Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej – wzór

17 

Jak napisać odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej? Minimalne wynagrodzenie to najniższa kwota, jaką może wypłacić pracodawca swojemu pracownikowi w ramach stosunku pracy. Zasadniczo, najniższa krajowa jest wolna od zajęcia komorniczego, choć od zasady tej istnieje kilka wyjątków.

Jeśli pracodawca otrzymuje zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia pracownika, który zarabia minimalną krajową, musi sporządzić odpowiedź na zajęcie komornicze. Jak ją przygotować?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia za pracę

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika, przesyła odpowiednie zawiadomienie w tej sprawie do jego pracodawcy. Ten ma natomiast obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi, nawet jeśli już nie zatrudnia dłużnika oraz gdy już wypłacił mu należne pieniądze.

Odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę jest obowiązkowa, a informują o tym przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Brak wykonania takiego obowiązku skutkuje ukaraniem grzywną.

Zgodnie z treścią art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego, pracodawca, który nie wykona obowiązków wynikających z art. 881 KPC., może zostać ukarany grzywną w kwocie do 5 000 zł. Wspomniany art. 881 mówi o tym, że:

Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

1)przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo

2)przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

§  4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

Jeśli pracodawca nie zrealizuje tych obowiązków, może zostać ukarany grzywną wielokrotnie, aż do realizacji tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Pracodawca powinien w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zajęciu wynagrodzenia pracownika przygotować i przesłać komornikowi informację o dochodach pracownika za okres ostatnich trzech miesięcy, za każdy miesiąc osobno.

Jeśli zaś niemożliwe jest dokonanie potrąceń, to pracodawca nadal sporządza taką odpowiedź, przy czym informuje w niej komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Czy komornik może zająć minimalną krajową?

Zanim pracodawca przygotuje odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej, powinien upewnić się, czy komornik ma prawo zająć takie wynagrodzenie.

Zasadniczo, najniższa krajowa jest wolna od zajęcia komorniczego, ale zasada ta nie jest stosowana w sytuacji, kiedy egzekucja komornicza dotyczy należności alimentacyjnych. W takiej sytuacji komornik może zabrać nawet 60% minimalnej krajowej i przeznaczyć te środki na spłatę wierzycieli alimentacyjnych.

Minimalna krajowa jest chroniona przed zajęciem tylko wtedy, kiedy pracownik otrzymuje ją z tytułu umowy o pracę. Natomiast wynagrodzenie z tytułu kontraktu, umowy o dzieło czy umowy zlecenia nie jest w ten sposób chronione.

Jeśli więc dłużnik pracuje na podstawie jednej z tych umów, komornik może zająć jego wynagrodzenie nawet w 100%. Również od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

Zajęcie minimalnej krajowej a umowa cywilnoprawna

Pismo do komornika o najniższej krajowej pracodawca może sporządzić także wtedy, umowa zlecenia czy umowa o dzieło stanowią jedyne źródło utrzymania dłużnika. Jeżeli taka forma zatrudnienia ma charakter stały – wynagrodzenie jest wypłacane z jednakową częstotliwością – komornik powinien stosować się do zasad obowiązujących przy umowie o pracę.

Oznacza to, że wynagrodzenie dłużnika powinno być chronione przed zajęciem, a usprawiedliwieniem braku możliwości zajęcia wynagrodzenia za pracę będzie wskazanie, że otrzymywane przez dłużnika pieniądze pozwalają mu jedynie na uzyskanie minimum egzystencjalnego. W takiej sytuacji komornik nie powinien zająć całej pensji dłużnika.

Należy pamiętać jednak, że zasady te nie dotyczą sytuacji, gdy długi wynikają z niepłacenia alimentów – tak jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Jak napisać odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia?

Co jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie? Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia za pracę powinna opierać się na treści art. 882. [Obowiązki pracodawcy] Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Zatem, jak odpisać komornikowi na zajęcie wynagrodzenia minimalnego? Odpowiedź na pismo od komornika musi uwzględniać wyliczone wyżej zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę za okres trzech miesięcy przed zajęciem, a także oświadczenie o przeszkodzie uniemożliwiającej zajęcie, czyli o tym, że dłużnik zarabia minimalną krajową, która w jego przypadku jest wolna od zajęcia. Podobne pismo będzie sporządzał pracodawca, który już nie zatrudnia pracownika.

Warto pamiętać, że na przygotowanie odpowiedzi pracodawca ma jedynie 7 dni. Jeśli nie będzie w stanie odpowiedzieć na zawiadomienie komornika, powinien skontaktować się z nim na przykład telefonicznie.

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej-wzor
Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej - wzór
17