Jak zabezpieczyć dowód w postępowaniu cywilnym?

Kiedy można zabezpieczyć dowód w sprawie cywilnej?

Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że przed wniesieniem powództwa albo na wczesnym etapie postępowania przed sądem zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności dowodowej, której dokonanie w przyszłości stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, np. osoba zamierzająca wytoczyć pozew o ochronę posiadania przewiduje, że nie będzie możliwe w przyszłości przesłuchanie w charakterze świadka obecnie poważnie chorej osoby.

Podobnie może być w sprawie o rozwód lub alimenty, gdy osoba mająca być świadkiem przebywa na stałe za granicą, ale przyjechała do kraju np. na święta lub wakacje, wówczas istnieje możliwość w trybie zabezpieczenia dowodu przesłuchanie jej przed sądem jak będzie na chwilę w Polsce.

Właśnie temu niebezpieczeństwu utraty możliwości przeprowadzenia dowodu może zapobiec zabezpieczenie dowodu.

Dowód można zabezpieczyć przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, gdy zachodzi obawa, że przeprowadzenie dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Zabezpieczenie może nastąpić także po prawomocnym zakończeniu postępowania na potrzeby skargi o wznowienie postępowania.

Jak zabezpiecza się dowód w sprawie cywilnej?

Z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu może wystąpić zarówno powód, jak i pozwany, także osoba, która może wystąpić w sprawie jako powód albo pozwany.

Zabezpieczenia dowodu dokonuje się na wniosek, a w toku postępowania także z urzędu. Zabezpieczenie może nastąpić jedynie w związku ze sprawą, w której droga sądowa jest dopuszczalna; zabezpieczenie dowodu może nastąpić także w okresie zawieszenia postępowania.

Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony.

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie dowodu?

Wniosek o zabezpieczenie dowodu powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są znane;

2) wskazanie faktów oraz dowodów;

3) przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu.

O zabezpieczeniu dowodu decyduje sąd w formie niezaskarżalnego postanowienia.

Sąd dokonuje oceny dopuszczalności zabezpieczenia dowodu na posiedzeniu przy udziale stron. Postanowienie o zabezpieczeniu dowodu może zostać wydane bez wezwania przeciwnika tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki albo gdy przeciwnik nie może być wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane.

Przeprowadzenie dowodu w ramach zabezpieczenia jest dokonywane przy udziale stron. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeprowadzenie dowodu może być rozpoczęte przed doręczeniem wezwania przeciwnikowi.

W jakiej sprawie można żądać zabezpieczenia dowodu?

Zabezpieczenie dowodu jest możliwe w każdej sprawie cywilnej, bez względu na jej przedmiot. Przyjmuje się, że jest możliwe zabezpieczenie każdego rodzaju środka dowodowego.

Zabezpieczenie dowodu nie wyklucza późniejszego uzupełnienia postępowania dowodowego.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie dowodu nie przerywa biegu przedawnienia.

Od wniosku o zabezpieczenie dowodu pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.