Odwołanie od decyzji dodatku węglowego – wzór

17 

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania dodatku węglowego wnosi się do SKO za pośrednictwem gminy, która taką decyzję odmowną wydała. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór odwołania od decyzji dodatku węglowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak odwołać się od decyzji w sprawie dodatku węglowego?

Jeśli gmina akceptuje wniosek o przyznanie dodatku węglowego, nie musi wydawać żadnej decyzji. W przypadku odmowy powinna przekazać wnioskodawcy decyzję w formie informacji, zatem nie znajdą się na niej żadne wskazówki dotyczące kroków, jakie można podjąć w ramach odwołania. Jednocześnie nie oznacza to, że decyzja odmowna gminy zamyka sprawę.

Zgodnie z przepisami, od decyzji organu administracyjnego zawsze można odwołać się do organu drugiej instancji – organu odwoławczego. W przypadku gmin będzie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze, czyli SKO. 

Jak napisać odwołanie od decyzji dodatku węglowego?

Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku węglowego nie jest szczególnie skomplikowanym pismem. Dokument musi zawierać jednak kilka niezbędnych elementów formalnych, jak dane wnioskodawcy, informacje o osobach zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, oznaczenie wniosku o dodatek węglowy, data otrzymania odmowy, numer tego dokumentu oraz powód odmowy podany przez urzędników.

Jak w każdym odwołaniu, również w odwołaniu od decyzji gminy należy określić swoje żądania, które mogą obejmować uchylenie decyzji w części lub w całości, bądź zmianę decyzji w określonym zakresie. Pismo warto przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji dodatku węglowego, pamiętając, że należy uzupełnić go własnym uzasadnieniem.

Chociaż nie jest ono obowiązkowe, umieszczenie argumentów przemawiających na korzyść wnioskodawcy w treści odwołania, stanowi korzystne rozwiązanie. Dodatkowo, przedstawione argumenty warto poprzeć dowodami w formie załączników.

Jak uzasadnić odwołanie od decyzji w sprawie dodatku węglowego?

Odmowa przyznania dodatku węglowego najczęściej wiąże się z faktem, że wniosek w tej sprawie złożyło kilka rodzin mieszkających pod tym samym adresem. Zasadniczo, w takiej sytuacji należy przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby ustalić, czy rodziny te mieszkają w odrębnych lokalach, jednak niekiedy gminy odmawiają wnioskodawcom takiej weryfikacji i pozostawiają wniosek bez rozpatrzenia.

Uzasadnieniem odwołania od odmowy dodatku węglowego będzie w tym przypadku wyjaśnienie sytuacji – wskazanie na fakt zamieszkania w odrębnym lokalu oraz brak możliwości udowodnienia tego z powodu odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Inne przyczyny odrzucenia wniosku o dodatek węglowy wiążą się przede wszystkim z niedotrzymaniem terminów, nieuzupełnieniem braków lub błędów formalnych we wniosku, czy z brakiem odpowiedniej deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Warto pamiętać, że odwołanie od decyzji w sprawie dodatku węglowego wnosi się do SKO, ale za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Gmina może jeszcze – przed przekazaniem dokumentów do SKO – sama zmienić swoją decyzję w danej sprawie.

W przypadku niekorzystnego rozpatrzenia odwołania, wnioskodawcy pozostaje jeszcze możliwość wniesienia skargi do WSA.

odwolanie-od-decyzji-dodatku-weglowego-wzor
Odwołanie od decyzji dodatku węglowego - wzór
17