Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

(2 opinie klientów)

17 

Jak prawidłowo napisać promesę zatrudnienia skazanego? Promesa zatrudnienia to umowa zawierana zwykle między pracodawcą a przyszłym pracownikiem. Jednak przepisy dopuszczają również możliwość zawarcia podobnej umowy z osobą aresztowaną lub osadzoną.

Promesa zatrudnienia skazanego zwiększa jego szanse na zwolnienie warunkowe. Daje mu też lepsze perspektywy na etap życia, który nastąpi po opuszczeniu zakładu karnego, a to ma ogromny wpływ na cały proces resocjalizacji.

Jak powinna wyglądać promesa zatrudnienia skazanego? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór promesy – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

Czym jest promesa zatrudnienia?

Zwykła promesa zatrudnienia dotyczy zazwyczaj pracodawcy i pracownika, którzy planują współpracę, na przykład po rozwiązaniu czy wygaśnięciu aktualnie wiążącej pracownika umowy o pracę. Taką promesę zawiera się na podstawie przepisów dotyczących umów przedwstępnych.

Mówi o nich kodeks cywilny, art. 389, w brzmieniu:

§ 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Zatem w ramach umowy przedwstępnej dotyczącej zawarcia w przyszłości umowy o pracę, pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika, a pracownik przyjąć pracę u pracodawcy.

Promesa powinna określać istotne postanowienia umowy o pracę, jak zajmowane stanowisko czy wymiar etatu. Kluczowe jest także zawarcie umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie.

Jeśli termin ten nie zostanie ustalony, to umowę należy zawrzeć w terminie ustalonym na żądanie stron, przy czym żądanie to powinno wystąpić w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. 

Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o wcześniejsze zwolnienie skazanego

Promesa zatrudnienia skazanego jest dokładnie takim samym dokumentem, czyli umową przedwstępną. Jej stronami są:

 • pracodawca,
 • tymczasowo aresztowany lub osadzony.

Warto pamiętać również, że promesa zatrudnienia to nie to samo, co oświadczenie o chęci zatrudnienia skazanego, które jest dokumentem jednostronnym. Takie zaświadczenie o zatrudnieniu po opuszczeniu zakładu karnego sporządza sam pracodawca. Nie jest to umowa dwustronna. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia skazanego uwzględnia:

 • okres, na jaki pracodawca planuje zatrudnić skazanego.
 • datę początkową zatrudnienia,
 • stanowisko, jakie ma objąć skazany (nieobowiązkowo).

Termin planowanego zatrudnienia pracownika na takim oświadczeniu pokrywa się z możliwą datą przedterminowego zwolnienia skazanego z zakładu karnego.

Dokumenty pełnią podobną rolę – mają ułatwić osadzonemu warunkowe opuszczenie ZK. Jednak to promesa zatrudnienia, czyli umowa dwustronna, silniej wiąże strony i zobowiązuje pracodawcę do faktycznego zatrudnienia skazanego czy tymczasowo aresztowanego.

Jakie elementy zawiera promesa zatrudnienia skazanego?

Jak zostało wspomniane, promesa zatrudnienia jako umowa przedwstępna musi zawierać ważne ustalenia dotyczące umowy przyrzeczonej.

Dokument warto sporządzić w oparciu o nasz wzór promesy zatrudnienia skazanego, który uwzględnia:

 • dane pracodawcy: nazwę i adres zakładu pracy,
 • dane przyszłego pracownika: skazanego lub tymczasowo aresztowanego, 
 • planowaną datę zawarcia umowy o pracę,
 • oznaczenie rodzaju umowy o pracę,
 • określenie wymiaru czasu pracy,
 • określenie stanowiska, które ma zajmować pracownik,
 • określenie wysokości wynagrodzenia za pracę pracownika,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • konsekwencje niewywiązania się z postanowień promesy,
 • podpisy stron. 

Zerwanie promesy zatrudnienia

Promesa zatrudnienia jest umową przedwstępną i stanowi zobowiązanie stron do przestrzegania warunków w niej zawartych. Jeśli jedna ze stron złamie postanowienia promesy, druga ma prawo żądać odszkodowania.

Dotyczy to również niezawarcia umowy przyrzeczonej w określonym terminie. 

Warto pamiętać jednak, że roszczenia z tytułu złamania umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta.

Jeśli zawarcie umowy nie zostanie zarządzone przez sąd, prawo do odszkodowania przedawni się po upływie roku od dnia uprawomocnienia wyroku sądowego.

Jakie korzyści niesie zawarcie promesy zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest korzystna dla pracownika i dla pracodawcy. Pracodawca może za pomocą takiej umowy uniknąć czasochłonnego i pracochłonnego procesu rekrutacji.

Ma też szansę zyskać pracownika o określonych kwalifikacjach.

Natomiast dla pracownika promesa jest korzystna między innymi dlatego, że gwarantuje mu zatrudnienie, bądź ciągłość zatrudnienia w określonym wymiarze czasu pracy i otrzymywania stałego dochodu.

Nie inaczej jest w przypadku promesy zatrudnienia skazanego, szczególnie korzystnej dla osoby aresztowanej czy osadzonej. Zawierając taką umowę, skazany zyskuje:

 • większą szansę na zwolnienie warunkowe,
 • pozytywniejsze perspektywy na okres po opuszczeniu zakładu karnego/aresztu.

Osoby opuszczające zakład karny często mają problem ze znalezieniem pracy. Natomiast brak codziennego zajęcia i brak wynagrodzenia za pracę mogą skutecznie zniweczyć wszystkie osiągnięcia procesu resocjalizacji i doprowadzić do ponownego skazania.

Promesa zatrudniania gwarantuje natomiast stabilne zatrudnienie, regularne pensje i możliwość codziennego wykonywania pracy, co ma ogromne znaczenie w procesie resocjalizacji  – zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po wyjściu z zakładu karnego.

Warto wyjaśnić również, jak promesa zatrudnienia skazanego czy zaświadczenie pracodawcy o planowanym zatrudnieniu skazanego wpływają na możliwość uzyskania zgody na zwolnienie przedterminowe.

Otóż, z wnioskiem o zwolnienie przedterminowe może wystąpić osadzony, dyrektor ZK lub kurator sądowy po tym jak:

 • skazany odbędzie ½ kary,
 • recydywista odbędzie ⅔ kary,
 • multirecydywista odbędzie ¾ kary.

Wniosek rozpatrywać będzie sąd penitencjarny, który oceni, czy osadzony pozytywnie przeszedł proces resocjalizacji.

Natomiast promesa zatrudnienia czy zaświadczenie o planowanym zaświadczeniu przemawiają tutaj na korzyść skazanego, dając mu realną perspektywę zatrudnienia po wyjściu na wolność.

Na koniec

Promesa zatrudnienia dla więźnia to oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do zatrudnienia pracownika po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Często bywa, że w promesie zatrudnienia pada zdanie dotyczące tego, że pracodawca ponownie zatrudni osadzonego po odbyciu przez niego kary, zdarza się tak, gdy osadzony przed trafieniem za kraty pracował u pracodawcy.

Jeśli nie wiesz, jak sporządzić promesę zatrudnienia skazanego, która przekona ZK do przedterminowego warunkowego zwolnienia, pobierz przygotowany przez nas wzór promesy, którą zakupisz na samej górze strony.

2 opinie dla Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

 1. Ewelina Dobierek

  dziękuję.

 2. Teresa Puchalska

  dobrze przygotowany dokument, kompletny, tylko do wypełnienia, pozdrawiam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

promesa-zatrudnienia-skazanego-wzor-za-darmo-pdf-doc
Promesa zatrudnienia skazanego - wzór
17