Wniosek o zakaz zbliżania się – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zakaz zbliżania się? Zakaz zbliżania się jest zasadniczo środkiem karnym, czyli sankcją, którą sąd nakłada na sprawcę przestępstwa. Głównym celem takiego środka karnego jest ochrona ofiary przestępstwa.

Jednak zakaz zbliżania się może być także środkiem zapobiegawczym, który chroni między innymi ofiary przemocy czy prześladowania w trakcie postępowania przygotowawczego. Wniosek o zakaz zbliżania się można złożyć zatem między innymi przypadku stalkingu czy przemocy w rodzinie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zakaz zbliżania się, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest zakaz zbliżania się?

Zakaz zbliżania to rodzaj kary uregulowany w przepisach kodeksu karnego. Zgodnie z treścią art. 41a KK:

Sąd może orzec zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej.

Zatem sądowy zakaz zbliżania się może obejmować:

  • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
  • nakaz powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach/miejscach,
  • zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i bezpośredniego otoczenia.

Stosując zakaz zbliżania się, sąd wskazuje odległość od ofiary, którą skazany ma obowiązek zachować. Zazwyczaj jest to odległość określona w metrach. Zakaz zbliżania można połączyć także z obowiązkiem zgłaszania się w konkretnych odstępach czasu na Policję (lub do innego organu).

Z reguły, sąd orzeka zakaz zbliżania się na co najmniej jeden rok, a maksymalnie na 15 lat.

Jak załatwić zakaz zbliżania się?

Wiele ofiar stalkingu czy przemocy zastanawia się, jak załatwić zakaz zbliżanie się. Warto wiedzieć więc, że w niektórych przypadkach sąd orzeka taki środek karny obligatoryjnie. Dotyczy to między innymi osób skazanych na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za:

  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
  • przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy wobec osoby najbliższej.

Jeżeli sprawca popełni takie przestępstwo następnym razem, sąd może nawet orzec zakaz zbliżania się na zawsze. Zatem w przypadku przemocy domowej, wniosek o zakaz zbliżania się do dziecka nie powinien być konieczny.

Zakaz zbliżania się można uzyskać w sądzie lub u prokuratora. Sąd orzeka zakaz zbliżania się w wyroku, a to oznacza, że wcześniej musi odbyć się postępowanie karne. W takim postępowaniu ofiara powinna pełnić rolę świadka lub oskarżyciela posiłkowego.

Wniosek o zakaz zbliżania się do osoby można złożyć w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także w osobnym piśmie w trakcie rozprawy. Co ważne, ofiara ma prawo wskazać, na jaką odległość sprawca nie może się do niej zbliżać.

Wzór wniosku o zakaz zbliżania się ofiara może wykorzystać jednak również wcześniej. Zanim zapadnie wyrok skazujący czy nawet jeszcze zanim rozpocznie się postępowanie sądowe, poszkodowany ma prawo skierować taki wniosek do prokuratora.

Prowadzący postępowanie przygotowawcze prokurator dysponuje szeregiem środków zapobiegawczych, które mają chronić osoby pokrzywdzone w trakcie prowadzonego śledztwa. Jednym z takich środków jest prokuratorski zakaz zbliżania się do ofiary, czyli środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się.

W postanowieniu o nałożeniu zakazu zbliżania się do ofiary prokurator określa odległość od ofiary, jaką podejrzany obowiązany jest zachować. Taki zakaz zbliżania się obowiązuje nie dłużej niż do chwili rozpoczęcia wykonywania kary.

Zatem jak złożyć wniosek o zakaz zbliżania się? Taki wzór wniosek powinien przyjmować formę pisemną, a w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się postępowanie, ofiara może skierować go odpowiednio do prokuratora lub do sądu.

Złamanie zakazu zbliżania się

Złamanie zakazu zbliżania się, czyli inaczej naruszenie obowiązku powstrzymania się od zakazu zbliżania się do określonych osób to przestępstwo.

Zgodnie z przepisami, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kiedy więc ofiara dostrzeże, że sprawca czy podejrzany nie zachowuje nakazanej odległości, powinna zawiadomić o tym fakcie organy ścigania. Wystarczy jeden telefon na policję, a osoba łamiąca zakaz zbliżania się, zostanie aresztowana.

Kiedy stosuje się zakaz zbliżania się?

Sąd orzeknie zakaz zbliżania, gdy istnieje podejrzenie, że sprawca może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych. Podobnie jest w przypadku prokuratorskiego zakazu zbliżania się.

Sąd orzeka taki zakaz fakultatywnie w przypadku:

  • skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej,
  • skazania za przestępstwo przeciwko obyczajności na szkodę małoletniego,
  • skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, także przemocy przeciwko osobie najbliższej.

Zatem w przypadku sądowego zakazu zbliżania się, środek karny dotyczy przede wszystkim osób skazanych za przemoc domową czy przestępstwa przeciwko osobom małoletnim.

Warto pamiętać, że jeśli sprawca popełni takie przestępstwo ponownie, zakaz sądowy zbliżania się może zostać orzeczony dożywotnio.

Jeśli zaś chodzi o prokuratorski zakaz zbliżania się, to dotyczy on między innymi spraw o stalking i prześladowanie, czyli sytuacji, kiedy życie i zdrowie ofiary są zagrożone, a zakaz zbliżania się ma zapobiec spełnieniu gróźb czy eskalacji zachowań prześladowczych.

Wniosek o zakaz zbliżania się przeciwko stalkerowi pozwala ofierze nękania prowadzić względnie normalne, bezpieczne życie w czasie, kiedy prowadzone jest śledztwo.

Rolą takiego zakazu zbliżania się jest ochrona ofiary przed ewentualnymi aktami przemocy ze strony stalkera. Prokurator powinien przychylić się do wniosku poszkodowanego zwłaszcza w przypadku, kiedy stalker dopuszcza się gróźb pod adresem ofiary.

Zakazanie zbliżania się – podsumowanie

O wydanie zakazu zbliżania trzeba złożyć stosowny wniosek do prokuratury, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze strony.

We wniosku najważniejsze będzie uzasadnienie, czyli opisanie sytuacji, które mogą świadczyć o konieczności zastosowania środka zapobiegawczego, czyli zakazanie zbliżania się.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zakaz zbliżania się – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zakaz-zblizania-sie-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zakaz zbliżania się - wzór
17