Wniosek o zmianę terminu rozprawy – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zmianę terminu rozprawy sądowej? Jeśli świadek nie może stawić się w wyznaczonym terminie na rozprawie, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie.

Kiedy zaś to jedna ze stron nie ma możliwości stawienia się w sądzie na rozprawie, może złożyć wniosek o odroczenie rozprawy, czyli o zmianę terminu rozprawy. Jak go napisać?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o zmianę terminu rozprawy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Nieobecność świadka na rozprawie

Nieco inaczej wygląda nieobecność na rozprawie w przypadku świadka a inaczej w przypadku strony postępowania. Świadek ma obowiązek stawienia się w sądzie, zatem musi bezwzględnie usprawiedliwić swoją nieobecność.

Jeśli nie złoży usprawiedliwienia przed terminem rozprawy lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany ponownie, otrzyma postanowienie o ukaraniu grzywną. Od tego momentu ma jeszcze tydzień na złożenie wyjaśnień. 

Za nieobecność na rozprawie świadkowi grozi kara grzywny. Sąd może także nakazać przymusowe doprowadzenie świadka. Aby tego uniknąć, należy przygotować usprawiedliwienie wskazujące na przyczynę nieobecności. Konieczne jest też poparcie wyjaśnień odpowiednimi dowodami. 

W przypadku choroby świadek powinien dołączyć do pisma zwolnienie lekarskie od jednego z lekarzy sądowych. Choroba nie jest jednak jedynym usprawiedliwieniem. Jeśli przyczyny niestawiennictwa są inne, również można podać je jako uzasadnienie, pod warunkiem że są to „obiektywnie ważne powody” nieobecności. 

Odroczenie terminu rozprawy na wniosek strony

Wiele osób zastanawia się, czy można przesunąć termin rozprawy sądowej. Taką możliwość mają obie strony postępowania, ale sąd odracza rozprawę tylko w przypadku, kiedy nieobecność powoda lub pozwanego spowodowana jest nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie da się przezwyciężyć. 

Taką przeszkodą może być między innymi choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Inne przyczyny uniemożliwiające stronie stawienie się w sądzie również powinny uzasadniać odroczenie terminu rozprawy, zwłaszcza jeśli powód czy pozwany nie są reprezentowani przez pełnomocnika.

Jeśli w uzasadnionym przypadku wniosek o zmianę terminu rozprawy nie zostałby uwzględniony, a sąd wydałby wyrok, to postępowanie byłoby nieważne z powodu pozbawienia strony możności obrony jej praw.

Warto pamiętać, że przyczyną odroczenia rozprawy może być okoliczność, która spełnia jeden z dwóch warunków:

 • jest zdarzeniem nadzwyczajnym,
 • jest przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. 

Jak napisać wniosek o zmianę terminu rozprawy?

Przygotowując wniosek o zmianę terminu rozprawy (wniosek o odroczenie rozprawy), należy pamiętać o uwzględnieniu w nim wymaganych elementów formalnych, takich jak dane wnioskodawcy, oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane czy oznaczenie postępowania, w ramach którego wyznaczono kłopotliwy termin rozprawy. Dokument można przygotować w oparciu o gotowy wzór lub samodzielnie.

Warto pamiętać przy tym, że darmowy wzór wniosku o zmianie terminu rozprawy nie zawsze zawiera wszystkie wymagane elementy formalne, a braki w takim piśmie mogą przedłużyć procedurę jego rozpatrywania i doprowadzić do sytuacji, w której przełożenie terminu rozprawy będzie już niemożliwe. 

Najważniejszą częścią wniosku o odroczenie rozprawy jest opis okoliczności, które stanowią przeszkodę uniemożliwiającą stronie stawienie się w sądzie.  Zmiana terminu rozprawy sądowej może zostać uzasadniona:

 • chorobą,
 • zaplanowanym wcześniej wyjazdem,
 • koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • uczestnictwem w egzaminie,
 • wykupionym szkoleniem, kursem. 

Podane argumenty wnioskodawca musi poprzeć materiałem dowodowym. Będzie to – zależnie od okoliczności – na przykład bilet lotniczy, kopia umowy, zaświadczenie. Ważne jest to, że przyczyna nieobecności powinna być obiektywnie niemożliwa do przezwyciężenia, pominięcia czy przełożenia na inny termin. 

Kiedy złożyć wniosek o zmianę terminu rozprawy?

Prośba o zmianę terminu rozprawy powinna wpłynąć do sądu niezwłocznie po tym, jak strona dowie się, iż nie będzie mogła stawić się na rozprawie w wyznaczonym terminie. Jest to uzasadnione między innymi ze względu na fakt, że otrzymując taką informację, sąd będzie w stanie wykorzystać zwolnione “miejsce” w kalendarzu.

Co więcej, zdąży też poinformować innych uczestników postępowania o zmianie terminu rozprawy, aby ci nie stawili się w sądzie bez potrzeby. Poza tym im wcześniej strona złoży wniosek, tym szybciej pozna nowy termin rozprawy, co pozwoli jej zaplanować swój czas tak, aby tym razem móc stawić się w sądzie. 

Przy okazji warto wspomnieć, że wniosek o odroczenie terminu rozprawy może zawierać propozycję nowej daty, która będzie dla strony odpowiednia. Dla sądu nie jest to termin wiążący, ale informacja, którą może sugerować się, aby wyznaczyć taki nowy termin rozprawy, w którym obie strony będą mogły stawić się w sądzie. 

Przyczyny zmiany terminu rozprawy 

Czy wniosek o zmianę terminu rozprawy z powodu urlopu zostanie zaakceptowany? Niestety, wnioskodawca nigdy nie ma takiej gwarancji. Przyczyny nieobecności na rozprawie mogą być różne. Czasem jest to choroba, wypadek, inna rozprawa, a nawet stanie w korku. Przyczyny uzasadniające odroczenie terminu mogą pojawić się zarówno kilka tygodni przed rozprawą, jak i w dniu rozprawy. 

Zasadniczo, sąd ma obowiązek odroczyć rozprawę, jeśli:

 • strona postępowania została nieprawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy,
 • nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem;
 • nieobecność strony jest spowodowana znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć;
 • sąd chce zawiadomić o postępowaniu sądowym osoby, które do tej pory nie brały w nim udziału.

Każdy wniosek o odroczenie terminu rozprawy oceniany jest indywidualnie. Warto pamiętać, że nadzwyczajne wydarzenie to zdarzenie sił przyrody, jak powódź czy zamieć śnieżna. Z kolei przeszkoda nie do przezwyciężenia nie zwalnia wnioskodawcy od podejmowania prób jej przezwyciężenia.

Jeśli więc strona nie może dotrzeć na rozprawę, ponieważ utknęła w korku, powinna przynajmniej zadzwonić do sądu i poinformować o tym, co się stało i co robi, aby mimo wszystko dotrzeć na rozprawę.

Kilka słów na koniec

Konieczność odroczenia rozprawy sądowej w danej sprawie może wynikać z różnych okoliczności, z pismem takim wystąpić może świadek, bądź osoba będąca stroną postępowania:

 • choroba strony,
 • konieczność zgromadzenia dodatkowych dowodów,
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów i wniosków,
 • nagła niemożność uczestnictwa w rozprawie z przyczyn losowych,
 • inne nieprzewidziana przeszkoda uniemożliwiająca stawienie się na rozprawie.

Po otrzymaniu przez sąd pisma, rozprawa ulega odroczeniu gdy nieobecność strony procesu wynikła w związku z nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną przeszkodą, której nie można przezwyciężyć (art. 214 § 1).

Art. 2141. Usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie z powodu choroby

§ 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zmianę terminu rozprawy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zmiane-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zmianę terminu rozprawy - wzór
17