Przemoc w rodzinie – jak zapobiegać, jak przeciwdziałać, jakie kroki podjąć?

Za przemoc w rodzinie uważa się jednorazowe albo wielokrotne celowe działanie lub brak działania powodujące naruszenie praw lub dóbr osobistych osób najbliższych czyli małżonka, dzieci, wnuków, dziadków, rodzeństwa, innych bliskich krewnych, osobę przysposobioną, konkubenta lub konkubinę, oraz inne osoby wspólnie mieszkające.

Chodzi o takie zachowania sprawcy, które narażają wyżej wymienione osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, doprowadzeniu do uszczerbku na zdrowiu, zachowania, które naruszają ich godność, nietykalność cielesną, wolność, także wolność seksualną, zachowania, które powodują szkody w zdrowiu fizycznym lub psychicznym wyżej wymienionych osób, zachowania, które wywołują cierpienia i krzywdę.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

W związku z tym adwokat informuje, że wzywając Policję masz prawo do tego, żeby zapewniono Ci bezpieczeństwo, policja ma prawo zatrzymania osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, masz prawo uzyskać informację o danych personalnych policjantów, ich topień, imię, nazwisko, jednostkę policji, w której pracują, numer służbowy. W sprawie przed organami wymiaru sprawiedliwości masz prawo zażądać dokumentacji policyjnej, notatek służbowych, jak również możesz żądać wezwania w charakterze świadków interweniujących policjantów, zadawać im pytania, konfrontować z innymi dowodami, które łącznie jako zebrany materiał dowodowy mogą być wykorzystane przeciwko sprawcy przemocy.

Prawo karne daje możliwość ścigania sprawców znęcania fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą tj. m.in. małżonkiem, rodzicem, dziadkami, dziećmi, wnukami lub nad inną osobą pozostającą w pewnym stosunku zależności od sprawcy, a także znęcania się nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,

Karalne jest również pozbawienie człowieka wolności.

Natomiast zachowanie sprawcy w postaci grożenia innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, o ile groźba ta wzbudza w osobie uzasadnioną obawę, że będzie spełniona tzw. groźby karalne ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego.

Karalne jest również stosowanie przemocy w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania.

Jeśli Ty lub inna osoba dotknięta została przemocą w rodzinie możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tę osobę. Możesz to zrobić na Policji lub w prokuraturze.

Swoje decyzje w jaki sposób zahamować stosowanie przemocy możesz skonsultować z adwokatem z Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Powstrzymanie przemocy jest możliwe!

Adwokaci również wskazują, że obowiązuje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą jeżeli jakiś członek rodziny wspólnie mieszkający zachowuje się w taki sposób, że stosując przemoc w rodzinie powoduje, że wspólnie mieszkanie z nim jest bardzo uciążliwe wówczas osoba, wobec której jest stosowana przemoc w rodzinie może żądać tego, aby sąd nakazał eksmisję sprawcy takiego zachowania. Ważne, że orzeczenie sądu w tym zakresie staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia. A sąd powinien zająć się rozpoznaniem sprawy dotyczącej eksmisji z powodu przemocy w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku do sądu.

Również w sprawie karnej orzekając karę za wyżej wymienione przestępstwa sąd może orzec tzw. środek karny, czyli nakazać sprawcy przemocy w rodzinie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.