Umowa wolontariacka – wzór

17 

Umowę wolontariacką sporządza się w sytuacji, kiedy wolontariat ma trwać dłużej  niż 30 dni. Charakterystyczną cechą takiej umowy jest natomiast dobrowolność oraz nieodpłatność pracy na rzecz innych.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór umowy wolontariackiej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Obowiązki stron umowy wolontariackiej

Ponieważ praca wolontariusza jest dobrowolna, umowa wolontariacka nie przewiduje obowiązków, które wolontariusz musi wypełniać, aby umowa zachowała swoją ważność. Wolontariusz musi jednak wykonywać zadania wyznaczone mu przez zleceniodawcę, robiąc to z należytą starannością.

Natomiast korzystający z wolontariatu w przykładowej umowie wolontariackiej może uwzględnić następujące obowiązki:

 • przeszkolenie wolontariusza w zakresie przepisów BHP,
 • poinformowanie wolontariusza o jego prawach i ciążących na nim obowiązkach,
 • dostarczenie wolontariuszowi materiałów i środków niezbędnych do właściwego wykonywania zadań, 
 • zwrócenie kosztów, jakie wolontariusz poniósł w związku z wykonywanym świadczeniem,
 • ponoszenie kosztów kursów i szkoleń niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków wolontariusza,
 • zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • wystawienie zaświadczenia/opinii na temat świadczonej pracy na żądanie wolontariusza.

Dokładny zakres obowiązków stron, jakie można uwzględnić w takiej umowie, zawiera opracowany przez nas wzór przykładowej umowy wolontariackiej, który można dostosować do swoich potrzeb.

Kto może zawrzeć umowę wolontariacką?

Przykładowa umowa wolontariacka może zostać zawarta przez:

 • organizacje pozarządowe zajmujące się niesieniem pomocy społecznej, związane z edukacją, ekologią lub ochroną zdrowia,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły,
 • szpitale,
 • kościoły.

Umowy tego typu nie wolno natomiast zawierać firmom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto wspomnieć, że podpisanie druku przykładowej umowy wolontariackiej nie rodzi stosunku pracy. Wolontariusz i korzystający nie muszą więc płacić składek ZUS.

Możliwe jest jednak zgłoszenie wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek stanowi natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli wolontariat trwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

umowa-wolontariacka-wzor
Umowa wolontariacka - wzór
17