia dziecku wychowanie w zastępczej rodzinie, gdy jest ono pozbawione pieczy rodzicielskiej. Aby przysposobić dziecko, należy wiedzieć, że: Przysposobić można tylko osobę małoletnią, czyli do ukończenia 18 lat. Przysposobić można tylko dla dobra tej osoby. To jest najważniejsza rzecz. Przysposobienie (adopcja) następować musi dla dobra osoby małoletniej (adoptowanej). Przesłanka ta ma znaczenie...
Read More
Powództwo przeciwko ojcu dziecka o ustalenie ojcostwa mogą wytoczyć: dziecko, matka, i prokurator. Oczywiście powództwo o ustalenie swojego ojcostwa może wytoczyć również domniemany ojciec dziecka. Sądowe ustalenie ojcostwa jest drugim obok uznania ojcostwa sposobem ustalenia ojcostwa pozamałżeńskiego. Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka jest niedopuszczalne Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje...
Read More
Przydatne wzory pism: Wniosek o przeprowadzenie mediacji Wniosek o wyrażenie zgody na mediację Wzór protokołu z mediacji Ugoda mediacyjna wzór Zaproszenie na mediację Zawiadomienie o mediacji Odmowa mediacji wzór Zgoda na mediację wzór Rezygnacja z mediacji Co to jest mediacja? Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu przy udziale trzeciej osoby,...
Read More
Po przeszło 10 latach chodzenia po sądach i poznania setek par rozwodzących się naszło mnie na delikatne podsumowanie, zebranie wrażeń z tego wycinka prawniczej rzeczywistości jakim są rozwody i poprzedzające je rozstania. Całokształt, który z tych okoliczności się wyłania, tworzy ciekawą przestrzeń do refleksji.  Nie ulega wątpliwości, że rozstanie to bardzo ważna rzecz w życiu...
Read More
Kto prowadzi leczenie? W odniesieniu do osoby uzależnionej od narkotyków leczenie osoby uzależnionej prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej. Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii, osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Leczenie niepełnoletniego Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna...
Read More
Przepis artykułu 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej przed sądem (dawniej zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) – o ile istnieją ważne powody. Dodatkowo istnieje możliwość starania się o ustanowienie takiej rozdzielności z datą wsteczną przed sądem – o ile istnieją wyjątkowe okoliczności. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy wzór pozwu o rozdzielność majątkową z datą...
Read More
Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem – jaka różnica? Jako że większość osób, które do nas przychodzą, nie widzą na początku różnicy między władzą rodzicielską z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem, to na początku zawsze podkreślam, że prawo do utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem, nawet jeśli rodzice nie mieszkają już razem np. na skutek rozwodu, jest...
Read More
Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa? Adwokat: Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli natomiast dziecko urodziło się po upływie 300 dni, od orzeczenia separacji to domniemanie już nie obowiązuje. Ustanie małżeństwa...
Read More
Ubezwłasnowolnienie to forma pomocy państwa dla osób, które z powodu określonych zaburzeń nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jak stanowi art.13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować...
Read More
Jeżeli jedna ze stron, jeden z rodziców nie respektuje postanowienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, np. nie przestrzega godzin kontaktów, nie wydaje dziecka, w ogóle uniemożliwia realizacje kontaktów wówczas możemy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o wykonanie kontaktów, tzw. egzekucja kontaktów. Zgodnie z art. 59815 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem...
Read More
Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzice dziecka nie żyją już ze sobą od dłuższego czasu bo rozstali się ostatecznie np. na skutek rozwodu. Nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Jeden z rodziców wyprowadził się do innego mieszkania. Nie kontaktuje się on również praktycznie w ogóle z dzieckiem. A ostatnie dwa jego spotkania z dzieckiem zakończyły się na...
Read More
Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Właściwość wyłączna sądu oznacza, że sprawa może być rozpoznana tylko przez ściśle określony sąd, wskazany w przepisie prawa. Jeśli...
Read More
Władzę rodzicielską stanowią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Pojęcie to obejmuje wychowanie dziecka (z poszanowaniem jego godności i praw), reprezentowanie go  oraz sprawowanie opieki nad nim i jego majątkiem. Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej? Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest zaś najsurowszym środkiem ingerencji w wykonywanie tej władzy. Nie można go jednak traktować jak rozstrzygnięcia o charakterze penalnym (karzącym)...
Read More
Na początku podkreślam, że to nie przyczyny powodujące rozpad pożycia decydują lub nie o rozwodzie. Podstawą powództwa o rozwód i w konsekwencji orzeczenia rozwodu przez sąd jest zawsze zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Powód w sprawie o rozwód może powołać kilka przyczyn rozkładu pożycia, a sąd może ustalić fakt rozkładu pożycia tylko wskutek niektórych...
Read More
Wraz z ustaniem małżeństwa przez rozwód wygasają liczne prawa i obowiązki oraz ustaje szereg skutków prawnych, a pewne nowe skutki prawne pojawiają się w miejsce dotychczasowych. To o co ludzie często pytają, to o czym poza samym rozwiązaniem małżeństwa musi rozstrzygnąć sąd w wyroku rozwodowym – czyli jakie inne skutki poza samym ustaniem więzi małżeńskiej powstaną...
Read More
Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek o ubezwłasnowolnienie to dokument, który składa się do sądu opiekuńczego, mający na celu uzyskanie orzeczenia o pozbawieniu pełnej lub częściowej zdolności do czynności prawnych osoby dorosłej, która ze względu na swoją chorobę, niepełnosprawność lub stan psychiczny nie jest w stanie samodzielnie podejmować ważnych decyzji dotyczących swojego życia. Orzeczenie o...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Zupełny i trwały rozkład pożycia? Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie rozwodu możliwe jest tylko w sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, tj. nieistnienia więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Sąd stwierdził, że między stronami nie istnieje już żadna z trzech wymienionych więzi, przy czym więź fizyczna ustała w 2012 r....
Read More
1 2 3 4 5 6