Zawiadomienie do prokuratury o znęcaniu się psychicznym – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać zawiadomienie do prokuratury o znęcaniu się psychicznym? Znęcanie się nad osobą bliską, nad dzieckiem czy nad osobą nieporadną to bardzo poważne przestępstwo, nawet jeśli nie jest to znęcanie fizyczne, lecz psychiczne.

Co więcej, już brak zawiadomienia o popełnieniu takiego przestępstwa samo w sobie jest karalne, dlatego obowiązek zgłoszenia znęcania spoczywa na każdym świadku takiego zdarzenia. Jak napisać zawiadomienie do prokuratury o znęcaniu się psychicznym?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Znęcanie się jako przestępstwo w kodeksie karnym

O przestępstwie znęcania się mówi art. 207 kodeksu karnego, w brzmieniu:

§  1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  1a.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2.  Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  3.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Pojęcie znęcania się zostało zdefiniowane w orzecznictwie sądowym jako:

„działanie albo zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie.”

Czyn wymieniony w art. 207 § 1, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Czyn wymieniony w art. 207 § 2, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Czyn za przestępstwo określone w art. 207 § 3 grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Mówi się zatem zarówno o znęcaniu fizycznym, jak i o znęcaniu psychicznym. Kiedy mamy do czynienia z tym drugim typem zachowań?

Co zalicza się do znęcania psychicznego?

Znęcanie psychiczne to szerokie pojęcie, obejmujące wiele różnych zachowań, takich jak:

 • regularne krytykowanie, wyśmiewanie,
 • szyderstwo,
 • złośliwe uwagi,
 • ciągłe narzekanie na ofiarę,
 • poniżanie lub wyrządzanie innej przykrości,
 • ignorowanie, unikanie, odrzucenie czy izolowanie ofiary,
 • przypisywanie ofierze winy za niemożność spełnienia wymagań czy oczekiwań,
 • wykorzystywanie gróźb, szantaży w celu uzyskania kontroli nad ofiarą,
 • ograniczanie wolności,
 • przeszkadzanie w pracy,
 • wymuszanie określonych zachowań poprzez szantaż lub groźby,
 • wykorzystywanie sytuacji, kiedy ofiara jest bezradna,
 • dręczenie głodem dziecka.

Znęcanie psychiczne polega na używaniu emocji do kontrolowania ofiary, na przykład poprzez wykorzystywanie jej poczucia winy czy lojalności. Z drugiej strony o znęcaniu się można mówić też wtedy, kiedy sprawca izoluje ofiarę od rodziny i przyjaciół.

Znęcanie się to także ciągła krytyka, wmawianie komuś, że do niczego się nie nadaje, kontrolowanie każdego aspektu życia ofiary, osłabianie jej poczucia wartości po to, by czuła się zależna od swojego dręczyciela.

Zgłoszenie znęcania na policję

Zgłoszenie nękania psychicznego, czyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się psychicznego można złożyć ustnie na komisariacie policji. Policja nie może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Złożenie ustnego zawiadomienia polega na tym, że osoba pokrzywdzona informuje o przestępstwie policję, a funkcjonariusz sporządza protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia.

Dane potrzebne do takiego protokołu to między innymi:

 • dane osoby pokrzywdzonej,
 • dane sprawcy, czyli osoby, która dopuściła się przestępstwa,
 • oznaczenie miejsca i czasu popełnienia przestępstwa,
 • opis zachowania sprawcy przemocy,
 • wskazanie świadków znęcania się,
 • wykaz dowodów na znęcanie się, takich jak: maile z groźbami, smsy z groźbami, nagrania awantur,
 • wnioski dowodowe, czyli wnioski o przeprowadzenie czynności dowodowych na potwierdzenie przestępstwa.

Co ważne, nie należy obawiać się podawania policji takich danych, jak adres zamieszkania świadków, ponieważ informacje te są niedostępne dla sprawcy.

Chociaż zawiadomienie o przestępstwie znęcania się można zgłosić na policję, to jednak zaleca się zgłosić taką sprawę bezpośrednio do prokuratury, ponieważ to na tym szczeblu rozpoczyna się prawdziwe „działanie” organów ścigania.

Szczególnie istotne jest zgłoszenie przestępstwa znęcania do prokuratury wtedy, kiedy ofiarą jest dziecko – w tym przypadku bardzo ważne jest bowiem szybkie podjęcie konkretnych działań.

Pisemne zgłoszenie przestępstwa znęcania

Doniesienie do prokuratury o znęcanie psychiczne polega na przesłaniu pisemnego zawiadomienia o przestępstwie znęcania, które można zaadresować do komisariatu policji lub do prokuratury rejonowej, właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa.

Nie ma przy tym znaczenia czy pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania zostanie wysłane do policji czy do prokuratury, ponieważ czynności w postępowaniu karnym o przestępstwo znęcania się prowadzi policja, a nadzoruje prokuratura.

Jak napisać zgłoszenie znęcania psychicznego?

Zgłoszenie do prokuratury o znęcanie psychiczne przygotowane w formie pisemnej pozwala uniknąć wielogodzinnego oczekiwania na komisariacie, a także składania zeznań w stresującej atmosferze. Przygotowując pisemne zawiadomienie do prokuratury, można również dokładniej przemyśleć, co taki dokument powinien zawierać.

Zasadniczo, w zawiadomieniu należy ująć:

 • oznaczenie komisariatu policji lub prokuratury rejonowej, do której kierowane jest pismo,
 • dane osoby pokrzywdzonej (lub osoby pokrzywdzone),
 • odpowiedni tytuł pisma: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 k.k.
 • opis zachowania sprawcy,
 • wskazanie, gdzie dochodzi/doszło do znęcania się,
 • wskazanie, w jakim okresie popełniono przestępstwo znęcania się,
 • miejsce popełnienia czynu z użyciem przemocy,
 • wyjaśnienie, na czym polega stosowanie przemocy przez sprawcę przestępstwa znęcania się,
 • wskazanie dowodów dołączonych do zawiadomienia o przestępstwie znęcania, na przykład płyty z nagraniami awantur czy też wydruki wiadomości SMS,
 • zeznania świadków: wskazanie osób, które mogą wystąpić w charakterze świadka, które można przesłuchać,
 • wskazanie czynności dowodowych, które policja powinna przeprowadzić w postępowaniu karnym, na przykład zwrócenie się do OPS o dokumentację Niebieskiej Karty, zwrócenie się o notatki urzędowe z interwencji policji.

Do przygotowania takiego pisma najlepiej wykorzystać wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne. Pisemne zawiadomienie o przestępstwie znęcania można złożyć w biurze podawczym policji lub prokuratury w dwóch egzemplarzach – na drugim należy uzyskać potwierdzenie złożenia zawiadomienia.

Podsumowanie

O znęcaniu się nad ofiarą można mówić wtedy, gdy zachodzi istnienie przewagi sprawcy nad ofiarą (np. zadawanie cierpień fizycznych). Co więcej, mówiąc o znęcaniu się, ważniejsze są obiektywne przesłanki znęcania się, niż subiektywne odczucie pokrzywdzonego:

Za znęcanie się nie można uznać zachowania sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.02.2003 r.)

1 opinia dla Zawiadomienie do prokuratury o znęcaniu się psychicznym – wzór

 1. Ludmiła W.

  Jesteśmy zadowoleni z jakości dokumentu, pozdrawiamy.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zawiadomienie-do-prokuratury-o-znecaniu-sie-psychicznym-wzor
Zawiadomienie do prokuratury o znęcaniu się psychicznym - wzór
17