Wzór odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

17 

Jeśli rodzic lub pełnoletni uczeń nie zgadza się z treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może złożyć od niego odwołanie. Czas na zaskarżenie orzeczenia wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania dokumentu.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przygotować odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Procedurę odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje §  25 rozporządzenia MEN z  7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego odwołanie może wnieść rodzic lub pełnoletni uczeń, który nie zgadza się z treścią dokumentu. Czas na wniesienie odwołania wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisma.

Odwołanie rozpatruje zespół, który wydał orzeczenie. Może on uznać odwołanie za uzasadnione, uchylić orzeczenie i wydać nowe, a także uznać, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, a wtedy przekaże akta sprawy kuratorowi w terminie 14 dni.

Natomiast kurator ma kolejne 14 dni na rozpatrzenie odwołania. W tym czasie ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów, takich jak lekarz, pedagog, czy psycholog. Jeśli zespół wyda nowe orzeczenie, rodzice lub pełnoletni uczeń ponownie odzyskają prawo do wniesienia odwołania, gdy nie będą zgadzali się z jego treścią. 

Zaskarżenie opinii 

O ile procedura odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego została dokładnie uregulowana w przepisach, tak już możliwość zaskarżenia opinii z poradni nie. W przepisach w ogóle nie przewiduje się procedury odwołania od opinii, dlatego rodzice lub pełnoletni uczeń mogą:

  • wycofać wniosek o wydanie opinii,
  • uzgodnić z osobą sporządzającą opinię zmiany redakcyjne, czyli uwzględnienie zastrzeżeń, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelnego odwzorowania diagnozy.

Każda poradnia ma obowiązek współpracować z rodzicami dziecka, dlatego przed wniesieniem odwołania warto porozmawiać z pracownikami placówki. Poradnia powinna uzasadnić swoje stanowisko, przedstawić dokładne wyniki badań, wskazać możliwe rozwiązania problemu i dostępne formy pomocy dziecku.

Podstawa prawna:

Art. 25 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
4. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.
wzor-odwolania-od-orzeczenia-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego
Wzór odwołania od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
17