Kategoria:

Prawo rodzinne
Spis treści: Czym jest przysposobienie dziecka?Wniosek o przysposobienie dziecka żony – wzórWarunki, jakie trzeba spełnić przy przysposobieniuRóżnica wieku między przysposabiającym a przysposobionymZgoda drugiego małżonka na przysposobienie Czym jest przysposobienie dziecka? Przysposobienie umożliwia dziecku wychowanie w zastępczej rodzinie, gdy jest ono pozbawione pieczy rodzicielskiej. Aby przysposobić dziecko, należy wiedzieć, że: Przysposobić można tylko osobę małoletnią, czyli do...
Read More
Spis treści: Wniosek o ustalenie ojcostwa – wzórJakie są skutki ustalenia ojcostwa?Koszty?Sąd? Powództwo przeciwko ojcu dziecka o ustalenie ojcostwa mogą wytoczyć: dziecko, matka, i prokurator. Oczywiście powództwo o ustalenie swojego ojcostwa może wytoczyć również domniemany ojciec dziecka. Sądowe ustalenie ojcostwa jest drugim obok uznania ojcostwa sposobem ustalenia ojcostwa pozamałżeńskiego. Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka jest niedopuszczalne Dziecko albo matka...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More
Po przeszło 10 latach chodzenia po sądach i poznania setek par rozwodzących się naszło mnie na delikatne podsumowanie, zebranie wrażeń z tego wycinka prawniczej rzeczywistości jakim są rozwody i poprzedzające je rozstania. Całokształt, który z tych okoliczności się wyłania, tworzy ciekawą przestrzeń do refleksji.  Nie ulega wątpliwości, że rozstanie to bardzo ważna rzecz w życiu...
Read More
Kto prowadzi leczenie? W odniesieniu do osoby uzależnionej od narkotyków leczenie osoby uzależnionej prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej. Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii, osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Leczenie niepełnoletniego Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna...
Read More
Przepis artykułu 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej przed sądem (dawniej zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej) – o ile istnieją ważne powody. Dodatkowo istnieje możliwość starania się o ustanowienie takiej rozdzielności z datą wsteczną przed sądem – o ile istnieją wyjątkowe okoliczności. Z żądaniem takim może również wystąpić wierzyciel któregoś z małżonków, jednak to nie będzie...
Read More
Spis treści: Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem – jaka różnica?Ustalenie kontaktów z dzieckiem – wzórUgoda o kontakty z dzieckiem – wzórJakie są możliwe formy kontaktu z dzieckiem?Kiedy regulować kontakty z dzieckiem?Jak powinno się regulować kontakty z dzieckiem?Jak wygląda procedura sądowa w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem?Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy o...
Read More
Spis treści: Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa?Orzeczenie rozwodu a zaprzeczenie ojcostwa?Jedyny sposób na zaprzeczenie ojcostwa to…W jaki sposób musi się odbyć zaprzeczenie ojcostwa?Jakie są terminy na zaprzeczenie ojcostwa?Jaki jest skutek zaprzeczenia ojcostwa?Co jeśli minęły terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenia ojcostwa zarówno dla matki, jak i dla ojca dziecka? Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa? Adwokat:...
Read More
Ubezwłasnowolnienie to forma pomocy państwa dla osób, które z powodu określonych zaburzeń nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jak stanowi art.13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować...
Read More
Jeżeli jedna ze stron, jeden z rodziców nie respektuje postanowienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, np. nie przestrzega godzin kontaktów, nie wydaje dziecka, w ogóle uniemożliwia realizacje kontaktów wówczas możemy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o wykonanie kontaktów, tzw. egzekucja kontaktów. Zgodnie z art. 59815 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem...
Read More
Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzice dziecka nie żyją już ze sobą od dłuższego czasu bo rozstali się ostatecznie np. na skutek rozwodu. Nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Jeden z rodziców wyprowadził się do innego mieszkania. Nie kontaktuje się on również praktycznie w ogóle z dzieckiem. A ostatnie dwa jego spotkania z dzieckiem zakończyły się na...
Read More
Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Właściwość wyłączna sądu oznacza, że sprawa może być rozpoznana tylko przez ściśle określony sąd, wskazany w przepisie prawa. Jeśli...
Read More
Spis treści: Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzórArgumenty do ograniczenia praw rodzicielskichApelacja od postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiejPrzywrócenie władzy rodzicielskiej po ograniczeniuWniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – wzór Władzę rodzicielską stanowią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Pojęcie to obejmuje wychowanie dziecka (z poszanowaniem jego godności i praw), reprezentowanie go  oraz sprawowanie opieki...
Read More
Na początku podkreślam, że to nie przyczyny powodujące rozpad pożycia decydują lub nie o rozwodzie. Podstawą powództwa o rozwód i w konsekwencji orzeczenia rozwodu przez sąd jest zawsze zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Powód w sprawie o rozwód może powołać kilka przyczyn rozkładu pożycia, a sąd może ustalić fakt rozkładu pożycia tylko wskutek niektórych...
Read More
Wraz z ustaniem małżeństwa przez rozwód wygasają liczne prawa i obowiązki oraz ustaje szereg skutków prawnych, a pewne nowe skutki prawne pojawiają się w miejsce dotychczasowych. To o co ludzie często pytają, to o czym poza samym rozwiązaniem małżeństwa musi rozstrzygnąć sąd w wyroku rozwodowym – czyli jakie inne skutki poza samym ustaniem więzi małżeńskiej powstaną...
Read More
Spis treści: Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie?Wniosek o ubezwłasnowolnienie wzórCo i kiedy należy dołączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie?Co to oznacza w praktyce wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy: Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek o ubezwłasnowolnienie to dokument, który składa się do sądu opiekuńczego, mający na celu uzyskanie orzeczenia o pozbawieniu pełnej lub częściowej zdolności do...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Zupełny i trwały rozkład pożycia? Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie rozwodu możliwe jest tylko w sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, tj. nieistnienia więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Sąd stwierdził, że między stronami nie istnieje już żadna z trzech wymienionych więzi, przy czym więź fizyczna ustała w 2012 r....
Read More
Spis treści: Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka – wzórWniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieckaWiek dziecka a jego decyzjaKto składa wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?Zabezpieczenie miejsca pobytu dzieckaZabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – wzór Aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, należy złożyć do sądu wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka nazywany też czasem zamiennie jako wniosek o ustalenie miejsca...
Read More
Czyli jak warto rozumieć dobro dziecka w kontekście kontaktów dziecka z drugim rodzicem, który na stałe z nim nie mieszka np. po rozwodzie małżonków? Czy obranie metody wychowawczej skutkującej wychowywaniem dziecka w taki sposób, by wpoić w nie przekonanie, że nie ma ono ojca jest dobrym pomysłem? Czy stwierdzenie matki, że nigdy dziecku o ojcu nie mówi...
Read More
1 2 3 4 5