Sprawozdanie wychowawcy klasy – przykład

17 

Sprawozdanie wychowawcy klasy to nic innego, jak opis działań podjętych podczas danego okresu nauki. W sprawozdaniu ujmuje się informacje o osiągnięciach, zachowaniu i umiejętnościach uczniów. Dokument jest sporządzany dwa razy w roku. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania wychowawcy klasy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie informacje uwzględnia sprawozdanie wychowawcy klasy?

Przykładowe sprawozdanie wychowawcy klasy musi zawierać podstawowe informacje o klasie, czyli:

 • liczbę uczniów i ewentualne zmiany w tym zakresie,
 • oceny uczniów,
 • liczbę dziewcząt i chłopców,
 • informacje o frekwencji,
 • informacje o liczbie uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni PP,
 • informacje o liczbie uczniów zwolnionych zajęć WF, religii, zajęć komputerowych.

Te „dane statystyczne” prezentują ogólną sytuację panującą w klasie, którą nauczyciel obejmuje wychowawstwem. Nie jest to jednak koniec sprawozdania wychowawcy klasy. Kompletny dokument można sporządzić, używając opracowanego przez nas wzoru sprawozdania wychowawcy klasy. 

Jak przygotować sprawozdanie wychowawcy klasy?

Sprawozdanie wychowawcy powinno dostarczać szczegółowych informacji na temat uczniów danej klasy. Wypełniając druk przykładowego sprawozdania wychowawcy klasy, trzeba wziąć więc pod uwagę:

 • osiągnięcia uczniów, 
 • trudności uczniów,
 • pozytywne i negatywne oceny uczniów,
 • informacje o uczniach wyróżniających się w nauce, zachowaniu, działaniach na rzecz klasy i szkoły,
 • informacje o tym, jak uczniowie radzą sobie z nauką,
 • informacje o tym, jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały udzielone uczniom, w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne,
 • informacje o realizowanych programach ogólnopolskich, a także o efektach ich realizacji, 
 • spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów podczas lekcji i przerw,
 • spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania klasy jako zespołu,
 • spostrzeżenia dotyczące motywacji do nauki oraz zaangażowania w życie klasy i szkoły,
 • informacje o wyjściach, wycieczkach, imprezach klasowych,
 • informacje o współpracy z rodzicami. 

sprawozdanie wychowawcy klasy - jakie informacje powinny się znaleźć w sprawozdaniu

sprawozdanie-wychowawcy-klasy-przyklad
Sprawozdanie wychowawcy klasy - przykład
17