Nie płaci alimentów – kiedy do komornika?

Kiedy do komornika, gdy ojciec nie płaci alimentów na dziecko? Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, jednak nie można zgłosić takiego przestępstwa, jeśli obowiązek alimentacji nie został orzeczony przez sąd lub ustalony w ugodzie zatwierdzonej przez sąd, czyli np. w ugodzie alimentacyjnej.

Uprawniony do alimentów ma zatem możliwość skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej i najęcie do ściągania alimentów komornika.

Pytanie brzmi: po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika? Wniosek do komornika o alimenty można złożyć już po jednym dniu opóźnienia w płaceniu alimentów, wzór takiego wniosku egzekucyjnego pobierzesz poniżej:

Kiedy można wystąpić do komornika o alimenty?

Wiele osób zastanawia się, kiedy do komornika o alimenty w sytuacji, gdy zobowiązany zalega z płatnościami.

Warto wiedzieć zatem, że wierzyciel alimentacyjny może złożyć wniosek do komornika o ściągnięcie zadłużenia alimentacyjnego już na drugi dzień po odnotowaniu braku zapłaty świadczenia.

Jeśli uzyska tytuł wykonawczy, komornik rozpocznie procedurę pozwalającą na ściągnięcie od dłużnika niezapłaconych zaległości. 

Jak wszcząć egzekucję alimentów przez komornika?

Wiedząc, kiedy można zgłosić do komornika zaległe alimenty, warto zastanowić się również nad pytaniem, jak to zrobić.

Tak naprawdę, odpowiedzią na pytanie “kiedy można iść do komornika o alimenty” jest również wskazanie na warunek niezbędny do wszczęcia egzekucji komorniczej – mianowicie na fakt posiadania tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności. 

Kiedy zobowiązany do płacenia alimentów nie uiszcza świadczenia w terminie, uprawniony może szukać pomocy u komornika sądowego, jednak w tym celu powinien najpierw złożyć do sądu wniosek o wydanie tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności.

To na podstawie tego dokumentu komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. 

Posiadając tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności, uprawniony do alimentów udaje się do komornika sądowego, który rozpoczyna procedurę ściągnięcia od dłużnika zaległości alimentacyjnych.

Najpierw komornik prowadzi dochodzenie, które ma ustalić majątek dłużnika. Wystosowuje pytania o zarobki do banku czy pracodawcy dłużnika.

Może też skontaktować się z ZUS czy US. Po ustaleniu majątku dłużnika rozpoczyna procedurę zajęcia posiadanych przez niego środków.

Na początku zajmuje zwykle wynagrodzenie zobowiązanego do alimentacji w kwocie do 60% wynagrodzenia. Może też zająć jego rachunek bankowy czy ruchomości (np. samochód).

Kiedy mówimy o przestępstwie niealimentacji?

Nieterminowe płacenie alimentów może stać się również przestępstwem, jeśli zobowiązany do ich płacenia zalega z płatnościami za co najmniej trzy okresy płatności. Zgodnie z treścią art. 209 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prawne konsekwencje niepłacenia alimentów to zatem między innymi:

  • kara grzywny,
  • kara ograniczenia wolności,
  • kara pozbawienia wolności do roku,
  • kara pozbawienia wolności do 2 lat, jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

W praktyce sądy najczęściej karzą dłużników alimentacyjnych karą ograniczenia wolności, ponieważ jest to „tańsza” forma kary dla wymiaru sprawiedliwości, a także taka forma kary, która pozwala dłużnikowi zarobkować (skazany pozostaje na wolności i może pracować), czyli również odpracowywać dług. 

Warto pamiętać, że przestępstwo niealimentacji ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, a nie z urzędu (poza jednym wyjątkiem). Policja czy prokuratura nie będą prowadziły takiego postępowania, jeżeli uprawniony do alimentów nie zgłosi popełnienia przestępstwa.

Natomiast, aby móc zgłosić przestępstwo niealimentacji, uprawniony do alimentów musi posiadać dokument, który zobowiązuje dłużnika do uregulowania takiego świadczenia, jak na przykład wyrok sądu czy zatwierdzona przez sąd ugoda. 

Kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia?

Kara więzienia dla dłużnika alimentacyjnego jest jak najbardziej możliwa. Jeśli sąd uzna, że zobowiązany do alimentacji w sposób rażący unika obowiązku alimentacyjnego lub nie stosuje się do wyroku sądu dotyczącego kary ograniczenia wolności, np. w formie prac społecznych.

Warto wiedzieć przy tym, że kara więzienia nie wpływa na wysokość długu alimentacyjnego – nie zmniejsza go. 

Czy dłużnik alimentacyjny może uniknąć kary za przestępstwo niealimentacji? Zgodnie z treścią wspomnianego artykułu Kodeksu karnego:

§ 4.Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

5.Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Jeśli więc po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji i po pierwszym przesłuchaniu podejrzanego sprawca uiści całą kwotę zaległych alimentów, może uniknąć kary grzywny, ograniczenia czy pozbawienia wolności. 

Rejestr Uporczywych Dłużników Alimentacyjnych

Warto wspomnieć również o innych konsekwencjach niepłacenia alimentów, które mogą być silnym bodźcem do zmiany podejścia do obowiązku alimentacyjnego, takich jak: wpisanie dłużnika do Rejestru Uporczywych Dłużników Alimentacyjnych.

Rejestr ten zbiera od komorników alimentacyjnych informacje na temat osób, które uchylają się od regularnego spłacania zobowiązania alimentacyjnego.

Ma to znaczenie przede wszystkim dla tych zobowiązanych, którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić działalność gospodarczą, gdyż dane tego typu zbiera między innymi KRS. W rejestrze ujmuje się imię i nazwisko oraz numer PESEL dłużnika, a także typ wierzytelności i ewentualną datę spłaty długu.

Informacje o niezapłaconych alimentach mogą się trafić także do Krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych (KRD).

Podsumowanie

Pismo do komornika o przymusowe ściągnięcie zadłużenia alimentacyjnego można złożyć już następnego dnia po wystąpieniu zaległości z tytułu alimentów.

Oprócz wniosku o wszczęcie egzekucji z alimentów osoba pokrzywdzona, która nie otrzymuje na czas alimentów może także złożyć wniosek o ściganie przestępstwa niealimentacji do prokuratury, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów <– który pobierzesz tutaj. Jest to zawiadomienie prokuratury o niepłaceniu przez zobowiązanego alimentów.

Warto dodać, że przestępstwo niealimentacji może być także ściągane z urzędu, ma to miejsce, gdy uprawniony do alimentów otrzymał świadczenie rodzinne lub inne świadczenia pieniężne, które wypłacono w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zatem oprócz złożenia do komornika wniosku o ściąganie alimentów, można też zgłosić niepłacenie alimentów na policji lub w prokuraturze.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.