Czyste powietrze – rezygnacja z części dofinansowania

17 

W ramach programu Czyste Powietrze beneficjent może uzyskać wsparcie finansowe pod warunkiem zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej WFOŚiGW).

Taka umowa jest zawierana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Rezygnacja z całości lub części takiego dofinansowania odbywa się zatem w taki sam sposób, jak rezygnacja z innego rodzaju umowy – poprzez jej wypowiedzenie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dkumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z części dofinansowania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę z programu Czyste powietrze?

Jest wiele osób, które zastanawiają się, czy można zrezygnować z programu Czyste powietrze. Chęć rezygnacji wynika natomiast między innymi ze zmiany warunków programu na korzystniejsze. Należy wiedzieć więc, że umowa zawarta w ramach programu Czyste powietrze może zostać rozwiązana przez obie strony kontraktu, czyli zarówno przez WFOŚiGW, jak i przez beneficjenta.

WFOŚiGW ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli:

 • beneficjent złoży nieprawdziwe oświadczenia w umowie, bądź we wniosku,
 • benficjent naruszy postanowienia programu, umowy lub jej załączników,
 • beneficjent nie złoży w wyznaczonym terminie wniosku o płatność.

Natomiast osoba, która zawarła umowę z WFOŚiGW może zrezygnować z dofinansowania nawet bez podania przyczyny. Najczęściej wypowiedzenie umowy o dofinansowanie składane jest zatem w związku z:

 • chęcią skorzystania z nowych warunków dotacji, czyli z wyższej kwoty dofinansowania,
 • chęcią zmiany zakresu inwestycji, np. zamiany kotła na pompę ciepła (w tym przypadku można też zawrzeć aneks zmieniający do umowy).
 • braku możliwości wykonania inwestycji w okresie przewidzianym w programie – zwykle jest to okres od 18 do 36 miesięcy.

Co ważne, w ostatnim przypadku beneficjent może nie składać wypowiedzenia umowy, jeśli nie złoży też wniosku o wypłatę dofinansowania – w takiej sytuacji jego umowa zostanie rozwiązana automatycznie.

Warto też dodać, że dla każdego programu dofinansowania, warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie mogą być różne.

Jak zrezygnować z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze?

Rezygnacja z dofinansowania Czyste powietrze wygląda nieco inaczej na każdym etapie ubiegania się o wsparcie z programu. Jeśli osoba zainteresowana dopiero złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, i projekt wnioskodawcy zostaje zaakceptowany, ale nie otrzymał on jeszcze potwierdzenia zawarcia umowy o dofinansowanie, wystarczy:

 • przygotować dla WFOŚiGW oświadczenie o wycofaniu wniosku, 
 • podać w treści oświadczenia numer wniosku,
 • przesłać oświadczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W przypadku, gdy beneficjent podpisał już umowę, ale nie otrzymał żadnych środków, należy:

 • przygotować oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu,
 • wysłać wypowiedzenie do WFOŚiGW pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Z kolei w sytuacji, kiedy rezygnacja dotyczy otrzymanego już dofinansowania, konieczne będzie także rozliczenie się z dotacji. W pierwszej kolejności beneficjent powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), a następnie zwrócić kwotę wypłaconej dotacji. Co ważne, dotacje zwraca się wraz z odsetkami, naliczonymi tak samo jak w przypadku zaległości podatkowych.

Jeżeli rezygnacja z dofinansowania Czyste powietrze składana jest po to, aby beneficjent mógł skorzystać z programu na nowych zasadach, należy pamiętać o obowiązującym okresie wypowiedzenia – w tym czasie nie można złożyć nowego wniosku.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z programu Czyste powietrze?

Oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania Czyste powietrze trzeba sporządzić samodzielnie, ponieważ beneficjentom nie udostępnia się żadnego odgórnie obowiązującego wzoru takiego pisma. Dokument powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane beneficjenta,
 • oznaczenie umowy dotacji,
 • oświadczenie woli o rezygnacji,
 • uzasadnienie rezygnacji,
 • wzmianka o 14-dniowym okresie wypowiedzenia,
 • podpis beneficjenta.

WFOŚiGW może potwierdzić, że otrzymał wypowiedzenie umowy Czyste powietrze, ale nie ma takiego obowiązku. Za skutecznie doręczone należy uznać zatem wypowiedzenie umowy o dofinansowanie przesłane na przykład listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

W przypadku chęci rezygnacji z części dofinansowania w ramach programu Czyste powietrze najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się nie wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, lecz rozwiązanie jej za porozumieniem stron.

W taki sposób beneficjent może zakończyć współpracę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez konieczności zwracania niewykorzystanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami. 

Rezygnacja z części dofinansowania Czyste powietrze za porozumieniem stron, daje beneficjentowi prawo do zachowania część dofinansowania – sumę odpowiadającą części prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej części projektu. Jego obowiązkiem jest jednak przedstawienie sprawozdania końcowego z realizacji projektu, a także całej dokumentacji z tego procesu.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

Warto wspomnieć, że umowę z programu dofinansowania Czyste powietrze w trybie natychmiastowym może rozwiązać tylko instytucja, nigdy beneficjent. Ma to miejsce między innymi wtedy, gdy:

 • wnioskodawca wykorzystał środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową,
 • wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu w wyznaczonym terminie z przyczyn przez siebie zawinionych.
 • wnioskodawca nie usunął nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych na niego umową,
 • wnioskodawca złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania,
 • beneficjent nie zastosował się do procedur udzielania zamówień publicznych.
czyste-powietrze-rezygnacja-z-czesci-dofinansowania
Czyste powietrze - rezygnacja z części dofinansowania
17