Wypowiedzenie umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową – wzór

17 

Zarządca nieruchomości jest podmiotem zewnętrznym, z którym zawiera się umowę o zarządzanie, a tym samym powierza mu się zarząd nad nieruchomością na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali.

Aby zmienić zarządcę, trzeba rozwiązać z nim umowę, czyli wypowiedzieć ją na piśmie. Jak przygotować wypowiedzenie umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór wypowiedzenia umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową – wzór, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wypowiedzieć umowę o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

Umowę z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej można rozwiązać w każdym czasie. Najważniejsze przy wypowiadaniu umowy jest natomiast zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Jeśli umowa w sposób lakoniczny lub w ogóle nie odnosi się do tematu jej rozwiązania, należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego.

Z reguły, zmiana zarządcy wymaga podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową. Należy więc w pierwszej kolejności zorganizować spotkanie wspólnoty, przeprowadzić głosowanie i podjąć uchwałę, a dopiero później wypowiedzieć umowę zarządcy.

Samo wypowiedzenie umowy zarządcy wspólnoty mieszkaniowej musi przyjmować formę pisemną. Na dokumencie powinno podpisać się co najmniej dwóch członków zarządu – wyjątkiem jest zarząd jednoosobowy. Wypowiedzenie można przesłać pocztą listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie zarządcy.

Wypowiedzenie umowy terminowej

Przykładowe wypowiedzenie umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową dotyczy najczęściej umowy zawartej na czas nieokreślony, którą można wypowiedzieć w dowolnym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia – bez negatywnych konsekwencji finansowych.

Co natomiast w przypadku, kiedy umowa została zawarta na czas określony? Terminowa umowa o zarządzanie wspólnotą również może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta, jednak tylko z ważnych powodów.

Jeśli wspólnota nie chce płacić zarządcy odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy, musi mieć ważną przyczynę chęci zakończenia współpracy. Taką przyczynę należy określić w treści wypowiedzenia. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

Aby skutecznie rozwiązać umowę z zarządcą nieruchomości, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową. Z dokumentu musi jasno wynikać, że wspólnota rezygnuje z usług zarządcy.

Konieczne jest też wskazanie terminu rozwiązania umowy, a w przypadku kontraktu terminowego – przyczyny wypowiedzenia umowy. Dokument trzeba także odpowiednio doręczyć, chyba że zarządca był obecny podczas podejmowania przez wspólnotę uchwały w kwestii wypowiedzenia umowy.

W innym wypadku, warunkiem skutecznego wypowiedzenia umowy jest doręczenie oświadczenia woli drugiej stronie. Zgodnie z przepisami “oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”.

Najprościej jest zatem wysłać wypowiedzenie listem poleconym, ponieważ wtedy nadawca otrzyma pokwitowanie nadania i odbioru przesyłki. 

wypowiedzenie-umowy-o-zarzadzanie-wspolnota-mieszkaniowa-wzor
Wypowiedzenie umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową - wzór
17