Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego? Sprawdź!

Zupełny brak pożycia małżeńskiego to jeden z istotnych elementów przesądzających o wydaniu orzeczenia o rozwodzie małżonków. Sąd jednak musi otrzymać silną argumentację dotyczącą braku jakichkolwiek więzi między rozstającą się parą.

Orzecznictwo w tej sprawie bywa tendencyjne, a udowodnienie braku pożycia małżeńskiego musi być w pełni wiarygodne. Sprawdź, na co musisz zwrócić szczególną uwagę!

Brak bliskości w małżeństwie to nie wszystko!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy rzetelnie definiuje sytuację, w której para może uzyskać rozwód. Artykuł 56 punkt 1 tej ustawy mówi, że gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o rozwód. Warto jednak na chwilę zatrzymać się przy samej definicji „pożycia małżeńskiego”. Nie oznacza on jednak jedynie braku utrzymywania przez małżonków wzajemnych stosunków cielesnych.

Pożycie małżeńskie w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, to więzi fizyczne, ekonomiczne oraz uczuciowe. W takim wypadku małżonkowie muszą jasno zadeklarować, że nie łączy ich żadna z tych sfer. Co ciekawe, gdy sąd zauważy, że nie wszystkie te więzi się rozpadły, lub też jedna ze stron faktycznie nie chce tego rozwodu, może zwlekać z wydaniem orzeczenia rozwodu.

Brak dostatecznych dowodów na rozpad więzi, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej czy uczuciowej, może być realną przesłanką do zaproponowania parze rozwiązania zastępczego. Może to być skierowanie na terapię dla par, mediacje, a nawet separacje (nawet gdy złamano obowiązek zachowania wierności małżeńskiej). Sąd przy wydaniu takiej decyzji, kieruje się dobrem wspólnym jak i dobrem ewentualnych małoletnich, pozostających pod opieką.

 Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego

Pozostaje więc tylko wyjaśnić, jak udowodnić rozpad więzi małżeńskiej, aby orzeczenie rozwodu było możliwe. Wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe. Sąd ma cały wachlarz narzędzi, którymi może dysponować w celu zebrania jak najbardziej rzetelnego obrazu całej sytuacji w związku.

Najczęściej występuje przesłuchanie zainteresowanych- żony i męża na powstałą okoliczność. To jeden z najważniejszych punktów, bo to dzięki niemu właśnie można poznać wersje zarówno jednej jak i drugiej strony.

Zapoznanie się z obiema wersjami jest ważniejsze w przypadku, gdy jedna ze stron na rozwód się nie zgadza. Wnioski z przesłuchania mogą również negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na decyzję o słuszności całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego i więzi małżeńskich na każdym poziomie.

Innym narzędziem jest przesłuchanie świadków. To osoba składająca pozew rozwodowy najczęściej wskazuje kogoś, kto nakreśla całą sprawę z innego, bardziej obiektywnego punktu widzenia.

Światków może rzecz jasna wezwać również osoba pozwana, by dowieźć swojej racji lub też, odeprzeć ewentualne ataki. Chcąc więc udowodnić trwały rozkład pożycia małżeńskiego tj. ekonomicznego, fizycznego czy uczuciowego, warto mieć świadków, którzy rzucą nowe światło na kończący się związek.

Całkiem logiczną metodą na udowodnienie braku pożycia małżeńskiego są również dokumenty. Mogą to być zarówno umowy, czy odpisy aktów cywilnych, ale jak i listy, notatki czy dokumenty.

Szczególnie ważne w tej kwestii są papiery wystawione przez instytucje zewnętrzne, takie jak opinie biegłych specjalistów, niebieska karta czy raporty z obdukcji. Wszystko to może wnieść do sprawy zupełnie nowe dane, na podstawie których sąd może orzec o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Ostatnie są tzw. inne formy dowodów, na które składają się inne informacje. Do najczęściej występujących można zaliczyć wydruki e-mail oraz wiadomości tekstowych. Są to również rachunki, billingi, a nawet kopie rozmów z komunikatorów internetowych. Tego typu informacje mają ogromną wartość, jeżeli jedna ze stron chce dowieźć zdrady współmałżonka.

Czas ma znaczenie!

O tym, jak długo musi być brak pożycia małżeńskiego, w tym ekonomicznego, uczuciowego i fizycznego, decydują dowody przedstawione przez każdą ze stron. W idealnych warunkach każdy z małżonków mówi o całej sytuacji w podobnym tonie. Daje to nie tylko jednomyślność w przedstawianych faktach przed sądem, ale i pewność sądu odnośnie przedstawionych faktów. Jednak jak wiadomo, życie pisze różne scenariusze.

Aktualne orzecznictwo, w odróżnieniu od tego sprzed kilku lat, mówi o terminie kilku miesięcy całkowitego zaprzestania występowania więzi uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej. Chcąc udowodnić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, należy to odpowiednio opisać, umotywować i co najważniejsze — uwiarygodnić. Kolejnym ważnym aspektem jest przekonanie obojga małżonków, że odbudowa więzi, jakie łączyły ich wcześniej, jest już niemożliwa.

Co istotne, sama wzmianka oraz pełny opis małżeństwa do rozwodu – opis zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego powinien się znaleźć już w pozwie rozwodowym. Dzięki temu sędzia na wczesnym etapie zaznajamia się argumentacją jednej ze stron. Ustalenie czasu braku pożycia małżeńskiego to również kwestia indywidualna.

O wszystkim decyduje sąd, który nie ma tu sztywnych wytycznych. Jeden więc może na siłę doszukiwać się przesłanek mówiących o skierowaniu pary na terapię czy separację, a inny, od razu orzeknie rozwód. W praktyce, gdy sędzia nie widzi możliwości polubownego zakończenia sprawy, nie naciska na alternatywne środki zaradcze.

Brak pożycia fizycznego — jak udowodnić?

Odmowa współżycia w małżeństwie (uporczywe odmawianie kontaktów seksualnych) to jeden z najczęstszych powodów, jakie pojawiają się na sali sądowej, podczas procesu rozwodowego. W polskim prawie nie znajdziemy żadnego przepisu nakazującego jednemu ze współmałżonków zmuszanie drugiego do współżycia. Praktyka pokazuje jednak, że brak pożycia seksualnego, może być pośrednim, nigdy bezpośrednim czynnikiem wpływającym na przebieg rozprawy rozwodowej.

Aby udowodnić brak pożycia fizycznego, sąd wezwie na przesłuchanie zainteresowane strony, w tym żonę i męża. Zdarza się, że na tę okoliczność mogą być poproszeni o głos również najbliżsi rodzina czy przyjaciele.

Na koniec warto podkreślić, że nie każda odmowa i brak współżycia w małżeństwie będzie stanowiła argument dowodowy na rzecz rozwodu. Jeżeli jedna ze stron jest chora lub też z innych przyczyn nie może współżyć, sąd z pewnością zupełnie inaczej popatrzy na tę sytuację przy wydawaniu orzeczenia o rozwodzie.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.