Pełnomocnictwo udzielone przez Wójta – wzór

17 

Obowiązkiem wójta jest kierowanie bieżącymi sprawami gminy, a także reprezentowanie jej na zewnątrz. Wójt może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy na przykład swojemu zastępcy, a dzięki temu ten będzie w stanie składać takie oświadczenia samodzielnie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jaki charakter ma pełnomocnictwo udzielone przez wójta?

Wójt może upoważnić wybraną osobę do działania w swoim imieniu. Takie upoważnienie od wójta traktowane jest jako pełnomocnictwo materialnoprawne, oparte na przepisach kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone przez wójta na piśmie – w zwykłej formie pisemnej – uprawnia do podejmowania działań, które nie wymagają zachowania formy szczególnej, np. formy aktu notarialnego.

Ponadto należy wiedzieć, że wyróżnia się trzy zakresy pełnomocnictwa: ogólne do czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, rodzajowe do wykonywania czynności określonego rodzaju, a także szczególne do dokonywania konkretnych czynności prawnych.

Jeśli wójt chce upoważnić kogoś – zwykle swojego zastępcę – do realizacji swoich obowiązków, najczęściej sporządza wtedy pełnomocnictwo ogólne w zwykłej formie pisemnej. 

Jak wygląda pełnomocnictwo udzielone przez wójta?

Pełnomocnictwo wójta musi zawierać szereg elementów formalnych, wymaganych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ważne w świetle prawa upoważnienie powinno wskazywać, kto jest mocodawcą, a kto pełnomocnikiem, jaki jest zakres pełnomocnictwa oraz w jakim terminie będzie ono obowiązywało.

Upoważnienie musi zawierać dokładne dane osobowe stron, opis pełnomocnictwa i datę jego ustanowienia. Dokument może ustanawiać pełnomocnictwo terminowe lub bezterminowe, ponieważ w każdej chwili mocodawca ma prawo takie pełnomocnictwo odwołać.

Pełnomocnictwo warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór pełnomocnictwa udzielonego przez wójta, aby mieć pewność, że zawiera ono wszystkie niezbędne elementy formalne.

Komu wójt może udzielić swojego pełnomocnictwa?

Wójt może upoważnić do działania w swoim imieniu nie tylko zastępcę, ale również kierowników jednostek organizacyjnych gminy, nieposiadających osobowości prawnej. Takie podmioty mogą składać oświadczenia woli w imieniu gmin.

Należą do nich: szkoły, przedszkola, centra usług wspólnych i tym podobne. Upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy nie można udzielić natomiast samorządowym instytucjom kultury, takim jak biblioteki, czy muzea. 

Upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu gminy a kontrasygnata skarbnika

Należy wiedzieć, że upoważnienie od wójta nie będzie wystarczające do składania oświadczeń w imieniu gminy w przypadku, kiedy dokonanie danej czynności prawnej może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych po stronie gminy.

Takie czynności prawne musi zatwierdzić bowiem główny księgowy budżetu lub osoba przez niego upoważniona. Jest to tak zwana kontrasygnata skarbnika, która stanowi potwierdzenie, że dany dokument jest legalny, zgodny z obowiązującymi przepisami, a gmina dysponuje środkami pozwalającymi jej uregulować zobowiązanie wynikające z umowy. 

pelnomocnictwo-udzielone-przez-wojta-wzor
Pełnomocnictwo udzielone przez Wójta - wzór
17