Jak przebiega sprawa o rozwód, gdy małżonkowie porozumieli się i mają dziecko?

Poniżej przedstawiona została najczęściej występująca sytuacja, a mianowicie, gdy małżonkowie porozumieli się co do kwestii rozstania, uzgodnili wzajemne stanowiska oraz podjęli wspólne decyzje dotyczące dziecka lub dzieci małżonków.

Chcą się rozstać szybko, bez konfliktów i wzajemnych pretensji, zakończyć dotychczasowy etap, aby rozpocząć nowy – w skrócie rozwód „za porozumieniem stron”, czyli bez orzekania o winie.

Najpierw w pozwie wnosimy o to, aby sąd orzekł rozwód bez ustalania winy któregokolwiek z małżonków.

W pozwie wnosimy również o to, aby sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub dziećmi stron obojgu małżonkom, nieograniczając tej władzy rodzicielskiej żadnemu z nich.

W pozwie powinien być również zawarty wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, którzy na skutek rozstania będą mieszkać oddzielnie.

Wnosimy również o ustalenie nieograniczonych kontaktów dziecka lub dzieci stron z tym z rodziców, który na co dzień nie będzie mieszkał z dzieckiem.

W pozwie należy również wskazać, w jakiej wysokości alimenty będzie płacił ten z rodziców, który nie będzie mieszkał już razem z dzieckiem.

Konieczne jest wskazanie tych rzeczy w pozwie ponieważ sąd ma obowiązek te kwestie zbadać i o nich orzec. Należy o tym pamiętać.

W omawianym przypadku, gdy jest małoletnie dziecko, konieczne jest również wskazanie, a następnie przesłuchanie przed sądem świadka.

Obecnie wymogiem formalnym pozwu jest również zawarcie w nim informacji o tym, czy strony podjęły próbę porozumienia się, ugodowego zakończenia sprawy, czy tez takiej próby nie podejmowano i wyjaśnienie wówczas przyczyn.

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeśli osoby wnoszącej pozew nie stać na uiszczenie opłaty może złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty w całości lub w części załączając oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach.

Należy pamiętać o tych wszystkich składowych pozwu, bo w przeciwnym wypadku, gdy coś zostanie pominięte sąd wezwie do uzupełnienia braków co przedłuży czas oczekiwania na termin rozprawy.

Dlatego pamiętamy również o pełnych adresach, pod którymi będzie możliwość odebrania korespondencji z sądu i wskazaniu nr pesel małżonka wnoszącego pozew. A do pozwu dołączamy skrócone odpisy aktu małżeństwa stron i urodzenia dziecka. Załączamy również odpis pozwu (kopia) wraz z załącznikami dla drugiego małżonka.

Sąd doręczy pozew drugiemu małżonkowi zobowiązując go do przedstawienia swojego stanowiska, wyznaczy termin rozprawy, który – jeśli chodzi o Sąd Okręgowy w Lublinie będzie przypadał za około 5 miesięcy od dnia złożenia pozwu o rozwód.

Następnie na rozprawie sąd spyta się o aktualne stanowiska stron, czyli o te rzeczy, które były zawarte we wnioskach pozwu – co do samego rozwodu, nieustalania winy, władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów.

Sąd wstępnie przesłucha strony na okoliczności rozkładu pożycia oraz sytuacji dziecka.

Sąd będzie pytał między innymi o to, kiedy małżonkowie zawarli związek małżeński, kiedy się rozstali, jakie były powody rozstania, co legło u podstaw tego, że małżonkowie już nie są razem, np. nie potrafili się porozumieć w codziennych sprawach i na tym tle wybuchały konflikty a dziecko było tego świadkiem, co również na dziecko wpływało niekorzystnie. Sąd spyta również czy decyzja o rozwodzie jest przemyślana i definitywna, czy strony nie widza już możliwości bycia razem.

Sąd może proponować podjęcie terapii małżeńskiej, może zawieszenia postępowania, aby dać sobie jeszcze chwilę, lub skierować na mediację, gdy sąd dojdzie do przekonania, że małżeństwo stron jest jeszcze do uratowania. Należy o tym pamiętać formułując wypowiedzi przed sądem.

Jeśli chodzi o sytuacje dziecka stron w sprawie o rozwód będą padały pytania o stan zdrowia dziecka, o to, czy rozwija się prawidłowo, przede wszystkim czy jest poinformowane w odpowiedni sposób ze względu na wiek dziecka, czy rodzice, zgodnie z wnioskami pozwu będą w stanie rzeczywiście porozumieć się w kwestiach dotyczących dziecka lub dzieci.

Świadek również będzie przesłuchany na powyższe okoliczności dotyczące samych małżonków jak również ich wspólnego dziecka. Na świadka warto wskazać osobę, które ma bieżący kontakt zarówno z małżonkami jak i dzieckiem stron i będzie w stanie przedstawić aktualne informacje dotyczące ich życia.

Końcowo sąd przesłucha małżonków, spyta dodatkowo o ich sytuacje majątkowa i dochody. Sąd ogłosi wyrok w sprawie o rozwód, który uprawomocni się po trzech tygodniach. Wtedy można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia o rozwodzie.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.