Kategoria:

Prawo rodzinne
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Powódka składa do Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie powódki kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat na czas trwania postępowania o rozwód. Pozwany uzyskuje miesięczne zarobki...
Read More
Poniżej przedstawiona została najczęściej występująca sytuacja, a mianowicie, gdy małżonkowie porozumieli się co do kwestii rozstania, uzgodnili wzajemne stanowiska oraz podjęli wspólne decyzje dotyczące dziecka lub dzieci małżonków. Chcą się rozstać szybko, bez konfliktów i wzajemnych pretensji, zakończyć dotychczasowy etap, aby rozpocząć nowy – w skrócie rozwód „za porozumieniem stron”, czyli bez orzekania o winie....
Read More
Kiedy rodzice są zobowiązani płacić alimenty na dziecko? Rodzice są zobowiązani do alimentów przede wszystkim na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dziecko to posiada jakieś dochody lub majątek i to wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania. Aby uzyskać alimenty od rodzica na dziecko nie jest konieczne wykazywanie, że dziecko znajduje...
Read More
Spis treści: Pozew o alimenty z zabezpieczeniem – wzórWniosek o zabezpieczenie alimentów wzórUdowodnienie ponoszonych kosztów na dzieckoZestawienie wydatków alimenty – wzórStosunki rodzica z dzieckiem a wysokość alimentówPodsumowanie Na czas trwania procesu o alimenty, czy to w sprawie o zasądzenie po raz pierwszy alimentów, czy też w sprawie o podwyższenie alimentów z uwagi na zmianę sytuacji...
Read More
Od 2011 roku poprawiono przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem osób uprawnionych i wprowadzono możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem za każde naruszenie już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety nadal, aby skutecznie wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe. Jedynie w...
Read More
Spis treści: Czym jest Fundusz Alimentacyjny?Umorzenie długu w Funduszu AlimentacyjnymWniosek o umorzenie długu alimentacyjnego WZÓRWniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzórRozłożenie długu alimentacyjnego na raty i odroczenie spłatyPodsumowując Czym jest Fundusz Alimentacyjny? W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka uzyskał w sądzie alimenty na dziecko i nie jest w stanie ich wyegzekwować przez komornika...
Read More
Spis treści: W jakiej kolejności dziedziczy dziecko?Odrzucenie spadku przez małoletniego (dziecko)Wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego – wzórJaki jest początek biegu terminu na odrzucenie spadku, gdy spadkobiercą jest dziecko?Kiedy dziecko powinno być reprezentowane przez kuratora, a nie przez rodzicaJaka jest wysokość zachowku, jeżeli uprawnionym do zachowku jest dziecko?Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez dzieckoJak dziedziczy dziecko przysposobione?...
Read More
Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasem sąd nie udzielił rozwodu w jakimś przypadku, to być może dlatego, że nie można było rozwiązać małżeństwa, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W danym wypadku w grę wchodzić może interes i dobro współmałżonka lub innych osób np. dziecka jednego z małżonków. Zasady współżycia społecznego, na które...
Read More
Jak wspomniano we wpisie o rozwodzie w sprawie o rozwód sąd musi rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o miejscu jego zamieszkania przy którymś z rodziców. Więc dlaczego sądy powierzają zazwyczaj po rozwodzie władzę rodzicielską matce? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj matki o to wnoszą, a ojcowie zazwyczaj nie żądają,...
Read More
Poniżej przedstawiona zostanie sytuacja na przykładzie sprawy o alimenty (choć dotyczy to również innych rodzajów sprawy), gdzie pozwany, prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się do sądu. Czy sprawa o alimenty może odbyć się bez pozwanego? Czy za niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o alimenty grożą mu jakiś konsekwencje? Zgodnie z art. 216 Kodeksu postępowania cywilnego...
Read More
Czy to w wyroku orzekającym rozwód, czy w oddzielnym postępowaniu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (dziećmi) sąd orzeka o kontaktach z dziećmi tego z rodziców, z którym (dziecko) dzieci na co dzień nie mieszkają. W wyroku rozwodowym, w jednym z punktów, sąd ustala sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi. Wyrok czy postanowienie stanowi co prawda tytuł...
Read More
Spis treści: Małżonek nie wpisany do księgi wieczystejJak napisać pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej?Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wzórIle kosztuje dopisanie współmałżonka do majątku? Małżonek nie wpisany do księgi wieczystej Nieruchomość (działka, mieszkanie, dom) kupiona przez jednego z małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego należy do majątku wspólnego małżonków,...
Read More
Spis treści: Brak zgody drugiego rodzicaWydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojcaWniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – wzórNieżyjący rodzic lub pozbawiony władzy rodzicielskiej Brak zgody drugiego rodzica Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża...
Read More
Poza przypadkami nagłymi, gdy osoba może od razu zostać umieszczona w szpitalu psychiatrycznym za jej zgodą lub nawet bez jej zgody istnieje również tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby i w sytuacji, gdy nie jest to wypadek wymagający nagłego umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym. Aby osoba chora psychicznie została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym...
Read More
Spis treści: Co z tego wynika?Jak badać odmowę zgody na rozwód, czy odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego?Często pada również pytanie, czy to, że drugi małżonek odmawia zgody na rozwód, jest w ogóle zgodne z prawem?Jakie jest inne wyjście, aby doszło do rozwodu?Gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami...
Read More
Istnienie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami zależy od równoczesnego spełnienia przesłanek wskazanych w przepisie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gdy z wyłącznej winy Według przepisu art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd...
Read More
Spis treści: Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?Wniosek o obniżenie alimentów – wzórOdpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzórKiedy można wnioskować o obniżenie alimentów?Zmiana stosunków uzasadniająca obniżenie alimentówWartość przedmiotu sporu (WPS)Należy udowodnić Jak napisać pozew o obniżenie alimentów? Pozew o obniżenie alimentów to wniosek składany przez osobę płacącą alimenty do sądu o zmniejszenie wysokości...
Read More
Faktem powszechnie znanym jest, że małoletnie dzieci wymagają pomocy finansowej ze strony rodziców i znajduje to oparcie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego, a przy tym nie wymaga szczegółowego udowodnienia na etapie postępowania zabezpieczającego. W postępowaniu o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania wystarczającą podstawą udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego jest uprawdopodobnienie istnienia tego roszczenia. Bardzo często...
Read More
Poniżej analizowane jest zagadnienie niedostatku mającego znaczenie w sprawie o alimenty w niektórych sytuacjach, zarówno alimenty na dzieci na i alimenty dla współmałżonka. Kiedy sąd będzie oceniał, czy strona żądająca alimentów znajduje się w niedostatku? Art.  60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi:  §  1.  Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się...
Read More
Spis treści: Skierowanie na przymusowe leczenie osoby nadużywającej alkoholuRozpad życia rodzinnego przez alkoholPrzymusowe leczenie przynosi nikłe efektyPrzymusowe leczenie odwykowe tylko wyjątkowoPrzesłanki skierowania na leczenie odwykowe a chwilowa poprawaPrzymus leczenia także, gdy uzależnienie przerodzi się w zaburzenie psychiczne Skierowanie na przymusowe leczenie osoby nadużywającej alkoholu Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...
Read More
1 2 3 4 5