Skarga na bezczynność Urzędu Gminy – wzór

17 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym: “Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć tę uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego”.

Skarga na bezczynność przysługuje obywatelowi wtedy, kiedy urząd gminy nie wykonuje czynności, jakie nakazuje mu prawo, o ile da się wykazać związek przyczynowy między bezczynnością a naruszeniem interesu prawnego petenta. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór skargi na bezczynność urzędu gminy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy można złożyć skargę na bezczynność urzędu gminy?

Wiele osób zastanawia się, po jakim czasie można napisać skargę na bezczynność urzędu gminy. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej powinny działać szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami służącymi do rozwiązania sprawy.

Jeśli nie wymaga to zbierania dowodów, wyjaśnień i dodatkowych informacji, sprawa powinna zostać rozwiązana niezwłocznie. Natomiast w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych można przedłużyć czas na rozwiązanie sprawy do maksymalnie dwóch miesięcy.

Zasadą jest zatem, że termin na załatwienie sprawy w urzędzie nie powinien być dłuższy niż jeden miesiąc, chyba że jest to uzasadnione stopniem jej skomplikowania. W takiej sytuacji urząd powinien skontaktować się z petentem, wyjaśnić przyczyny opóźnienia i wskazać nowy termin wydania odpowiedzi. 

Czym jest bezczynność urzędu gminy?

Skargę na bezczynność urzędu gminy można złożyć w sytuacji, kiedy urząd nie podjął żadnych czynności w celu rozwiązania danej sprawy, a także w sytuacji, kiedy organ podjął pewne czynności, ale ich rozpoczęcie nie doprowadziło do wydania żadnej decyzji, czy postanowienia.

Bezczynności nie należy mylić przy tym z przewlekłością postępowania, czyli z sytuacją, kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż to konieczne. W przypadku przewlekłości postępowania, obywatel ma prawo wnieść ponaglenie uzasadnione tym, że jego sprawa nie została załatwiona w terminie. 

Jak wnieść skargę na bezczynność urzędu gminy?

Skarga na bezczynność organu powinna przyjmować formę pisemną. Można przygotować ją w oparciu o nasz wzór skargi na bezczynność urzędu gminy, zaadresowany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prawo do wniesienia skargi ma każda osoba zaangażowana w postępowanie. Dokument można złożyć po wniesieniu ponaglenia. Ponaglenie składa się natomiast w pierwszej kolejności do organu wyższego stopnia. Natomiast skargę na bezczynność wnosi się za pośrednictwem organu, którego działalność jest przedmiotem skargi.

Urząd gminy ma 30 dni na uwzględnienie pisma.

Powinien ustosunkować się do niego i określić, czy faktycznie nie podjęto wymaganych działań lub że doszło do przewlekłego prowadzenia sprawy. Jeśli sąd uwzględni skargę na bezczynność urzędu, zobowiąże organ do dokonania opóźnionej czynności. Dodatkowo WSA może ukarać urząd karą grzywny z urzędu lub na wniosek strony. 

skarga-na-bezczynnosc-urzedu-gminy-wzor
Skarga na bezczynność Urzędu Gminy - wzór
17