Kiedy można wystąpić o zakaz zbliżania się?

Sądowy zakaz zbliżania się stosowany jest najczęściej jako środek zapobiegawczy, który ma chronić ofiary przemocy. Sąd może wydać zakaz zbliżania się w celu zapobieżenia kolejnym takim aktom przemocy, a także w przypadku gróźb.

Zakaz zbliżania się obejmuje nie tylko wyznaczenie bezpiecznej odległości fizycznej między ofiarą a sprawcą przemocy, ale również inne środki, jak całkowity zakaz kontaktów. Kiedy można wystąpić o zakaz zbliżania się i jak to zrobić?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zakaz zbliżania się, który pobierzesz poniżej:

Czym jest zakaz zbliżania się?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia zagadnienia „zakaz zbliżania się jak uzyskać”, ustalmy, czym jest sądowy zakaz zbliżania się. Zakaz zbliżania się przez sprawcę do osoby pokrzywdzonej polega na tym, że sąd orzeka wobec takiej osoby:

 • nakaz powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 
 • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
 • zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

Zakaz zbliżania się do określonych osób może zostać orzeczony w przypadku skazanych za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej oraz w przypadku skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym również przemocy przeciwko osobie najbliższej.

Co więcej, zakaz zbliżania się może zostać połączony z obowiązkiem zgłaszania się na Policję lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

Sąd orzekając zakaz zbliżania w sytuacjach, kiedy istnieje podejrzenie, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych. Zakaz zbliżania może zostać wydany na określony czas lub do odwołania.

Co dość istotne, zastosowanie zakazu zbliżania się umożliwia pokrzywdzonym uniknanie różnych nieprzyjmności ze strony sprawcy.

Kiedy sąd orzeka zakaz zbliżania się obligatoryjnie?

W niektórych przypadkach ofiara nie musi nawet dowiadywać się jak uzyskać zakaz zbliżania się.

Środek karny w postaci zakazu zbliżania orzekany jest obligatoryjnie wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

Sąd orzeka zakaz zbliżania się również w przypadku skazania za przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy wobec osoby najbliższej. Jeżeli sprawca popełni takie przestępstwo kolejny raz, sąd może orzec zakaz zbliżania się nawet na zawsze. 

Warto wspomnieć, że orzekając taki środek karny, sąd określa odległość, na jaką oskarżony może zbliżać się do pokrzywdzonych. Jeśli ten nie zastosuje się do nakazu, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Zakaz zbliżania się a stalking i prześladowanie

Zakaz zbliżania się jest środkiem karnym, ale może być też środkiem zapobiegawczym, stosowanym wobec osób, które mogą dopuścić się przestępstwa. Odpowiedzi na pytanie „jak załatwić zakaz zbliżania się?” szukają najczęściej ofiary stalkingu i prześladowania. 

Stalking polega na niepożądanej obserwacji, nękaniu czy inwigilacji innej osoby.

Niesie za sobą poważne konsekwencje dla straumatyzowanej ofiary. Może objawiać się między innymi poprzez śledzenie, wysyłanie niepożądanych wiadomości czy prezentów, nękanie telefoniczne, groźby lub szantaż. 

Prześladowanie jest podobne do stalkingu. Przyjmuje różne formy – fizyczne i psychiczne. Obejmuje między innymi:

 • wykluczanie,
 • zastraszanie,
 • szykanowanie,
 • oszczerstwa,
 • nękanie w internecie,
 • przemoc fizyczną,
 • napaści,
 • wandalizm,
 • kradzieże.

Orzeczenie zakazu zbliżania się wobec stalkera czy prześladowcy ma na celu powstrzymanie go przed dalszym prześladowaniem czy nękaniem ofiary, a jest uzasadnione konsekwencjami, jakie rodzi stalking, czyli:

 • stres emocjonalny,
 • stany depresyjne,
 • samobójstwo. 

Jak uzyskać zakaz zbliżania się?

Zakaz zbliżania można uzyskać w sądzie – sąd orzeka go w wyroku. Oznacza to, że musi odbyć się postępowanie karne, w którym ofiara wystąpi w charakterze świadka lub oskarżyciela posiłkowego. Jak uzyskać sądowy zakaz zbliżania się?

Wniosek o zakaz zbliżania się ofiara przestępstwa może złożyć sama w formie osobnego pisma lub już w zawiadomieniu dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Podobny wniosek można złożyć też w trakcie rozprawy. We wniosku poszkodowany ma prawo zaproponować odległość, na jaką skazany nie może zbliżać się do ofiary.

Odległość tą wyraża się w metrach – minimalna wynosi 2 metry. Należy wiedzieć też, że zakaz zbliżania się może obejmować okres minimum 1 roku, a maksymalnie 15 lat.

Wniosek do sądu o zakaz zbliżania się musi spełniać określone wymogi formalne, dlatego warto sporządzić go w oparciu o nasz gotowy wzór, który uwzględnia wymagane elementy:

Należy podkreślić jednak, że nie tylko sąd może wydać orzeczenie o zakazie zbliżania się. Podobne prawo przysługuje też prokuratorowi – to tak zwany prokuratorski zakaz zbliżania się.

Zatem odpowiedź na pytanie, gdzie złożyć wniosek o zakaz zbliżania się, będzie uzależniona od etapu, na jakim znajduje się postępowanie.

W przypadku ofiar stalkingu bardzo często zanim zapadnie wyrok skazujący, prokurator decyduje – na podstawie zgromadzonych dowodów – o ustaleniu zakazu zbliżania się, a także o środku zapobiegawczym w postaci dozoru policyjnego osoby oskarżonej lub aresztu tymczasowego. 

Prokurator nakłada zakaz zbliżania się w formie postanowienia. W postanowieniu określa odległość, jaką osoba podejrzana ma zachować od ofiary. Prokurator może stosować tego typu środek nie dłużej niż do chwili skazania podejrzanego prawomocnym wyrokiem.

Co zrobić, kiedy sprawca nie stosuje się do zakazu?

Jeśli sprawca nie stosuje się do zakazu zbliżania się, należy bezzwłocznie zawiadomić organy ścigania i robić to za każdym razem, kiedy sprawca łamie zakaz.

W takiej sytuacji oskarżony może zostać tymczasowo aresztowany. Samo naruszenie zakazu zbliżania się stanowi przestępstwo, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto wspomnieć również o wyjątkach, czyli o osobach, które mogą nie stosować się do zakazu zbliżania się. Mowa tu o:

 • pracownikach służb ratunkowych,
 • pracownikach ochrony, 
 • osobach, które mają uprawnienia do posiadania broni. 

W innych przypadkach każda osoba objęta zakazem zbliżania się musi stosować się do treści orzeczenia sądu lub postanowienia prokuratora. Jeśli złamie zakaz zbliżania się, może zostać aresztowana i skazana na karę więzienia.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.