Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej? W postępowaniu egzekucyjnym komornik najczęściej przesyła pisma do dwóch najważniejszych stron takiego postępowania – do dłużnika i do wierzyciela.

Czasami pismo od komornika może otrzymać jednak również inny podmiot finansowo powiązany z dłużnikiem. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej może trafić na przykład do banku, do pracodawcy czy do kontrahenta dłużnika.

Co ważne, na takie pismo od komornika trzeba odpowiedzieć. Dlatego dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kto i dlaczego dostaje zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej?

Jak zostało wspomniane, w postępowaniu egzekucyjnym udział biorą przede wszystkim komornik, wierzyciel i dłużnik. Jednak pismo w sprawie prowadzonej egzekucji może trafić także do innych podmiotów, które mają ze sprawą jakikolwiek związek.

Najczęściej jest to bank, ale też urząd czy pracodawca. To właśnie te podmioty komornik może zawiadamiać o zajęciu jednego ze składników majątku dłużnika.

Każdy, kto przyczynia się do budowania tego majątku, może zostać zawiadomiony o zajęciu. Dotyczy to zatem nie tylko pracodawcy, ale także kontrahentów, na przykład zleceniodawcy, któremu dłużnik wystawił fakturę. 

Komornik o innych wierzytelnościach dłużnika dowiaduje się od organów, które mają obowiązek z nim współpracować. Może to być zatem na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poza tym obowiązek ujawnienia takich informacji ma też sam dłużnik i jego wierzyciel. Wierzyciel wskazuje znane mu składniki majątku dłużnika już we wniosku egzekucyjnym. Natomiast dłużnik wylicza je w trakcie wypełniania protokołu.

Czy należy odpowiadać na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności?

Odpowiedź na zajęcie wierzytelności zawsze jest obowiązkowa i nie ma tu znaczenia, czy zawiadomienie zostało przesłane przez komornika, czy chociażby przez Urząd Skarbowy.

Nie ma też znaczenia, czy wierzytelność faktycznie należy się dłużnikowi, czy też nie. Osoba, która otrzymuje zawiadomienie, musi na nie odpowiedzieć ustnie lub pisemnie.

Co ważne, odpowiedź do komornika na zajęcie wierzytelności jest konieczna także wtedy, kiedy wszelkie należne dłużnikowi środki już zostały mu wypłacone. 

Warto pamiętać także, że choć dopuszczalne jest złożenie odpowiedzi na zawiadomienie ustnie do protokołu, to korzystniej jest przygotować taką odpowiedź w zwykłej formie pisemnej.

Nie należy jednak przesyłać pisma faksem czy mailem. Dokument powinien zostać bowiem odręcznie podpisany przez osobę, która go sporządziła. Najlepiej zatem przesłać pismo pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Jak napisać odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności?

Do przygotowania pisma w reakcji na zawiadomienie od komornika czy urzędu skarbowego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej.

Dokument tego typu musi uwzględniać bowiem kilka niezbędnych elementów formalnych, choć jego treść zależy w głównej mierze od zawartości pisma, które podmiot otrzymał. 

Zasadniczo, odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej zawsze powinna uwzględniać jednak odpowiedź na cztery pytania:

  1. Czy dłużnikowi przysługuje wskazana wierzytelność, a jeśli tak to w jakiej kwocie?
  2. Czy ktoś jeszcze rości sobie prawa do tej wierzytelności?
  3. Czy, a jeśli tak to w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się/toczyła się sprawa o daną wierzytelność?
  4. Czy, a jeśli tak to o jakie roszczenie została skierowana do tej wierzytelności egzekucja innych wierzycieli? (pytanie o zbieg egzekucji)

Jeśli w zawiadomieniu pojawią się też inne pytania, odbiorca pisma również ma obowiązek odpowiedzieć na nie zgodnie z prawdą. Poza tym jest zobowiązany do wykonania poleceń zawartych w takim zawiadomieniu.

Jeśli komornik nakaże odbiorcy pisma przesłać wierzytelność na konkretny rachunek bankowy, to właśnie tak powinien on uczynić.

Warto wspomnieć przy tym, że jeśli pismo wzbudza wątpliwości – odbiorca podejrzewa, że został ofiarą oszustwa – to należy skontaktować się telefonicznie z komornikiem i upewnić, co do prawdziwości otrzymanego zawiadomienia. 

Z pewnością nie można jednak całkowicie zignorować takiego pisma z uwagi na fakt, czym grozi brak odpowiedzi na zawiadomienie przesłane przez komornika.

Ponieważ udzielenie odpowiedzi na jego pismo jest obowiązkowe, nieudzielenie odpowiedzi bez uzasadnienia, a także udzielenie odpowiedzi zawierającej fałszywe informacje grozi karą grzywny w wysokości do 2000 zł.

Ile czasu ma odbiorca pisma na przygotowanie odpowiedzi? Zgodnie z przepisami komornik może wyznaczyć odbiorcy pisma termin nie krótszy niż 7 dni. Jeśli odbiorca nie jest w stanie przygotować odpowiedzi w tym czasie, powinien skontaktować się z komornikiem, na przykład telefonicznie. 

Zajęcie innej wierzytelności pieniężnej w przepisach

O tym, że odpowiedź na zajęcie wierzytelności przez urząd skarbowy czy przez komornika jest obowiązkowe – informują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Natomiast sposób zajęcia innej wierzytelności pieniężnej opisuje szczegółowo art. 89 .ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w brzmieniu:

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art 72–85, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

2. Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

1 opinia dla Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór

  1. Paweł Konarski

    Polecamy wzór, przydał się.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-zawiadomienie-o-zajeciu-innej-wierzytelnosci-pienieznej-wzor
Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej wzór
17