Wniosek do Prokuratury o niepłacenie alimentów – wzór

17 

Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów może złożyć uprawniony, któremu świadczenia te nie są wypłacane przez co najmniej 3 pełne okresy płatności, czyli zazwyczaj przez trzy miesiące.

Aby jednak móc zgłosić takie przestępstwo na policję czy do prokuratury, trzeba posiadać dowód w postaci sądowego orzeczenia alimentów, ugody alimentacyjnej lub umowy alimentacyjnej, których alimenciarz nie wypełnia.

Kiedy można złożyć więc zawiadomienie o niealimentacji? i jak prawidłowo napisać pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Nieskuteczna egzekucja alimentów

Zanim uprawniony do alimentów zgłosi się na policję i złoży zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji, powinien podjąć próbę ściągnięcia alimentów za pomocą komornika. Dopiero w momencie, kiedy egzekucja komornicza okazuje się nieskuteczna, uprawnionemu przysługuje prawo wszczęcia postępowania przeciwko zobowiązanemu do alimentacji.

Co ważne, wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów wcale nie musi skończyć się postępowaniem i skazaniem podejrzanego. W wielu przypadkach zgłoszenie przestępstwa niealimentacji na policję pełni rolę wystarczającej motywacji dla zobowiązanego.

Uświadamia mu, że ma obowiązek płacenia alimentów pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej. Chcąc jej uniknąć, uchylający się od alimentacji zwykle regulują swoje zaległe zobowiązania w terminie 30 dni.

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem

Nie każdy wie, że niepłacenie alimentów, czyli niealimentacja, jest przestępstwem. Mówi o tym wyraźnie Kodeks karny w treści art. 209, który brzmi:

“Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Zatem niepłacenie alimentów oraz opóźnianie się z zapłatą zaległego świadczenia jest karalne. Jednak przestępstwo alimentacji ściga się dopiero na wniosek poszkodowanego, czyli uprawnionego do otrzymywania alimentów. Poza tym, pismo do prokuratury o niepłacenie alimentów można złożyć, dopiero kiedy spełnione są łącznie dwa warunki:

 • strony mają zawartą umowę lub ugodę alimentacyjną, bądź obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądu,
 • zobowiązany zalega z płatnościami za 3 pełne okresy płatności.

Zawiadomienie na policję lub do prokuratury może złożyć poszkodowany lub jego pełnomocnik. W praktyce najczęściej składa je matka dziecka, na które ojciec powinien łożyć alimenty.

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Kluczowe dla skazania uchylającego się od alimentacji jest zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji na policję lub do prokuratury, ponieważ takie przestępstwo jest ścigane tylko na wniosek poszkodowanego lub organu pomocy społecznej.

Zgłoszenie do prokuratury o niepłacenie alimentów można przesłać listownie. Sprawę da się jednak zgłosić także osobiście na komisariacie policji. W takim przypadku pokrzywdzony powinien zabrać ze sobą odpowiednio:

 • umowę lub ugodę alimentacyjną,
 • wyrok sądu, w którym zasądzono alimenty,
 • dokumenty komornicze dotyczące bezskutecznej alimentacji.

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Wniosek na policję czy wniosek do prokuratury o niealimentację musi mieć charakter formalny. Powinien zawierać szereg niezbędnych elementów, w tym:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • dane organu, do którego jest kierowany,
 • dane pokrzywdzonego,
 • tytuł,
 • treść wniosku, w której powinno znaleźć się wskazanie okresu, za jaki podejrzany zalega z płatnościami,
 • podpis wnoszącego pismo,
 • listę załączników.

Zawiadomienie o niealimentacji powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach – jeden dla organów ścigania i jeden dla podejrzanego, czyli zobowiązanego do alimentacji.

Czym skutkuje zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Zgodnie z przepisami, za przestępstwo niealimentacji zobowiązanemu grozi zarówno kara grzywny, jak i kara aresztu czy więzienia. Warto wiedzieć jednak, jak przebiega takie postępowanie krok po kroku.

Na początku policja lub prokuratura powinna przesłuchać strony, czyli poszkodowanego i podejrzanego. Na tej podstawie prokurator wydaje decyzję o umorzeniu postępowania lub o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko stronie, która uchyla się od obowiązku alimentacji.

Postępowanie może zostać umorzone, jeśli:

 • nie zostaną spełnione podstawowe przesłanki prowadzenia postępowania, na przykład gdy zobowiązany nie zalega z płatnościami za co najmniej 3 pełne okresy płatności czy też gdy umowa/ugoda alimentacyjna okazuje się nieważna,
 • gdy dłużnik ureguluje zaległe alimenty w terminie 30 dni.

Jeśli sąd skaże zobowiązanego do alimentacji za przestępstwo, wymierzy mu karę:

 • grzywny,
 • ograniczenia wolności, na przykład w formie prac społecznych czy też potrąceń z wynagrodzenia za pracę w określonej wysokości,
 • pozbawienia wolności na okres do 1 roku.

Dodatkową karą dla zobowiązanego będzie też umieszczenie odpowiedniego wpisu w karcie karnej sprawcy, gdzie taki wpis pozostanie na długo i może utrudnić między innymi znalezienie dobrej pracy.

Przestępstwo alimentacji przed zmianą przepisów

Przepisy dotyczące niealimentacji nie zawsze były tak korzystne dla uprawnionych do otrzymywania alimentów. Dawniej zobowiązany do alimentacji musiał nie płacić alimentów w sposób „uporczywy”, co trudno było udowodnić, kiedy ojciec dziecka przelewał na konto uprawnionego jedynie nieznaczne kwoty, od czasu do czasu.

Alimenty nie były więc regulowane terminowo ani w odpowiedniej kwocie, a jednocześnie niemożliwe okazywało się skazanie zobowiązanego za przestępstwo niealimentacji.

Dzisiaj kryterium uporczywości niealimentacji nie obowiązuje.

Przepisy mówią jedynie o zaleganiu z trzema ratami płatności. Zatem już po trzech miesiącach nieotrzymywania alimentów w pełnej kwocie uprawniony może zgłosić taką sprawę na policję. Na szczęście, często już samo zgłoszenie przestępstwa niealimentacji i wezwanie zobowiązanego przez policję czy prokuraturę wystarczy, aby odzyskać zaległe świadczenia.

Na koniec:

Jak zgłosić przestępstwo niealimentacji? Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji można dokonać na kilka sposobów, najlepiej oczywiście zgłoszenie o niespełnianiu przez alimenciarza obowiązku alimentacyjnego złożyć na piśmie w jednostce policji lub w prokuraturze.

Można wtedy na spokojnie opisać sytuację, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka i zawnioskować o ściganie dłużnika alimentacyjnego za popełnienie przestępstwa niealimentacji.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy wzór pisma, który pobierzesz na samej górze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek do Prokuratury o niepłacenie alimentów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-do-prokuratury-o-nieplacenie-alimentow-wzor
Wniosek do Prokuratury o niepłacenie alimentów - wzór
17