Kosztorys zalania mieszkania wzór – przykład

17 

Właściciel ubezpieczonego mieszkania może domagać się od swojego ubezpieczyciela wypłaty odszkodowanie za zalanie. Należy wiedzieć, że w takiej sytuacji to firma ubezpieczeniowa przygotowuje kosztorys i wycenia powstałą szkodę.

Właściciel mieszkania może jednak potrzebować własnego kosztorysu po to, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Ten bowiem bardzo często zaniża kwotę odszkodowania, opierając się na nierealnych cenach lub nie biorąc pod uwagę wszystkich istotnych czynników.

Kosztorys zalania mieszkania często też wykorzystuje się do oszacowania kosztów remontu dla sąsiada, który wyrządził szkodę i zamierza pokryć ją ze swoich własnych środków.

Jak więc przygotować kosztorys zalania mieszkania dla firmy ubezpieczeniowej lub sąsiada? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór kosztorysu zalania mieszkania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak ubezpieczyciel wycenia szkodę po zalaniu mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie sufitu najczęściej jest zaniżone, ponieważ każdy ubezpieczyciel posługuje się własnym, korzystnym dla siebie kosztorysem, na podstawie którego wycenia powstałą szkodę. Pod uwagę bierze wtedy:

 • materiały,
 • robociznę (na jednostkę powierzchni, która uległa zniszczeniu).

W praktyce, wycena ubezpieczyciela może okazać się zupełnie niezgodna ze stanem faktycznym. Dzieje się tak wtedy, kiedy firma nie uwzględnia całości zniszczonego mienia, a jedynie jego część, nie bierze pod uwagę braku możliwości wyremontowania/naprawy mienia (konieczna jest wymiana na nowe, wymiana w całości) lub stosuje w swojej wycenie cennik oderwany od realiów.

Przykładowo, ubezpieczyciel może wycenić szkodę w oparciu o konieczność odmalowania jednej zalanej ściany. Tymczasem trudno wyobrazić sobie pomalowanie jednej ściany i pozostawienie pozostałych trzech nieodnowionych, często w innym już kolorze. 

Jak odwołać się od zaniżonej kwoty odszkodowania za zalanie mieszkania?

Jak zostało wspomniane, kosztorys remontu po zalaniu mieszkania potrzebny jest właścicielowi nieruchomości w celu złożenia odwołania od zaniżonej, ustalonej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania. Takie odwołanie powinno zawierać zarówno kosztorys, jak i dokładny opis szkody.

Warto pamiętać, że ubezpieczyciel ma obowiązek pokrycia szkód w takim stopniu, aby możliwe było przywrócenie mieszkania do stanu sprzed zalania. Dobrze jest więc zadbać o to, aby kosztorys robót remontowo-budowlanych był bardzo szczegółowy. 

Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania zgodnie z wolą poszkodowanego, ten może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w brzmieniu:

Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Warto pamiętać przy tym, że składając pozew do sądu, powód musi uiścić opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli dochodzonego roszczenia. W przypadku sprawy sądowej konieczne będzie także dokonanie wyceny powstałej szkody i kosztów jej naprawy przez biegłego sądowego.

Sąd nie weźmie pod uwagę samodzielnie przygotowanego kosztorysu, a nawet kosztorysu rzeczoznawcy sporządzonego przed rozprawą – będzie on traktowany jako dokument prywatny. 

Należy wiedzieć przy tym, że zgodnie z przepisami, strona przegrywająca sprawę ma obowiązek zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do:

 • celowego dochodzenia praw,
 • celowej obrony.

Jak przygotować kosztorys zalania mieszkania?

Samodzielne sporządzenie kosztorysu zalania mieszkania nie jest łatwe, dlatego w celu przygotowania dokładnego, rzeczowego dokumentu warto sięgnąć po sprawdzony wzór kosztorysu zalania mieszkania. Pismo to podpowiada, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, sporządzając rzetelną wycenę kosztów remontu. 

Przed przystąpieniem do wypełniania wzoru kosztorysu należy zgromadzić wszystkie możliwe paragony, rachunki, a także karty gwarancyjne. Będą to dokumenty określające w sposób realny wartość poszczególnych elementów wyposażenia czy wykończenia, a także informujące o ewentualnej możliwości ich naprawy/wymiany. 

Aby kosztorys prac remontowych dla ubezpieczyciela pozwolił właścicielowi mieszkania na uzyskanie kwoty, która pokryje w pełni wszystkie wydatki związane z odnowieniem zalanego pomieszczenia, należy zadbać także o wykorzystanie w nim cen aktualnych. W tym celu poszkodowany powinien sprawdzić, z jakiego materiału wykonana została np. zniszczona podłoga i ile kosztuje obecnie ten sam materiał.

Co ważne, to właśnie na przykładzie podłóg doskonale widać, dlaczego wyceny ubezpieczycieli często są zaniżone na tyle, że nie pozwalają na przeprowadzenie „bezkosztowego” dla właściciela mieszkania remontu.

Zalany parkiet mógł być bowiem układany nawet kilkadziesiąt lat temu, co wyklucza możliwość wymiany części podłogi na nową – z powodu braku możliwości zakupu takiej samej deski czy paneli. W takiej sytuacji wycena powinna uwzględniać koszt wymiany całej podłogi w danym pomieszczeniu. 

Co należy zrobić po zalaniu mieszkania?

Warto pamiętać, że zanim poszkodowany wyliczy koszt remontu zalanego sufitu i reszty pomieszczenia powinien:

 • udokumentować szkody – zdjęcia i nagrania z zalanej części mieszkania będą dowodem na twierdzenia przedstawione w kosztorysie szkód, 
 • spisać listę uszkodzonego mienia,
 • skontaktować się z ubezpieczycielem, który wyceni szkodę,
 • rozpocząć proces sprzątania szkód w oczekiwaniu na rzeczoznawcę w taki sposób, aby ograniczyć dalsze straty, ale nie usuwać dowodów na te już poniesione. 

Jakie kwestie trzeba uwzględnić w kosztorysie?

Niezależnie od zakresu poniesionych szkód, kosztorys zalania sufitu i mieszkania musi zawierać przede wszystkim:

 • aktualne ceny materiałów,
 • cenę roboczogodziny fachowców z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prac, a także lokalizacji mieszkania. 

Na zaniżenie kwoty odszkodowania wpływają jednak nie tylko nierealne ceny, ale również pomijanie wielu istotnych prac, jakie trzeba będzie wykonać w ramach remontu. Z reguły po zalaniu mieszkania konieczne jest natomiast:

 • osuszenie pomieszczenia, a niekiedy nawet skuwanie tynku,
 • malowanie ścian,
 • położenie nowych paneli,
 • usuwanie starych płytek i układanie płytek nowych,
 • sprzątanie,
 • utylizacja zużytych materiałów. 

Kiedy odwołanie od odszkodowania za zalanie będzie nieskuteczne?

Wypłacone odszkodowanie za zalanie mieszkania często może być zaniżone, ale należy wiedzieć, że ubezpieczyciel ma też prawo całkowicie odmówić osobie ubezpieczonej wypłaty świadczenia. Jeśli dojdzie do sytuacji uwzględnionej w tak zwanych wyłączenia odpowiedzialności, firma ubezpieczeniowa może odrzucić wniosek o wypłatę odszkodowania.

W przypadku zalań najczęściej przyczyną odmowy jest:

 • zły stan techniczny budynku, 
 • zaniedbanie ze strony właściciela nieruchomości,
 • brak odpowiednich zabezpieczeń przed zalaniem,
 • zalanie mieszkania na skutek działań innego lokatora, będącego pod wpływem środków odurzających,
 • niedoubezpieczenie nieruchomości (nieprawidłowo oszacowana wartość nieruchomości lub celowe zaniżenie wartości nieruchomości),
 • powstanie szkody w okresie karencji.

Podsumowanie tematu

Ubezpieczenie mieszkania od zalania nie zawsze spełnia swoją rolę, gdyż często ubezpieczyciel w przypadku gdy mieszkanie zostało zalane, obniża wysokość odszkodowania przez np. stosowanie materiałów budowlanych niskiej jakości lub nieuwzględnienie wszystkich kosztów okołoremontowych.

Nierzadko ze strony firmy ubezpieczeniowej pojawia się także całkowita odmowa wypłaty odszkodowania, bo zdarzenie nie podlega ubezpieczeniu (dlatego zawsze przed opłaceniem polisy mieszkaniowej warto sprawdzić warunki ubezpieczenia w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Kosztorys zalania mieszkania to przybliżona ocena kosztów związanych z naprawą lub remontem mieszkania po zalaniu potrzebna do przywrócenia stanu sprzed szkody. Zazwyczaj kosztorys obejmuje szacunkowe koszty naprawy szkód powstałych w wyniku zalania, takie jak uszkodzone podłogi (panele, parkiet), ściany, sufit, elektronika, meble, instalacje elektryczne itp.

Kosztorys szkody najczęściej obejmuje:

 1. Materiały budowlane: Lista materiałów wraz z cenami (farby, podłogi, płytki itp.).
 2. Robocizna: Koszty wynagrodzenia fachowca, który przeprowadzi remont.
 3. Nowe urządzenia lub meble: Jeśli zalane zostały sprzęty AGD, elektronika lub meble, to koszt ich zastąpienia lub naprawy można także uwzględnić.
 4. Koszty instalacji: Jeśli zalane zostały instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne lub gazowe, koszty ich naprawy lub wymiany również będą częścią kosztorysu.
 5. Dodatkowe koszty związane z zalaniem: Mogą to być koszty wynajęcia osuszaczy, lub np. środków do odkażania.
 6. Koszty utraty wartości nieruchomości: W przypadku znaczących zniszczeń, wartość nieruchomości może ulec obniżeniu, co również może być uwzględnione.
kosztorys-zalania-mieszkania-wzor-przyklad
Kosztorys zalania mieszkania wzór - przykład
17