Wzór pisma do Sądu o niemożności stawienia się na rozprawie

17 

Jak napisać pismo do Sądu o niemożności stawienia się na rozprawie wyznaczonej na konkretną datę? Świadek często przesłuchiwany jest najpierw przez policję lub prokuraturę, a następnie przez sąd – nawet wielokrotnie.

Powtórnych zeznań nie da się uniknąć, zwłaszcza w postępowaniu karnym. Świadek ma zaś obowiązek stawienia się w sądzie i złożenia zeznań, nawet jeśli wydaje mu się, że zeznał już wszystko w danej sprawie.

W przypadku, kiedy świadek nie może stawić się na rozprawie, powinien zawiadomić sąd o swojej nieobecności lub ją usprawiedliwić. Jak zgłosić nieobecność na rozprawie sądowej i jak usprawiedliwić nieobecność?

Aby tego dokonać, należy sporządzić pismo do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Co grozi świadkowi za nieobecność na rozprawie?

Jak zostało wspomniane, świadek wezwany do stawienia się w sądzie ma obowiązek zeznawać na rozprawie. Jeśli nie pojawi się na wezwanie, sąd może ukarać go karą grzywny. Z sankcjami musi liczyć się nawet ten świadek, który po raz pierwszy nie usprawiedliwi swojej nieobecności. Maksymalna kara grzywny wynosi w tym przypadku 3000 zł. 

Z reguły, kary za nieobecności nieusprawiedliwione świadków są stopniowane. Zatem za pierwsze takie niestawiennictwo sąd wymierza karę niższą, za kolejne wyższą. Może jednak od razu ukarać świadka maksymalną kwotą grzywny i potem ponawiać ją w takiej samej wysokości. 

Jeśli kary nie skutkują, sąd ma też prawo zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka celem przesłuchania lub nawet jego aresztowanie.

Jak zawiadomić sąd o niemożności stawienia się na rozprawie?

Wiele osób zadaje w sieci pytanie: jak napisać do sądu, że nie będzie mnie na sprawie. Świadek, który wie, że nie będzie mógł stawić się na rozprawie w wyznaczonym terminie, powinien jak najszybciej powiadomić o tym sąd, najlepiej pisemnie.

Jeśli usprawiedliwienie niestawiennictwa (przyszłej nieobecności) wpłynie do sądu z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje duża szansa, że termin przesłuchania zostanie przesunięty. Świadek nie powinien zostać ukarany za taką nieobecność, gdyż grzywna ma na celu przede wszystkim zmotywować go do stawienia się w sądzie, a nie karać za niemożność stawienia się na przesłuchaniu. 

Pismo w takiej sprawie nie musi być skomplikowane. Wystarczy, że świadek zawrze w nim sformułowanie „nie mogę przyjechać na sprawę w sądzie” oraz poda przyczynę niemożności stawienia się na rozprawie.

Wiadomość tego typu jest oczywiście pismem o charakterze formalnym, gdyż świadek kieruje ją do sądu. Warto zatem upewnić się, że usprawiedliwienie niestawiennictwa zawiera wszystkie wymagane elementy formalne. Najłatwiej jest dopilnować tego, wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie.

Jak napisać i uzasadnić pismo o niemożności stawienia się w sądzie?

Pismo informujące sąd o braku możliwości stawienia się w sądzie powinno zawierać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby w charakterze świadka, w tym dane kontaktowe,
 • adres sądu,
 • dane sprawy, podaniem sygnatury akt sprawy,
 • wprowadzenie: zaczynając np. od: Proszę o usprawiedliwienie mojego niestawiennictwa z powodu… Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności na rozprawie wyznaczonej w dniu …
 • treść usprawiedliwienia niestawiennictwa,
 • podpis.

Należy pamiętać, że ujęte w uzasadnieniu przytoczone okoliczności nieobecności świadka muszą być zgodne z prawdą, ponieważ sąd ma prawo je zweryfikować. Najlepiej dołączyć do pisma dowody potwierdzające wykorzystane argumenty.

Jeśli zaś chodzi o możliwe przyczyny uzasadnionej nieobecności w sądzie rejonowym, to najczęściej są to:

 • choroba,
 • hospitalizacja,
 • wypadek,
 • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • ciąża (zagrożona, zaawansowana).

Warto mieć na uwadze, że potwierdzeniem choroby uniemożliwiającej stawienie się w sądzie powinno być zaświadczenie od lekarza sądowego, które jest wydawane po osobistym zbadaniu świadka. Jeśli chodzi o dokument potwierdzający hospitalizację, to jest nim również zaświadczenie lekarza sądowego wydawane jednak bez badania, na podstawie dokumentacji szpitalnej.

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie?

Nie każdą nieobecność w sądzie świadek jest w stanie przewidzieć. Jeśli niemożność stawienia się na sprawę jest spowodowana wydarzeniami nagłymi, świadek powinien usprawiedliwić się później.

Pismo do sądu o niestawienie się na sprawę można sporządzić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wymierzającego karę grzywny. Jeśli sąd usprawiedliwienie uzna, uchyli karę. Nie sposób zagwarantować przy tym, jakie przyczyny nieobecności zostaną przez sąd uznane za wystarczające.

Zazwyczaj jednak nieobecność można usprawiedliwić:

 • chorobą,
 • koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny (chorym, dzieckiem, osobą niepełnosprawną),
 • nagłym wyjazdem, np. służbowym.

Możliwe jest także złożenie usprawiedliwienia dopiero na kolejnej rozprawie, czyli w kolejnym wyznaczonym przez sąd rejonowy terminie przesłuchania. Co prawda, nie jest to prawidłowa praktyka, ale sądy często przyjmują również takie spóźnione usprawiedliwienie niestawiennictwa.

Warto pamiętać, że usprawiedliwienie nieobecności w sądzie to jedno, a unikanie stawienia się na rozprawie i ignorowanie wezwań to zupełnie co innego. Postępując w ten sposób, świadek ryzykuje przymusowym doprowadzeniem lub aresztowaniem. 

Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej za nieobecność 

Kary grzywny świadek może uniknąć nie tylko za pomocą usprawiedliwienia, ale również poprzez złożenie zażalenia na wydane postanowienie o nałożeniu na niego kary porządkowej. Jest to możliwe tylko w przypadku, kiedy świadek ma prawo zakwestionować podstawę jej wymierzenia.

W praktyce dotyczy to między innymi takich sytuacji, jak doręczenie wezwania na rozprawę na nieprawidłowy adres. 

Zażalenie rozpatruje sąd wyższego rzędu. Świadek może złożyć równocześnie zażalenie i usprawiedliwienie. Jeśli usprawiedliwienie niestawiennictwa zostanie uznane, to zażalenie stanie się bezpodstawne.

Jak wygląda egzekucja kary za niestawiennictwo?

Jeśli zażalenie i usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie okażą się bezskuteczne, świadek musi zapłacić karę porządkową w terminie 30 dni. Brak wpłaty w terminie skutkuje skierowaniem kary do egzekucji komorniczej. Pieniężnej kary porządkowej nie zamienia się na prace społeczne ani na areszt. Można jednak rozłożyć ją na raty.

Co ważne, wymierzenie kary grzywny nie wyklucza aresztowania świadka, jeśli ten nie stawi się na rozprawę celem przesłuchania. Areszt nie anuluje jednak kary grzywny. Zatem kara porządkowa nadal będzie ściągana przez komornika.

Słowa końcowe

Usprawiedliwienie niestawiennictwa w charakterze świadka powinno przyjąć formę pisemną i najlepiej wysłać je odpowiednio wcześniej przed wyznaczonym terminem rozprawy, pismo tym samym powinno spełniać wszystkie formalne wymogi dla pisma procesowego.

Sporządzając usprawiedliwienie nieobecności świadka, warto powołać się na Art. 286. KPK Uchylenie porządkowej kary pieniężnej, który mówi, że:

Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

Nie ma znaczenia, czy piszemy usprawiedliwienie nieobecności świadka (np. przesłuchanie świadka), nieobecności pozwanego, czy nieobecności powoda – pismo powinien zawierać załącznik, który potwierdzi wskazany w usprawiedliwieniu powód nieobecności na rozprawie.

Musisz mieć świadomość, że nie każdy powód usprawiedliwi nieobecność świadka i uwiarygodni przytoczone okoliczności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma do Sądu o niemożności stawienia się na rozprawie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pisma-do-sadu-o-niemoznosci-stawienia-sie-na-rozprawie
Wzór pisma do Sądu o niemożności stawienia się na rozprawie
17