Upoważnienie Wójta dla pracownika – wzór

17 

Wójt może korzystać z pomocy innych osób podczas kierowania pracą urzędu gminy. Ma on prawo udzielić upoważnienia między innymi swojemu zastępcy, sekretarzowi, czy innym pracownikom urzędu.

Jeśli wójt chce, aby pracownicy wydawali decyzje w jego imieniu, musi udzielić im pełnomocnictwa lub przenieść uprawnienia na pracownika za pomocą uchwały rady gminy.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór upoważnienia wójta dla pracownika, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Komu można, a komu nie można udzielić pełnomocnictwa?

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt może udzielić pełnomocnictw wyłącznie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej. Nie wolno mu udzielić pełnomocnictwa między innymi:

  • dyrektorowi gminnego ośrodka kultury, 
  • dyrektorowi gminnej biblioteki publicznej,
  • kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  i innym osobom będącym na czele jednostek, które mają osobowość prawną. 

Wójt ma obowiązek prowadzenia spraw gminy. Może jednak powierzyć ich prowadzenie zastępcy lub sekretarzowi gminy. Katalog osób, którym można powierzyć prowadzenie spraw gminy, w praktyce jest ograniczony.

Powierzenie spraw gminy wybranej osobie powinno bowiem wpisywać się w zakres czynności zastępcy lub sekretarza gminy jako osób, które nadzorują prowadzenie takich spraw.

Jak powinno wyglądać upoważnienie wójta dla pracownika?

Upoważnienie wójta dla pracownika, czyli powierzenie pracownikowi określonych zadań może nastąpić:

  • w regulaminie organizacyjnym urzędu,
  • w odrębnym zarządzeniu,
  • w odrębnym, pisemnym upoważnieniu,
  • w umowie o pracę – jako określony zakres czynności pracownika. 

Przykładowe upoważnienie wójta dla pracownika powinno przyjmować formę pisemną. Warto pamiętać przy tym, że rozróżnia się pełnomocnictwa ogólne, szczególne i rodzajowe.

W upoważnieniu należy określić, jaki jest zakres pełnomocnictwa, kto, komu go udziela, a także na jaki okres. Dokument można przygotować w oparciu o wzór upoważnienia wójta dla pracownika. 

Podstawa prawna upoważnienia wójta dla pracownika

Pełnomocnictwo wójta dla pracownika sporządza się na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zgodnie z którym „organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki administracyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń”. 

Z kolei na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym można wnioskować, że wójt ma prawo upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Chociaż ustawa zasadniczo nie ogranicza kręgu osób, które można w ten sposób upoważnić do działania w imieniu wójta, to w praktyce trzeba pamiętać, że upoważnienie administracyjne jest upoważnieniem rodzajowym – musi dotyczyć konkretnych czynności, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej ich wykonywania, zaś ta powinna być zgodna z zakresem czynności obowiązującym danego pracownika (zakres czynności jest przypisany do stanowiska pracy).

upowaznienie-wojta-dla-pracownika-wzor
Upoważnienie Wójta dla pracownika - wzór
17