Skarga na Zarządcę nieruchomości – wzór

17 

Zarządca ma obowiązek dbania o dobro wspólnoty mieszkaniowej, zapewnienia jej mieszkańcom komfortu i bezpieczeństwa. Jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, można wnieść na niego skargę. Jak ją napisać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór skargi na Zarządcę nieruchomości, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Do kogo skierować skargę na zarządcę nieruchomości?

Należy wiedzieć, że zarządca nieruchomości pełni swoją funkcję na podstawie umowy i wykonuje te czynności, które w takiej umowie zostały mu powierzone. Niektóre obowiązki zarządcy wynikają jednak również z przepisów, na przykład prawa budowlanego.

Jednym z takich obowiązków zarządcy jest przeprowadzanie okresowej kontroli obiektu i przechowywanie dokumentacji z takiej kontroli. Skargę na zarządcę nieruchomości można skierować zatem zarówno wprost do samego zarządcy, jak i do odpowiednich organów w zależności od tego, z jakich obowiązków zarządca nie wywiązuje się prawidłowo, jakie przepisy łamie, narusza lub zaniedbuje.

Jeśli zarządca jest profesjonalistą i posiada licencję zawodową (obecnie już nie można jej uzyskać), skargę na jego działania można było złożyć do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy ministrze infrastruktury. W 2014 roku komisja przestała jednak działać, zatem członkom wspólnot pozostaje droga prawna lub cywilna w przypadku naruszenia ich interesów.

Jak napisać skargę na zarządcę nieruchomości?

Skarga na zarządcę nieruchomości powinna być dobrze przemyślana i precyzyjnie sformułowana. Należy zaadresować ją do odpowiedniego podmiotu, a także poprzeć dowodami. Przed przystąpieniem do pisania skargi warto przygotować dokumenty niezbędne do jej wniesienia, czyli dowody potwierdzające argumenty wnoszącego skargę, np. faktury, wydruki korespondencji.

Należy poznać także obowiązki zarządcy, obowiązujące go przepisy oraz prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości – dzięki temu można przygotować rzetelne, ale też rzeczowe pismo. Przykładowa skarga na zarządcę nieruchomości powinna być czytelna, pozbawiona błędów, czy niedopowiedzeń, utrzymana w formalnym stylu.

Konieczne jest także uwzględnienie w niej swoich danych i podpisu. Gotowe pismo można złożyć osobiście lub wnieść listem poleconym. W zależności od sprawy do skargi dołącza się najczęściej:

 • kopię umowy o zarządzanie nieruchomością wraz z aneksami,
 • dokumenty określające stan prawny nieruchomości,
 • dokumenty na poparcie zarzutów uwzględnionych w skardze lub opis zarzutów.

Czego może dotyczyć skarga na zarządcę nieruchomości?

Skargi na zarządców nieruchomości dotyczą różnych problemów, zarówno zaniedbań, jak i nadużyć. Pismo w takiej sprawie można przygotować w oparciu o wzór skargi na zarządcę nieruchomości, wskazując w nim na fakt, że zarządca:

 • popełnia błędy księgowe,
 • dopuszcza się defraudacji, 
 • doprowadza do zadłużenia wspólnoty,
 • prowadzi sprawy kilku wspólnot i zaspokaja pieniędzmi jednej z nich wierzytelności drugiej, 
 • nierzetelnie sporządza sprawozdania finansowe,
 • ukrywa prawdziwą kondycję finansową wspólnoty,
 • nie daje właścicielom lokali dostępu do dokumentów,
 • uniemożliwia kontrolę swojej pracy,
 • nie dba o odpowiednią komunikację z mieszkańcami, np. nie przyjmuje zgłoszeń o awariach,
 • przyjmuje łapówki, np. przy zlecaniu remontów.

Takie problemy sprawiają przede wszystkim ci zarządcy, którzy nie są profesjonalistami. Warto wiedzieć bowiem, że zasadniczo zarządcą może zostać każda osoba, nawet bez licencji zawodowej, której obecnie już się nie wydaje. 

skarga-na-zarzadce-nieruchomosci-wzor-pdf-doc
Skarga na Zarządcę nieruchomości - wzór
17