Weksel trasowany – wzór

17 

Weksel trasowany jest papierem wartościowym, który zawiera bezwarunkowe polecenie uregulowania długu w określonej kwocie przez wskazaną osobę trzecią – nazywaną trasatem. Taki weksel zyskuje moc prawną, kiedy zostaje zaakceptowany, czyli podpisany przez trasata. Na jego podstawie wierzyciel o zwrot należności zwraca się do trasata, a nie do wystawcy weksla.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór weksla trasowanego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest weksel trasowany?

Weksel trasowany bywa nazywany także wekslem przekazanym lub ciągnionym. Główną różnicą między takim wekslem a wekslem zwykłym (własnym) jest to, że wystawca weksla trasowanego nie jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za dane zobowiązanie.

Przykładowy weksel trasowany zawiera skierowane bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy we wskazanym miejscu i czasie przez trasata – osobę trzecią – na rzecz remitenta, czyli wierzyciela. Na wekslu podpisuje się nie tylko trasant, lecz także trasat, czyli osoba, która przyjmuje na siebie zobowiązanie uwzględnione w wekslu. 

Jakie elementy powinien zawierać weksel trasowany?

Aby dany dokument mógł pełnić rolę papieru wartościowego, jakim jest weksel trasowany, musi zawierać szereg wymaganych elementów formalnych. Przepisy mówią tu o następujących elementach:

  • nazwa „weksel”,
  • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy,
  • dane trasata,
  • termin płatności,
  • miejsce płatności, 
  • dane osoby, na rzecz której trasat ma dokonać zapłaty,
  • data i miejsce wystawienia wekslu, 
  • podpis wystawcy.

Do przygotowania dokumentu warto użyć zatem gotowego do wypełnienia wzoru weksla trasowanego. Należy pamiętać, że brak któregokolwiek z wymienionych wyżej elementów sprawia, że dokument nie zostanie uznany za papier wartościowy.

Jeśli w wekslu brak jest daty płatności, to należy przyjmować, że weksel jest płatny za okazaniem. Jeżeli zaś brak jest osobno określonego miejsca płatności, to przyjmuje się, że jest nim adres zamieszkania trasata. Podstawą prawną sporządzania weksli jest ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.

weksel-trasowany-wzor-pdf-doc
Weksel trasowany - wzór
17