Gdzie zgłosić złą opiekę nad dzieckiem?

Każdy, kto wie o krzywdzeniu dziecka, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zgłoszenia złej opieki odpowiednim organom. Bicie dziecka można zgłosić na policję lub do prokuratury. Natomiast sprawę zaniedbywania dziecka najczęściej zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej.

W jakich przypadkach z pewnością warto reagować na krzywdę dziecka? czy można zgłosić zaniedbywanie dziecka anonimowo i jak powinien wyglądać donos do opieki społecznej na zaniedbanie dziecka?

Donos na zaniedbanie dziecka można złożyć pisemnie, a nawet anonimowo, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego zawiadomienia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu, który pobierzesz poniżej:

Gdzie zgłosić znęcanie się nad dzieckiem?

Aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie zgłosić złą opiekę nad dzieckiem (zwłaszcza bicie dziecka), należy zastanowić się nad tym, czym w świetle prawa jest takie zachowanie.

Jeśli dziecko jest przez rodziców krzywdzone fizycznie lub psychicznie, znęcanie się nad nim będzie sprawą karną. Natomiast o znęcaniu się nad dzieckiem mówimy między innymi w przypadku:

 • bicia,
 • głodzenia,
 • krzyczenia,
 • odseparowania,
 • wyśmiewania,
 • poniżania,
 • pozbawiania godności.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego art. 207:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Bicie dziecka jest przestępstwem, a świadkowie takiego znęcania się nad małoletnim mają obowiązek zawiadomić odpowiednie służby o popełnieniu przestępstwa. Znęcanie się nad dzieckiem można zgłosić:

 • na policję, w celu interwencji i założenia Niebieskiej Karty,
 • do MOPS lub GOPS,
 • na niebieską linię,
 • na prokuraturę,
 • do sądu rodzinnego.

Warto pamiętać przy tym, że zgłoszenie sprawy do MOPS jest najmniej skutecznym rozwiązaniem. Natomiast zgłoszenie sprawy do sądu czy prokuratury zmusza te organy do zbadania podstaw zawiadomienia i może doprowadzić do:

 • sprawdzenia, jak na zawiadomienia reagowała policja oraz MOPS,
 • odebrania rodzicom praw rodzicielskich.

Zaniedbywanie dziecka – rodzaje

Znęcanie się nad dzieckiem nie jest tym samym, co jego zaniedbywanie, choć oba zjawiska mogą występować w rodzinie jednocześnie.

O ile bicie dziecka wymaga jak najszybszej i jak najbardziej stanowczej interwencji – wezwania policji – tak już o podejrzeniu zaniedbywania dziecka można poinformować organy na przykład pisemnie. 

Czym jest więc zaniedbywanie dziecka? Wyróżnia się trzy rodzaje zaniedbywania dziecka:

 • fizyczne, 
 • emocjonalne, 
 • edukacyjne. 

Zgodnie z definicją, zaniedbywanie dziecka jest jedną z form krzywdzenia małoletniego, polegającą na incydentalnym lub chronicznym niezaspokajaniu jego potrzeb, a także na nierespektowaniu podstawowych praw dziecka.

Zaniedbywanie powoduje zaburzenia zdrowia i trudności rozwojowe. Są to między innymi takie zachowania jak:

 • brak dostarczania stosownego pożywienia, 
 • niezapewnienie schronienia, 
 • niezapewnienie ubrania stosownego do pogody,
 • brak ochrony przed niebezpieczeństwami, 
 • blokowanie dostępu do opieki medycznej,
 • nieodpowiednia reakcja na potrzeby emocjonalne,
 • działania utrudniające rozwój osobowości. 

Czasami zaniedbywanie dziecka dzieli się na działania umyślne i niezawinione. Natomiast najbardziej skrajną formą zaniedbywania jest porzucenie dziecka. 

Warto wiedzieć też, jakie są przyczyny zaniedbywania dzieci. Wyliczamy wśród nich:

 • depresje,
 • zaburzenia umysłowe,
 • alkoholizm,
 • dysfunkcje rodzin, np. problemy małżeńskie,
 • trudne zachowania dziecka, np. agresja, nadpobudliwość. 

Zatem gdzie zgłosić zaniedbanie dziecka? Osoba podejrzewająca, że dziecko jest zaniedbywane, może taką sprawę zgłosić na policję, pracownikom szkoły czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, a także do ośrodka pomocy społecznej.

Zgłoszenie do MOPS zaniedbanego dziecka jest zdecydowanie najczęściej stosowanym rozwiązaniem. 

Czy zawiadomienie o krzywdzie dziecka może być anonimowe?

Wiele osób nie zgłasza zaniedbywania dziecka, obawiając się „zemsty” ze strony jego opiekunów. Takie osoby zastanawiają się również, jak anonimowo zgłosić zaniedbanie dziecka, aby reagować w bezpieczny dla siebie sposób.

Warto wiedzieć więc, że krzywdę dziecka można zgłosić anonimowo nie tylko do MOPS, ale również do sądu rodzinnego. Organy te mają obowiązek przyjrzeć się sprawie, nawet jeśli donos nie będzie zawierał danych osobowych czy kontaktowych autora. 

Warto pamiętać też, że osoby, które posiadają informacje o popełnianiu wobec dzieci takich przestępstw, nie tylko mogą, ale wręcz muszą zawiadomić o tym odpowiednie służby. Jest to prawny obowiązek każdego dorosłego człowieka, a jego zaniechanie grozi odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z treścią art. 162 kodeksu karnego:

1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jak napisać donos do MOPS na zaniedbywanie dziecka?

Nie istnieje żaden obowiązujący odgórnie wzór donosu do MOPS na zaniedbywanie dziecka, ale pismo tego typu powinno uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak dane adresata czy wskazanie adresu mieszkania, w którym opiekunowie dopuszczają się zaniedbań wobec ich dziecka.

Donos powinien zawierać też rzetelny, szczegółowy opis sprawy. Warto dołączyć do niego zgromadzony materiał dowodowy, jak fotografie, nagrania, notatki służbowe policji (z interwencji domowych), zeznania świadków.

Aby donos mógł skutkować kontrolą pracownika MOPS w miejscu zamieszkania rodziny, należy uwzględnić w nim dane osobowe dziecka oraz jego adres zamieszkania. 

Co zrobić, kiedy MOPS nie reaguje?

Jeśli sprawa zaniedbywania dziecka została zgłoszona do MOPS, ale pracownicy opieki społecznej nie podjęli żadnych działań, warto złożyć skargę na bezczynność organu, a także zawiadomić organ, któremu podlega MOPS o braku reakcji na zgłoszenie. 

W dalszej kolejności najlepiej zaangażować w sprawę prokuraturę i sąd rodzinny. Jako organy nadzorujące, prokuratura i sąd powinny skontrolować postępowanie policji oraz pracowników ośrodka pomocy społecznej. 

Zsumowanie informacji

Na przemoc wobec dzieci oraz uch zaniedbywanie należy bezwzględnie reagować. Co więcej, ustawodawca nakłada na obywateli obowiązek reagowania gdy łamane są prawa dziecka lub gdy grozi dziecku bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Katalog zagrożeń wobec dziecka jest bardzo szeroki i nie chodzi to tylko o ciężkie przypadki, jak np. bezpośrednie zagrożenie życia dziecka, czy możliwy uszczerbek na zdrowiu dziecka.

Zgłosić problemy dzieci należy również w sytuacji, gdy zachodzi rażące ich zaniedbanie polegające np. na niedożywieniu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.