Wymagania edukacyjne klasa 1

17 

Chociaż uczniowie klasy 1 promocję do klasy 2 szkoły podstawowej otrzymują automatycznie, bez względu na swoje wyniki, to system edukacji przewiduje pewne wymagania względem dzieci, które mają awansować do klasy programowo wyższej już na tym etapie nauki. Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 1 dotyczą przede wszystkim edukacji polonistycznej i matematycznej, choć nie tylko. Jaki jest ich zakres?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wymagań edukacyjnych dla klasy 1 – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Wymagania edukacyjne klasa 1 a edukacja polonistyczna

Uczeń klasy 1 szkoły podstawowej oceniany jest przede wszystkim pod kątem swojej wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Wymagania w zakresie edukacji polonistycznej można podzielić między innymi na wiedzę z zakresu ortografii i interpunkcji czy gramatyki, a także na umiejętności z zakresu pisania, czytania ze zrozumieniem, słuchania i mówienia.

Przykładowe wymagania edukacyjne klasa 1 język polski wyglądają więc następująco:

 • uczeń wypowiada się poprawnie,
 • uczeń uczestniczy w rozmowach na temat życia szkolnego/rodzinnego,
 • uczeń poprawnie zadaje pytania,
 • uczeń potrafi opisać ilustrację,
 • uczeń dba o kulturę wypowiedzi,
 • uczeń słucha ze zrozumieniem, 
 • uczeń kreśli wzory literopodobne,
 • uczeń zna litery alfabetu,
 • uczeń bezbłędnie przepisuje litery,
 • uczeń bezbłędnie przepisuje proste zdania,
 • uczeń odczytuje tekst wyrazami,
 • uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu, 
 • uczeń dzieli wyrazy na głoski,
 • uczeń rozróżnia samogłoski i spółgłoski,
 • uczeń zna różnicę między głoską a literą,
 • uczeń rozpoznaje rodzaje zdań,
 • uczeń dba o poprawność ortograficzną, itd.

Wymagania matematyczne klasa 1

Edukacja matematyczna dziecka z klasy 1 to drugi najważniejszy zakres wymagań edukacyjnych. Bez opanowania podstawowych umiejętności z tej dziedziny, uczeń może nie poradzić sobie w klasie programowo wyższej. Przykładowe wymogi w zakresie wiedzy z matematyki to:

 • orientacja przestrzenna,
 • rozumienie słów takich jak: bliżej, dalej, lewo, prawo,
 • znajomość pojęcia symetrii,
 • klasyfikowanie przedmiotów,
 • odczytywanie i zapisywanie liczb od 0 do 20,
 • liczenie do 20,
 • numerowanie,
 • dodawanie i odejmowanie do 10,
 • porównywanie liczb do 20,
 • rozwiązywanie jednodziałaniowych zadań z treścią,
 • rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, itd.

Pozostałe wymogi edukacyjne w klasie 1

Wymogi edukacyjne dla ucznia klasy 1 obejmują również:

 • edukację społeczno-przyrodniczą (wiedza o środowisku, wiedza o społeczeństwie, ekologia),
 • zajęcia komputerowe (zasady bezpiecznego korzystania z komputera),
 • zajęcia plastyczne i techniczne (posługiwanie się przyborami, znajomość technik plastycznych, staranność)
 • edukację muzyczną (śpiewanie, gra na instrumentach),
 • wychowanie fizyczne i higienę osobistą. 

Aby dziecko poradziło sobie w 2 klasie, musi posiadać bowiem nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu takich przedmiotów jak język polski i matematyka, ale również wiedzę ogólną i podstawowe umiejętności związane z samoobsługą. Uczeń awansujący do klasy 2 powinien mieć świadomość, że ma wpływ na swoje zdrowie. Musi też rozumieć reguły i podporządkowywać się im, np. podczas zabawy i gier zespołowych.

wymagania-edukacyjne-klasa-1-przyklad-pdf-doc
Wymagania edukacyjne klasa 1
17