Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

17 

Opinia rady rodziców na temat pracy nauczyciela to źródło informacji, na którym może oprzeć się szkoła, podejmując decyzję dotyczącą awansu pedagoga. Taka opinia ma stanowić formę oceny pracy nauczyciela, potwierdzając przy tym jego kompetencje czy osiągnięcia, stanowiące podstawę uzyskania awansu.

W przeciwieństwie do opinii rady pedagogicznej opinia rady rodziców przedstawia nauczyciela z perspektywy rodziców uczniów, zatem kładzie nacisk na jego zaangażowanie, umiejętności pedagogiczne czy zdolność tworzenia pozytywnej atmosfery w klasie. Jak powinna wyglądać przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu – który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie znaczenie ma opinia rady rodziców o pracy nauczyciela?

Opinia rady rodziców o nauczycielu może być wykorzystana zarówno przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, na przykład na jego własny wniosek, jak i przy podejmowaniu decyzji dotyczącej awansu, czym zajmuje się komisja awansowa.

Opinia stanowi dodatkowe źródło informacji, pozwalających uzyskać pełny obraz pracy nauczyciela i jego zasług dla szkoły czy środowiska lokalnego. Opinia jest też narzędziem oceny, której dokonuje dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela. Ma ona potwierdzać jego kompetencje i osiągnięcia.

Warto wspomnieć przy tym, że opinia rady rodziców ma nieco inny charakter, niż chociażby przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy nauczyciela.

Rodzice oceniają bowiem nauczyciela z własnej perspektywy – z perspektywy tego, jak współpracuje on z opiekunami uczniów oraz jak prowadzi zajęcia z dziećmi.

Opinia zawiera zatem ocenę zaangażowania nauczyciela w rozwój uczniów, a także ocenę jego zdolności do tworzenia w klasie pozytywnej atmosfery, sprzyjającej aktywności i przyswajaniu wiedzy.

Oznacza to, że wzór opinii rady rodziców o pracy nauczyciela będzie uwzględniał takie kryteria oceny pracy nauczyciela jak:

 • komunikacja z rodzicami,
 • indywidualne podejście do uczniów,
 • zaangażowanie w życie szkoły i w życie lokalnej społeczności.

Opinia rady rodziców w procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie przepisów Karty nauczyciela. Zgodnie z ich treścią, taką ocenę sporządza dyrektor placówki zatrudniającej z inicjatywy własnej lub na wniosek:

 • samego nauczyciela,
 • rady rodziców,
 • rady szkoły,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Oceny dorobku zawodowego nauczyciela czy oceny pracy nauczyciela dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o dokonywaniu takiej oceny z inicjatywy dyrektora lub od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny przez inny podmiot.

Dyrektor – przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela – musi zaczerpnąć opinii rady rodziców obowiązkowo. Rada przedstawia swoją opinię wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej przez dyrektora ocenie pracy nauczyciela. Jeśli jednak rada takiej opinii nie przedstawi, nie wstrzymuje to procedury dokonywania oceny pracy.

Kryteria stosowane przy ocenie pracy nauczyciela

Dyrektor i rada rodziców mają obowiązek przestrzegania przepisów ujętych w Karcie nauczyciela podczas przygotowywania opinii i oceny pracy nauczyciela. Uzasadnienie opinii rady rodziców o pracy nauczyciela może odnosić się zatem do odpowiednio dobranych kryteriów podstawowych i dodatkowych.

Wśród kryteriów podstawowych wylicza się:

 • poprawność metodyczną i merytoryczną zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki opieki, wychowania i nauki,
 • znajomość praw dziecka, a także ich realizację,
 • kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, z poszanowaniem godności osobistej ucznia,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, a także tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i środowiska lokalnego,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, a także świadomości posiadanych praw i postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, również poprzez własny przykład,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły i jej wewnętrznych uregulowań,
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą,
 • współpraca z rodzicami.

Jeśli chodzi o podstawowe kryteria oceny pracy nauczyciela, to przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola czy szkoły podstawowej będzie odnosiła się w szczególności do współpracy z rodzicami, do wspierania uczniów, znajomości praw dziecka i ich realizowania, czy też do tworzenia warunków aktywnego i pełnego uczestnictwa każdego ucznia w życiu szkoły.

Kryteria dodatkowe

Z kryteriów dodatkowych oceny pracy nauczyciela rodzice mogą wybrać też inne, ponadprzeciętne osiągnięcia pedagoga, które wpłyną na jego ocenę pracy. Wśród kryteriów dodatkowych wylicza się:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia,
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości każdego ucznia, a następnie indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • realizowanie innych zajęć i czynności, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów i prowadzenie konsultacji,
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych czy też metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym,
 • sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi inicjatywy w szkole i środowisku pozaszkolnym,
 • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania i programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem potrzeb uczniów,
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, zwłaszcza w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

Opinia rady rodziców jest opinią pisemną – ma charakter opisowy – i wymaga uzasadnienia, a uzasadnienie to można oprzeć na wyżej wymienionych kryteriach oceny pracy, wyliczonych w Karcie nauczyciela.

przykladowa-opinia-rady-rodzicow-o-pracy-nauczyciela-do-awansu
Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?
17