Wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji – wzór

17 

Przepisy przewidują możliwość zatrudnienia w szkole nauczyciela bez kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Jest to dopuszczalne w sytuacji  zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeśli brak jest możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

Wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji należy kierować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto składa wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji?

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji może wykorzystać dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki. Pismo musi zawierać podpis i pieczątkę. Należy też wypełnić je informacjami na temat nauczyciela.

Do wniosku nie dołącza się jednak dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz kwalifikacje nauczyciela. Pismo rozpatruje odpowiedni kurator oświaty. Wnioski można wnosić przez cały rok szkolny.

Są one rozpatrywane niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty ich wniesienia. Jeśli kurator wyraża zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, zgoda obowiązuje przez 1 rok. W przypadku odmowy stronie nie przysługuje odwołanie.

Na jakich warunkach zatrudnia się nauczyciela bez kwalifikacji?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji dyrektor może zawrzeć z nim umowę o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, o których mówi art. 10 karty nauczyciela.

Umowę można zawrzeć z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, jeśli osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Jeśli nauczycielowi nie uda się to w pierwszym roku pracy z przyczyn niezależnych, można zawrzeć z nim kolejną umowę na jeden rok szkolny. 

Jak napisać wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji?

Pismo z prośbą o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji jest rozbudowane, dlatego warto sporządzić je na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru, który obejmuje między innymi takie elementy formalne jak:

  • dane szkoły,
  • dane nauczyciela, który ma zostać zatrudniony,
  • uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji,
  • opis predyspozycji nauczyciela: wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego, itd. 

Dokument zawiera też informację od dyrektora o działaniach podjętych w celu pozyskania nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje we właściwym terenowo urzędzie pracy i o działaniach podjętych w celu pozyskania nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje poprzez umieszczenie oferty pracy na stronie Kuratorium.

wniosek-o-zatrudnienie-nauczyciela-bez-kwalifikacji-wzor
Wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji - wzór
17