Kategoria:

Prawo rodzinne
Aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, należy złożyć do sądu wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka nazywany też czasem zamiennie jako wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej: Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka wzór Zgodnie z przepisami miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba...
Read More
Czyli jak warto rozumieć dobro dziecka w kontekście kontaktów dziecka z drugim rodzicem, który na stałe z nim nie mieszka np. po rozwodzie małżonków? Czy obranie metody wychowawczej skutkującej wychowywaniem dziecka w taki sposób, by wpoić w nie przekonanie, że nie ma ono ojca jest dobrym pomysłem? Czy stwierdzenie matki, że nigdy dziecku o ojcu nie mówi...
Read More
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Powódka składa do Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie powódki kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat na czas trwania postępowania o rozwód. Pozwany uzyskuje miesięczne zarobki...
Read More
Poniżej przedstawiona została najczęściej występująca sytuacja, a mianowicie, gdy małżonkowie porozumieli się co do kwestii rozstania, uzgodnili wzajemne stanowiska oraz podjęli wspólne decyzje dotyczące dziecka lub dzieci małżonków. Chcą się rozstać szybko, bez konfliktów i wzajemnych pretensji, zakończyć dotychczasowy etap, aby rozpocząć nowy – w skrócie rozwód „za porozumieniem stron”, czyli bez orzekania o winie....
Read More
Kiedy rodzice są zobowiązani płacić alimenty na dziecko? Rodzice są zobowiązani do alimentów przede wszystkim na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dziecko to posiada jakieś dochody lub majątek i to wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania. Aby uzyskać alimenty od rodzica na dziecko nie jest konieczne wykazywanie, że dziecko znajduje...
Read More
Na czas trwania procesu o alimenty, czy to w sprawie o zasądzenie po raz pierwszy alimentów, czy też w sprawie o podwyższenie alimentów z uwagi na zmianę sytuacji którejś ze stron, jak również w sprawie o rozwód istnieje możliwość wraz z pozwem lub jako osobne pismo – złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie drugiej...
Read More
Od 2011 roku poprawiono przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem osób uprawnionych i wprowadzono możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem za każde naruszenie już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety nadal, aby skutecznie wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe. Jedynie w...
Read More
Czym jest Fundusz Alimentacyjny? W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka uzyskał w sądzie alimenty na dziecko i nie jest w stanie ich wyegzekwować przez komornika od drugiego z rodziców, wówczas może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z fundusu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny wypłaci świadczenie, a następnie upomni się o jego zwrot do rodzica zobowiązanego do...
Read More
W jakiej kolejności dziedziczy dziecko? W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje...
Read More
Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasem sąd nie udzielił rozwodu w jakimś przypadku, to być może dlatego, że nie można było rozwiązać małżeństwa, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W danym wypadku w grę wchodzić może interes i dobro współmałżonka lub innych osób np. dziecka jednego z małżonków. Zasady współżycia społecznego, na które...
Read More
Jak wspomniano we wpisie o rozwodzie w sprawie o rozwód sąd musi rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o miejscu jego zamieszkania przy którymś z rodziców. Więc dlaczego sądy powierzają zazwyczaj po rozwodzie władzę rodzicielską matce? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj matki o to wnoszą, a ojcowie zazwyczaj nie żądają,...
Read More
Poniżej przedstawiona zostanie sytuacja na przykładzie sprawy o alimenty (choć dotyczy to również innych rodzajów sprawy), gdzie pozwany, prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się do sądu. Czy sprawa o alimenty może odbyć się bez pozwanego? Czy za niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o alimenty grożą mu jakiś konsekwencje? Zgodnie z art. 216 Kodeksu postępowania cywilnego...
Read More
Czy to w wyroku orzekającym rozwód, czy w oddzielnym postępowaniu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (dziećmi) sąd orzeka o kontaktach z dziećmi tego z rodziców, z którym (dziecko) dzieci na co dzień nie mieszkają. W wyroku rozwodowym, w jednym z punktów, sąd ustala sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi. Wyrok czy postanowienie stanowi co prawda tytuł...
Read More
Małżonek nie wpisany do księgi wieczystej Nieruchomość (działka, mieszkanie, dom) kupiona przez jednego z małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego należy do majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżonkowie nie wyłączyli lub nie ograniczyli powstającej z mocy prawa między małżonkami wspólności majątkowej np. w drodze umowy majątkowej małżeńskiej. Dotyczy to także nieruchomości kupionych na nazwisko jednego tylko...
Read More
Brak zgody drugiego rodzica Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża zgody na pewne sytuacje, rzeczy dotyczące dziecka. Jednocześnie nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej. Weźmy na przykład sytuację, gdy jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na...
Read More
Poza przypadkami nagłymi, gdy osoba może od razu zostać umieszczona w szpitalu psychiatrycznym za jej zgodą lub nawet bez jej zgody istnieje również tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby i w sytuacji, gdy nie jest to wypadek wymagający nagłego umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym. Aby osoba chora psychicznie została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym...
Read More
Gdy przychodzi osoba i mówi, że chce rozwodu i nie ma takiej siły, aby w małżeństwie dalej trwała pomimo, że drugi małżonek „nie wyraża zgody” na rozwód i chce dalej tego małżeństwa warto wiedzieć, że rozwód mimo „braku zgody” jest możliwy. Ponieważ stanowisko jednego z małżonków, chcącego wznowienia pożycia małżeńskiego, nie wystarcza do uznania rozkładu za nietrwały i...
Read More
Istnienie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami zależy od równoczesnego spełnienia przesłanek wskazanych w przepisie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gdy z wyłącznej winy Według przepisu art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd...
Read More
Jak napisać pozew o obniżenie alimentów? Pozew o obniżenie alimentów to wniosek składany przez osobę płacącą alimenty do sądu o zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Pozew taki może być składany w sytuacji, gdy zmieniły się okoliczności życiowe, majątkowe lub dochodowe osoby płacącej alimenty, co uniemożliwia jej utrzymanie dotychczasowej wysokości...
Read More
Faktem powszechnie znanym jest, że małoletnie dzieci wymagają pomocy finansowej ze strony rodziców i znajduje to oparcie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego, a przy tym nie wymaga szczegółowego udowodnienia na etapie postępowania zabezpieczającego. W postępowaniu o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania wystarczającą podstawą udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego jest uprawdopodobnienie istnienia tego roszczenia. Bardzo często...
Read More
1 3 4 5 6