Co w sytuacji nieobecności pozwanego na rozprawie w sprawie o alimenty, gdy przebywa on za granicą?

Poniżej przedstawiona zostanie sytuacja na przykładzie sprawy o alimenty (choć dotyczy to również innych rodzajów sprawy), gdzie pozwany, prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się do sądu.

Czy sprawa o alimenty może odbyć się bez pozwanego?

Czy za niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o alimenty grożą mu jakiś konsekwencje? Zgodnie z art. 216 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika.

W związku z tym stwierdzić należy, że stawiennictwo zależy tak naprawdę od dobrej woli strony, w tym przypadku pozwanego, ponieważ nie przewiduje on żadnych negatywnych konsekwencji. Brak jakiejkolwiek sankcji.

W tym przypadku można by tylko ewentualnie rozważać to, iż sąd może uznać, że takie zachowanie się strony będzie prowadziło do przypisania jej winy (niesumienne, oczywiście niewłaściwe postępowanie) na podstawie art. 103 Kodeksu postępowania cywilnego i będzie uzasadniało zastosowanie tego przepisu – chodzi tu o zwrot kosztów drugiej stronie.

Warto, aby w sytuacji nieobecności na rozprawie złożyć wcześniej odpowiedź na pozew o alimenty (wzór odpowiedzi na pozew o alimenty pobierzesz poniżej) w przewidzianym terminie i zawrzeć w niej wszystkie wymagane przez sąd oświadczenia.

Istnieje również możliwość skorzystania z przesłuchania przed konsulem polskim za granicą. Można tego dokonać ze względu na istniejące problemy w osobistym stawieniu się przed sądem polskim, np. ze względu na znaczną odległość (przebywanie w USA), brak środków finansowych na przyjazd, ograniczenia czasowe.

W tym celu składa się stosowny wniosek do sądu, uzasadniając go właśnie np. wysokimi kosztami podróży, sytuacją zawodową, zdrowotną itp.

Kwestie te reguluje art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 13.02.1984r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym przepisem na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej konsul:

  • doręcza pisma i inne dokumenty,
  • przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i biegłych,
  • przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie pomocy prawnej.

Czynności wyżej wymienione konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego dokumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie, wyjaśnienie lub opinię.

Przesłuchanie w konsulacie jest protokołowane, a świadek uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Pytania do świadka przygotowują obydwie strony procesu oraz sąd. Konsul zadaje pytanie, następnie zapisuje odpowiedź. Nie ma uprawnień, by pytania przekształcać, dodawać swoje, wyjaśniać wątpliwości.

Inną ewentualnością w przypadku niemożliwości stawienia się przed sądem polskim w sprawie o alimenty to przesłuchanie przez sąd obcego państwa w ramach pomocy prawnej – tutaj też najpierw wniosek do sądu polskiego.

Jednak w sprawach alimentów stosowana jest raczej ta pierwsza opcja, ze względu na niższe koszty. Dodać jednak należy, że procedura ta może się przeciągnąć, np. ze względu na pojawienie się dodatkowych pytań i konieczność powtórnego zwracania się z wnioskiem.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.