Protest weksla – wzór

17 

Protest weksla to czynność notarialna, która polega na sporządzeniu aktu publicznego. Akt ten sporządza się w dwóch przypadkach: przy odmowie przyjęcia weksla oraz po niezapłaceniu weksla w wyznaczonym terminie. Sporządzenie protestu wekslowego jest potrzebne, gdy wierzyciel chce dochodzić spłaty należności od indosantów (inaczej żyrantów). 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protestu weksla – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy zawiera akt publiczny protest weksla?

Protest weksla sporządza się na odwrocie weksla lub osobno, ale w tym przypadku należy połączyć akt z wekslem i przypieczętować oba dokumenty pieczęcią urzędową. Protest weksla musi zawierać:

  • dane osoby żądającej protestu,
  • dane osoby, przeciw której wystosowany zostaje protest,
  • stwierdzenie, że osoba, wobec której ma być dokonany protest weksla, nie uczyniła zadość wezwaniu,
  • oświadczenie mówiące o tym, że nie zastano wzywanej osoby, bądź też informacja, że nie można było odnaleźć miejsca zamieszkania wzywanej osoby,
  • data i miejsce dokonania próby wezwania,
  • informacja o liczbie przedstawionych egzemplarzy wekslu,
  • podpis sporządzającego protest,
  • pieczęć urzędowa,
  • numer protestu.

Do przygotowania takiego aktu publicznego, warto użyć naszego gotowego wzoru protestu weksla. Druk wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. 

Kiedy stosuje się protest weksla?

Przykładowy protest weksla może zostać sporządzony w dwóch przypadkach. Pierwszy to odmowa przyjęcia weksla przez trasata. W takiej sytuacji akt publiczny stanowi zwolnienie od przedstawienia do zapłaty.

Protest weksla trzeba przygotować w terminie, który określono jako czas na przedstawienie weksla do przyjęcia. Drugi przypadek, kiedy można wykorzystać wzór przykładowego protestu wekslu to niezapłacenie weksla w wyznaczonym terminie.

W takich okolicznościach sporządza się protest z powodu niezapłacenia weksla. Jeżeli trasat będący dłużnikiem zgodzi się uiścić należność, podmiot sporządzający protest musi odebrać określoną sumę i wystawić pokwitowanie przyjęcia pieniędzy.

protest-weksla-wzor-przyklad-pdf-doc
Protest weksla - wzór
17