Płacę alimenty, a komornik egzekwuje

Płacę alimenty, a komornik egzekwuje – co robić

Co zrobić, gdy płacę alimenty i mam komornika? trzeba składać skargę na czynności komornika, bo dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór skargi na komornika, który pobierzesz poniżej:

Egzekucja ma na celu przymuszenie dłużnika do płacenia, gdy ten nie stosuje się do wyroku dobrowolnie. Dopiero wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który składa się do komornika sądowego wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Komornik jako organ egzekucyjny jest obowiązany na wniosek uprawnionego podmiotu (wierzyciela) wszcząć egzekucję i prowadzić ją przeciwko dłużnikowi, chyba że dłużnik wykaże komornikowi, iż obowiązek swój spełnił, tj. złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie o spełnieniu świadczenia albo o udzieleniu mu zwłoki przez wierzyciela.

W takim razie komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności, o czym zawiadamia wierzyciela.

Zaznaczająca się silnie w postępowaniu egzekucyjnym dominacja wierzyciela mogłaby prowadzić do ujemnych następstw na szkodę dłużnika, gdyby w kodeksie postępowania cywilnego nie ustanowiono wielu ograniczeń egzekucji zmierzających do ochrony dłużnika. Ograniczenia te dotyczą:

  1. podstawy egzekucji,
  2. samej egzekucji,
  3. sposobu wykonania egzekucji

Jeżeli dłużnik dobrowolnie wywiązuje się z obowiązku uiszczania świadczeń alimentacyjnych, wierzyciel nie powinien kierować do komornika wniosku o egzekucyjne ich ściągnięcie, albowiem dłużnik urzeczywistnia prawo materialne, stosuje się do wykonalnego tytułu egzekucyjnego (np. orzeczenia sądu).

Ustalenie wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego należy do komornika. Przy tych ustaleniach komornik ogranicza się jedynie do czynności, których podjęcia przeciwko dłużnikowi wierzyciel żądał we wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w toku postępowania egzekucyjnego.

Komornik nie jest uprawniony do oceny, czy istniały w ogóle podstawy do wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji, jeżeli wierzyciel łącznie z wnioskiem złożył tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji, a tym samym do oceny, czy istniały w ogóle podstawy do obciążenia go kosztami.

Ocena zasadności obciążenia dłużnika kosztami zbędnej egzekucji należy w tym wypadku do sądu rozpoznającego skargę na czynności komornika wniesioną przez dłużnika.

Dłużnik, który wywiązuje się ze swych obowiązków zgodnie z treścią tytułu wykonawczego, nie może być pozbawiony możliwości obrony swych praw w toku postępowania egzekucyjnego. Celowe koszty egzekucyjne – jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy – powinny być ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, z którego wynikły. Nie mogą być natomiast ustalane w innym postępowaniu.

Mogą jednak wystąpić takie sytuacje, że uzasadnione będzie wszczęcie egzekucji i obciążenie dłużnika kosztami jako celowymi, mimo że zaspokajał on dobrowolnie alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym. Przykładem może być podjęcie przez dłużnika działań zmierzających do wyzbycia się majątku i stworzenia możliwości jego niewypłacalności na przyszłość.

Natomiast okoliczność, że egzekucja dotyczy roszczeń o szczególnym charakterze, nie przemawia za stanowiskiem, iż kosztami postępowania egzekucyjnego należy obciążyć dłużnika wywiązującego się ze swoich obowiązków.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.