Odwołanie od oceny z zachowania – wzór

17 

Ocena z zachowania może mieć wpływ między innymi na to, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. Warto wiedzieć zatem, że rodzice ucznia, którzy nie zgadzają się z oceną z zachowania wystawioną przez wychowawcę, a także uczeń pełnoletni mają prawo do wniesienia odwołania od takiej oceny. Odwołanie wnosi się w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od oceny z zachowania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przebiega odwołanie od oceny z zachowania?

Jak zostało wspomniane, dorosły uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego mogą wypełnić wzór odwołania od oceny z zachowania i złożyć go w sekretariacie w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

W odpowiedzi na odwołanie dyrektor szkoły musi zwołać komisję, w skład której wchodzi wychowawca, pedagog, opiekun samorządu szkolnego oraz sam dyrektor. Praca komisji polega na sprawdzeniu zgodności wystawionej opinii z udokumentowanym zachowaniem dziecka. Jeśli odwołanie zostanie odrzucone, komisja musi uzasadnić ustaloną ocenę z zachowania.

W przeciwnym razie rodzice będą mogli wnieść skargę na szkołę do Kuratorium Oświaty. Jeżeli jednak komisja uzna odwołanie za zasadne, powołana zostanie nowa komisja, która ponownie ustali ocenę z zachowania – nie może być ona niższa, niż ustalono pierwotnie. 

Jak napisać odwołanie od oceny z zachowania?

Przykładowe odwołanie od oceny z zachowania musi być uzasadnione. Na poparcie swoich zastrzeżeń rodzice powinni też przedstawić w niej takie dowody, jak dokumentacja z poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy z terapii pedagogicznej.

Przed sporządzeniem odwołania należy zapoznać się z kryteriami, które obowiązują przy poszczególnych ocenach z zachowania. Zgodnie z przepisami, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

  • okazywanie szacunku innym osobom,
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej, honor i tradycje szkoły,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.
odwolanie-od-oceny-z-zachowania-wzor
Odwołanie od oceny z zachowania - wzór
17