Zawiadomienie do Prokuratury o niealimentacji – wzór

17 

Jak napisać zawiadomienie do prokuratury o niealimentacji? Kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku przez co najmniej 3 pełne okresy płatności, uprawniony do alimentów ma prawo zgłosić taką sprawę na policję lub do prokuratury.

Niepłacenie alimentów ustalonych wyrokiem sądowym czy zatwierdzoną przez sąd ugodą alimentacyjną jest bowiem przestępstwem – tak zwanym przestępstwem niealimentacji. Jak zgłosić zawiadomienie o niealimentacji?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia o niealimentacji – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Dlaczego płacenie alimentów jest obowiązkowe?

Alimenty to pieniądze, które mają zapewnić część środków na utrzymanie osobie uprawnionej, na przykład byłemu małżonkowi, a także część środków na wychowanie w przypadku małoletnich.

Takie środki niezbędne do życia należą się uprawnionemu na podstawie

 • wyroku sądowego,
 • ugody sądowej,
 • innej ugody czy umowy zawartej pozasądowo. 

Wysokość alimentów jest wypadkową uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego. Alimenty powinny być płacone zgodnie z ustaleniami – w odpowiednim terminie i w odpowiedniej wysokości.

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem, ponieważ naraża uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

zgłoszenie niealimentacji do prokuratury i konsekwencje dla alimenciarza

Kiedy uchylanie się od alimentów jest przestępstwem?

Wniosek o niealimentacje uprawniony może złożyć w określonych okolicznościach. Nie wystarczy, aby zobowiązany spóźniał się z jedną ratą płatności czy regulował wszystkie płatności z opóźnieniem lub w zbyt niskiej kwocie. Zgodnie z treścią art. 209 kodeksu karnego:

§  1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zatem wniosek o niepłacenie alimentów można złożyć w przypadku, kiedy zobowiązany do alimentacji uchyla się od swojego obowiązku od co najmniej 3 miesięcy – zalega z płatnościami 3 rat.

Nie jest to jednak jedyny warunek. Aby można było mówić o przestępstwie niealimentacji, obowiązek płacenia alimentów musi być orzeczony przez sąd lub ustalony przez strony w ramach zawartej umowy czy ugody.

Podstawą zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji będzie więc wyrok sądu, umowa lub ugoda alimentacyjna zatwierdzona przez sąd. 

Warto wspomnieć, że poprzednie przepisy nakazywały uprawnionemu wykazać „uporczywość niepłacenia alimentów”, aby możliwe było ukaranie zobowiązanego do alimentacji.

Z tego powodu wielu zobowiązanych uchylało się od kary poprzez uiszczanie małych kwot na rzecz uprawnionego, w różnych odstępach czasowych. 

Gdzie zgłosić przestępstwo niealimentacji?

Należy wiedzieć, że przestępstwo niealimentacji jest ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, ewentualnie organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika.

Oznacza to, że postępowanie w takiej sprawie nie zostanie wszczęte „z urzędu”. Zawiadomienie do prokuratury o niealimentacji musi wnieść sam uprawniony do alimentów. Pismo w tej sprawie można złożyć jednak nie tylko do prokuratury, ale również na komisariacie policji. 

Zgłoszenie przestępstwa niealimentacji może nastąpić:

 • ustnie (osobiście) do protokołu,
 • pisemnie (osobiście),
 • listownie. 

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Wniosek do prokuratury o niealimentacje i ściganie dłużnika alimentacyjnego musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak oznaczenie adresata czy dane uprawnionego do alimentów lub jego pełnomocnika. W treści pisma powinien pojawić się opis sprawy, w którym składający zawiadomienie wykaże, iż:

 • obowiązek alimentacyjny został orzeczony przez sąd wyrokiem, w formie umowy lub w formie ugody,
 • zobowiązany do alimentacji nie płaci alimentów od co najmniej 3 miesięcy lub płaci je rzadko i nieregularnie, skutkiem czego jego zaległości alimentacyjne wynoszą co najmniej równowartość sumy alimentów za okres 3 miesięcy.

Należy pamiętać, że wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów powinien zostać uzupełniony odpowiednimi załącznikami:

 • kopią wyroku sądu,
 • kopią innego dokumentu, na podstawie którego, uprawnionemu przyznane zostały alimenty (umowa, ugoda),
 • innymi dokumentami, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np.  dokumentami od komornika o bezskutecznej egzekucji.

Zarówno zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji, jak i załączniki trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach – jeden dla policji lub prokuratury, drugi dla podejrzanego, czyli zobowiązanego do alimentacji. 

Co grozi za przestępstwo niealimentacji?

Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji ma doprowadzić przede wszystkim do uświadomienia zobowiązanemu, iż uchylanie się od obowiązku alimentacji niesie za sobą konsekwencje prawne.

Za przestępstwo niealimentacji zobowiązanemu grozi:

 • kara grzywny,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do jednego roku,
 • kara pozbawienia wolności do dwóch lat, jeśli sprawca przestępstwa niealimentacji naraża w ten sposób osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jednak zobowiązany do alimentacji może uniknąć kary pod warunkiem, że ureguluje swój dług wobec uprawnionego. Zgodnie z przepisami:

§  4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Zatem sposobem na uniknięcie kary za przestępstwo niealimentacji jest uregulowanie długu wobec uprawnionego w ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania.

Sąd może jednak – mimo uregulowania długu przez zobowiązanego – wymierzyć mu karę, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają za takim rozwiązaniem. 

Zsumowanie informacji

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji jest konieczne z tego względu, że niealimentacja jest ścigana tylko na wniosek poszkodowanego, a nie z urzędu.

Natomiast złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji jest całkowicie darmowe i osoba zgłaszająca takie przestępstwo nie poniesie żadnych kosztów.

Za popełnienie przestępstwa niealimentacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku gdy zaległości z tytułu alimentów są bardzo duże i osoba uprawniona znajduje się w sytuacji szczególnie trudnej, np. choroby lub bezrobocia, dłużnik alimentacyjny może zostać umieszczony w areszcie.

A więc tak, więzienie za alimenty jest jak najbardziej możliwe!

Warto przeczytać: Wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego wzór

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zawiadomienie do Prokuratury o niealimentacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zawiadomienie-do-prokuratury-o-niealimentacji-wzor
Zawiadomienie do Prokuratury o niealimentacji - wzór
17