Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności – wzór

17 

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności? Przedsiębiorcy często są dla siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami w związku z wzajemnym rozliczaniem się za sprzedaż towarów czy świadczenie usług.

W takiej sytuacji mogą zastosować rozwiązanie w postaci potrącenia wzajemnych wierzytelności, przewidzianego przez przepisy kodeksu cywilnego. Jak dokonać takiego potrącenia i jak udokumentować taką transakcję?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest potrącenie?

Potrącenie to sposób uregulowania zobowiązania, a przy tym czynność jednostronna, której dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia woli – przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi.

Potrącenie polega na zaliczeniu jednej wierzytelności na poczet drugiej, zamiast rzeczywistej wymiany świadczeń. Skutkiem potrącenia wierzytelności jest ich umorzenie do wysokości wierzytelności niższej.

Podstawa prawna potrącenia wzajemnych wierzytelności

O możliwości dokonania wzajemnych potrąceń wierzytelności informuje art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

§  1.  Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

2.  Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Należy wiedzieć, że dokonanie potrącenia jest czynnością jednostronną. Może dojść do niej w toku postępowania sądowego, ale również poza takim postępowaniem. Aby potrącenie było skuteczne, należy określić precyzyjnie rodzaj i wysokość wierzytelności nim objętych.

Najważniejsze zasady dokonywania potrącenia to:

  • wymagalność potrącanych wierzytelności,
  • konieczność przygotowania oświadczenia o potrąceniu,
  • doręczenie oświadczenia o potrąceniu.

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu wierzytelności?

Zasadniczo, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności nie jest pismem skomplikowanym. Jego treść w dużej mierze zależy od liczby potrącanych wierzytelności i ich wartości. W oświadczeniu muszą pojawić się dwa niezbędne elementy pisma:

  • określenie zamiaru dokonania potrącenia,
  • wskazanie wierzytelności podlegających takiemu potrąceniu.

Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności musi przyjmować formę pisemną. Należy pamiętać, że dokument można przygotować tylko w przypadku, kiedy:

  • obie strony są wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami,
  • obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wzajemnych może prowadzić do całkowitego lub częściowego umorzenia długu. Dokument warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, który pomaga sporządzić pismo wolne od braków formalnych. 

Warunki skuteczności potrącenia wzajemnych wierzytelności

Jak zostało wspomniane, potrącenie wzajemnych wierzytelności musi spełniać trzy warunki. Pierwszy z nich to wymagalność. Wymagalność to taki stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

Jeśli w umowie zawartej przez strony nie ma określonego terminu płatności, to konieczne dla jej wymagalności jest wezwanie dłużnika do zapłaty, np. w odniesieniu do kary umownej.

Warto przytoczyć tutaj treść, art. 455 KC, zgodnie z którym jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.

Jeżeli chodzi o formę oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, to zgodnie z przepisami (art. 499 KC), potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Bez takiego oświadczenia wzajemne umorzenie wierzytelności jest niemożliwe.

Co więcej, oświadczenie staje się skuteczne dopiero w chwili, kiedy doszło do wierzyciela wzajemnego w taki sposób, że ten mógł się zapoznać z jego treścią. Przepisy nie mówią natomiast o tym, aby oświadczenie musiało przyjmować formę szczególną. Ma jedynie zostać złożone w sposób, który w dostatecznym stopniu ujawnia jego treść.

>Aby oświadczenie było skuteczne, należy doręczyć je drugiej stronie. Najbezpieczniej jest dokonać tego osobiście, listem poleconym lub w inny sposób, który daje pewność zapoznania się drugiej strony z wysłanym jej oświadczeniem.

Czy potrzebna jest zgoda drugiej strony na potrącenie wzajemne wierzytelności?

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności pieniężnej jest jednostronnym oświadczeniem woli. Wywołuje zatem skutki prawne bez względu na to, czy zgodę na wzajemne potrącenia wyraża drugi podmiot. 

Zakres potrącenia określa osoba składająca oświadczenie. Wypełniając wzór oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności strony mogą określić datę skuteczności potrącenia – w tym datę wsteczną – oraz rozmiar umorzenia.

Warto wiedzieć również, że przedsiębiorcy mogą zdecydować się na umowne wyłączenie lub ograniczenie ustawowego prawa potrącenia. Istnieje bowiem możliwość całkowitego wyłączenia stosowania potrąceń.

Czy umownie można inaczej uregulować zasady dokonywania potrąceń?

Potrącenie umowne jest dopuszczalne w ramach ogólnej zasady swobody umów – do takich potrąceń nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego, dot. wymogów dokonywania potrąceń. W praktyce oznacza to, że umowne potrącenie może dotyczyć:

  • zróżnicowanych świadczeń, 
  • roszczeń niewymagalnych
  • roszczeń niezaskarżalnych.

Obowiązkową przesłanką pozostaje jednak wzajemność roszczeń. Skutkiem umownego potrącenia jest umorzenie przeciwstawnych świadczeń.

Czy dokonanie wzajemnego potrącenia wierzytelności jest korzystne?

Sytuacja, w której obie strony chcą rozliczyć wzajemne wierzytelności poprzez ich potrącenie, jest dosyć częsta. Każda ze stron ma interes w rozliczeniu własnych wierzytelności kosztem wierzytelności drugiej strony.

Przewagę ma tutaj jednak strona, która dokonuje potrącenia. Jeśli przygotuje ona oświadczenie o potrąceniu spełniające wyżej wymienione warunki, drugi podmiot nie będzie miał już możliwości dokonania własnej kompensaty w inny sposób.

Potrącona wierzytelność wygasa bowiem w momencie skutecznego złożenia oświadczenia o potrąceniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-potraceniu-wzajemnych-wierzytelnosci-wzor
Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności - wzór
17