Jak pisać wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu, aby nie został oddalony?

Na czas trwania procesu o alimenty, czy to w sprawie o zasądzenie po raz pierwszy alimentów, czy też w sprawie o podwyższenie alimentów z uwagi na zmianę sytuacji którejś ze stron, jak również w sprawie o rozwód istnieje możliwość wraz z pozwem lub jako osobne pismo – złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie drugiej strony (pozwanego) do płacenia pewnej kwoty już przez czas trwania postępowania sądowego.

Poniżej pobierzesz osobny wniosek o zabezpieczenie alimentów lub pozew o alimenty z zabezpieczeniem:

W odróżnieniu od zabezpieczenia innych roszczeń dochodzonych w postępowaniu sądowym warto wiedzieć, że ze względu na szczególny charakter zabezpieczenia roszczeń o alimenty, nie wymagają one uprawdopodobnienia, że brak zabezpieczenia pozbawi wierzyciela zaspokojenia.

Innymi słowy, uzyskanie zabezpieczenia jest łatwiejsze w sprawie o alimenty niż w innych rodzajach postępowań.

Udowodnienie ponoszonych kosztów na dziecko

Jednakże to ułatwienie nie zwalnia osoby żądającej zabezpieczenia od należytego udokumentowania wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka.

Opisując swoją sytuację powódka lub powód powinien wskazać kwoty składające się na koszty utrzymania dziecka oraz przedstawić na ich poparcie dowody. Warto uczynić to już w dobrze przygotowanym pozwie, aby tym samym przyśpieszyć rozstrzygnięcie w przedmiocie zabezpieczenia.

Należy wiedzieć, że przedstawienie jedynie dokumentów, z których wynika wysokość otrzymywanego np. przez matkę  dziecka wynagrodzenia za pracę oraz wysokość opłat za gaz czy prąd mogą być niewystarczające.

Przedstawione zazwyczaj wyliczenia w pozwie kosztów utrzymania dziecka muszą zostać poparte dowodami, w szczególności w postaci rachunków wykazujących poniesione wydatki.

Tym samym najlepiej każdy z kosztów utrzymania dziecka wymienionych w uzasadnieniu pozwu o alimenty, o rozwód oraz wniosku o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w należyty sposób udokumentować.

W zakresie dokumentowania wydatków poniesionych na małoletnie dziecko adwokat zwraca uwagę, że paragony nie mogą stanowić dowodu z dokumentów urzędowych ani dowodu z dokumentów prywatnych, o których mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z tym Sad nie może wziąć po uwagę składanych nieraz przez strony postępowania w sprawie o alimenty do akt sprawy kserokopii paragonów.

Wynika to z faktu, że paragony nie mogą stanowić dowodu w sprawie o alimenty z uwagi na to, że nie są rachunkami imiennymi i tak naprawdę nie wiadomo, kto poniósł koszty zakupów uwidocznionych na tych paragonach.

Składając z kolei do akt sprawy zestawienie wydatków na dziecko, należy pamiętać o jego podpisaniu, gdyż złożone bez podpisu nie mogą być dowodem w sprawie. Wzór zestawienia wydatków na alimenty pobierzesz poniżej:

W kosztach utrzymania małoletnich dzieci mieszczą się także wydatki związane z zabezpieczeniem ich potrzeb mieszkaniowych, tj. przypadające na małoletnich opłaty eksploatacyjne, jak również koszty związane z zapewnieniem rozrywki i wypoczynku letniego i zimowego.

Co się tyczy natomiast sytuacji pozwanego lub pozwanej, czyli osoby, od której docelowo żądamy alimentów, to nie wystarczy ogólnikowo opisać jego sytuację. Dla przykładu sam fakt prowadzenia przez pozwanego działalności gospodarczej w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych nie określa w wystarczający sposób możliwości płatniczych pozwanego. Brak bowiem w takiej sytuacji przybliżonych danych na temat wysokości pobieranych przez niego dochodów, poza przypuszczeniami przedstawicielki ustawowej dziecka.

W efekcie takich braków wniosku o udzielenie zabezpieczenia pozwu o alimenty brak może być kryteriów, w oparciu o które możliwe byłoby ustalenie wysokości kwoty zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu w odpowiedniej dla potrzeb dziecka wysokości.

Sąd będzie oceniał, czy w danej sytuacji zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych małoletniego dziecka jest zagrożone, czy też nie i czy bez dodatkowych środków na moment rozstrzygania o zabezpieczeniu podstawowe potrzeby dziecka są zaspokojone.

Jako że obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodzicach kwota ta powinna zostać proporcjonalnie rozdzielona przy uwzględnieniu osobistych starań rodziców o wychowanie i utrzymanie dziecka, czyli de facto czas poświęcany dziecku, jego zainteresowaniom, zaspokajaniu potrzeb.

Stosunki rodzica z dzieckiem a wysokość alimentów

Dlatego zawsze bierze się pod uwagę nakład osobistych starań rodzica względem dziecka. Praktyka pokazuje, że jeśli osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych nie interesuje się dzieckiem, lub interesuje się znikomo, wówczas kwota alimentów a wcześniej zabezpieczenia oscylować będzie w granicach górnych widełek kosztów utrzymania dziecka.

Warto również wiedzieć, że rozstrzygnięcie zawarte w sentencji postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia bądź oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty na czas trwania procesu w żaden sposób nie przesądza treści orzeczenia końcowego, czyli nie przesądza, jakie ostatecznie orzeczenie dotyczące alimentów zapadnie.

Z postanowienia tego wynika jedynie, że w chwili jego wydawania były lub nie było dostatecznych dowodów uprawdopodobniających wysokość kosztów utrzymania dziecka pozwalających oraz dowodów pozwalających ustalić sytuację materialną i możliwości płatnicze pozwanego.

Podsumowanie

Podsumowując i wskazując na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, adwokat zwraca uwagę, że do alimentacji małoletniego dziecka zobowiązani są oboje rodzice (art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), a obowiązek ten może być realizowany w formie świadczeń o charakterze materialnym, jak też w formie osobistych starań o wychowanie i utrzymanie małoletniego (art. 135 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Granicę tego obowiązku w wymiarze finansowym wyznaczają usprawiedliwione potrzeby uprawionego do alimentacji oraz zarobkowe i majątkowe możliwości jego rodzica (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W postępowaniu zabezpieczającym o alimenty ścisłe ustalenie wydatków warunkujących wysokość zabezpieczenia alimentacyjnego nie jest konieczne i  może być zastąpione przez uprawdopodobnienie kosztów utrzymania małoletniego dziecka stron.

Postępowanie zabezpieczające dotyczące alimentów jest postępowaniem przyśpieszonym i względnie odformalizowanym.  W szczególności  Sąd może oprzeć  się na faktach powszechnie znanych, zaś same twierdzenia dotyczące kosztów utrzymania ocenić może w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.