Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz jego przebieg – wstęp

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy?

Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu (czyli z inicjatywy urzędu) lub może również zostać zainicjowane przez stronę. O tym, kto jest inicjatorem, decyduje najczęściej rodzaj sprawy.

Co ważne, a na co zwracają uwagę adwokaci to fakt, że postępowanie administracyjne może wszcząć osoba, która ma tzw. interes prawny. Kto ma interes prawny, czyli kto jest uprawniony do wszczęcia postępowania administracyjnego i kto może stać się stroną postępowania w konkretnej sprawie zostanie wyjaśnione innym razem z uwagi na skomplikowany charakter tematyki i konieczność indywidualnego podejścia.

Prawnicy wskazują, że niedopuszczalne jest mieszanie powyższych dwóch trybów postępowania. Jako uchybienie proceduralne – które można podnieść w odwołaniu – należy ocenić sytuację, gdy ze sformułowania decyzji wynika, że postępowanie wszczęto z inicjatywy strony, a jednocześnie z powołanej w decyzji podstawy prawnej i wskazania przed rozstrzygnięciem „orzekam z urzędu”, należałoby wywieść, iż postępowanie uznano za wszczęte z urzędu.

Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu nie jest uzależnione od woli urzędnika, czy też uznania organu administracyjnego, gdyż ma miejsce z mocy prawa w dniu złożenia żądania.

O wszczęciu postępowania należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony warto wiedzieć, że od dnia złożenia wniosku z dokumentami – jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy – organ ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy. Tylko, gdy jest ona bardziej skomplikowana – termin ten przedłuża się do dwóch miesięcy. Gdyby i to było niewystarczające, urząd może przedłużyć termin do załatwienia sprawy.

Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego, np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, albo z przyczyn leżących po stronie urzędu np. klęski żywiołowej. Jednakże urzędnik ma obowiązek poinformować o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.

W toku postępowania administracyjnego obowiązuje szereg zasad, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez organ. Dają Ci one szereg uprawnień. Gdy je poznasz, będziesz mógł o wiele łatwiej dochodzić swoich praw, których możesz się domagać i będziesz wiedział, jakie ewentualnie uchybienia popełnił organ, jeśli nie korzystasz z pomocy adwokata. Wskazane błędy możesz zawrzeć w odwołaniu od decyzji.

Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje administracyjne rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą ją w danej instancji.

Wiedz, że organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy i wydania decyzji. W konsekwencji nie może on poprzestać na udzieleniu stronie informacji co do braku możliwości pozytywnego załatwienia, gdy istnieją przesłanki do jej załatwienia.

Adwokaci wyjaśnią Ci również, że dopóki sprawa administracyjna nie została zakończona ostateczną decyzją, strona może zmodyfikować swoje żądanie, a organ administracji publicznej ma obowiązek na nowo ocenić to żądanie w świetle przepisów oraz wyczerpująco ustalić stan faktyczny.

Możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie. Więcej o odwołaniu administracyjnym przeczytasz tutaj. Natomiast aby ułatwić Ci sporządzenie odwołanie od decyzji administracyjnej – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz poniżej:

Bardzo ważnym obowiązkiem urzędników jest umieszczenie na dostarczonej decyzji informacji o możliwościach odwołania się. W pouczeniu takim urząd określa, do jakiej instancji oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.

Kodeksową zasadą jest, że odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W praktyce termin 14 dni na wniesienie odwołania liczony jest od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie.

W razie uchybienia terminowi możliwe jest złożenie prośby o jego przywrócenie. Jest to możliwe, jeżeli do przekroczenia terminu doszło bez winy składającego odwołanie.

Z kolei decyzje wydane przez organ II instancji organu administracji publicznej mogą zostać zaskarżone do sądu administracyjnego skargą. O tym, jak złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i co koniecznie musi taka skarga do sądu zawierać?

W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia przed sądem administracyjnym możesz złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Możesz to uczynić jedynie za pośrednictwem prawnika, m.in. adwokata.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.