Umowa użytkowania – wzór

17 

Umowa użytkowania prowadzi do oddania w użytkowanie i pobieranie pożytków ruchomości lub nieruchomości. Nie jest ona tym samym, co umowa dzierżawy. Jeśli umowa dotyczy nieruchomości, musi przyjmować formę aktu notarialnego. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy użytkowania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest umowa użytkowania?

Użytkowanie to jedno z wyszczególnionych ograniczonych praw rzeczowych. Na podstawie umowy użytkowania można obciążyć rzecz prawem do jej używania i pobierania z niej pożytków. Użytkowanie rzeczy nie sprawia, że strona umowy staje się jej właścicielem.

Nie stanowi również takiego samego stosunku prawnego, jak dzierżawa – dzierżawa nie jest bowiem ograniczonym prawem rzeczowym, lecz uprawnieniem wynikającym z umowy. Ustanowienie użytkowania na określonym prawie nie jest formą nabycia tego prawa. Pozwala tylko korzystać z danego prawa w określony sposób. 

Jak napisać umowę użytkowania?

Umowę użytkowania można przygotować w oparciu o gotowy wzór umowy użytkowania, który zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, bazuje na przepisach o przeniesieniu własności. Jeśli umowa użytkowania dotyczy nieruchomości, można zawrzeć ją wyłącznie w formie aktu notarialnego – wymaga to także ujęcia umowy w księdze wieczystej.

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego, ale jedynie w zakresie oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Natomiast oświadczenie woli nabywcy może być złożone w formie dowolnej.

Umowa użytkowania może przewidywać ustanowienie takiego prawa odpłatnie lub nieodpłatnie. Zawsze należy uwzględnić w niej jednak dane stron, oznaczenie przedmiotu umowy oraz określenie terminu jej obowiązywania. Dokument musi określać także prawa i obowiązki stron. W przypadku umowy użytkowania właściciel:

  • nie ponosi kosztów utrzymania rzeczy obciążonej,
  • może żądać od użytkownika zwrotu takich kosztów.

Natomiast użytkownik:

  • powinien ponosić nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy,
  • powinien dokonywać napraw rzeczy,
  • powinien używać rzeczy w sposób odpowiadający jej przeznaczeniu,
  • musi uzyskać zgodę właściciela na oddanie rzeczy innej osobie,
  • jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy.
umowa-uzytkowania-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa użytkowania - wzór
17