Kategoria:

Prawo cywilne
Spis treści: Roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania – podstawaWyłącznie czym zajmuje się sąd w sprawie przywrócenie naruszonego posiadania?Sprawa w sądzie o przywrócenie naruszonego posiadania a sprawa o ustalenie przebiegu granicySposób przywrócenia posiadaniaPrzykład ze sprawy, która dotyczyła skucia wybetonowanego chodnika i postawienia ogrodzenia Roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania – podstawa Zgodnie z art. 344 Kodeksu cywilnego przeciwko...
Read More
Spis treści: Przywrócenie terminuProcesowe a materialneSkutki uchybienia terminowiWarunek zaskarżenia postanowienia oddalającego wniosek o przywrócenie terminu w sprawie cywilnej Przywrócenie terminu Art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Art. 168 k.p.c. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie...
Read More
Rażąca niesprawiedliwość wyroku w sprawie karnej Art. 440 kpk. Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437 § 2 zdanie drugie uchyleniu. Nie jest rolą sądu odwoławczego wkraczanie w sferę dyskrecjonalnej władzy sądu I instancji...
Read More
Rażące niedbalstwo ubezpieczającego – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego W dzisiejszym wpisie zajmiemy się problemem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za naprawienie szkody w sytuacji wyrządzenia szkody na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego-poszkodowanego. Czym jest rażące niedbalstwo? Kiedy przepisy mogą zablokować drogę, aby uzyskać odszkodowanie? Jakie zachowania ubezpieczającego-poszkodowanego mogą zdyskwalifikować i uniemożliwić skuteczne wystąpienie o odszkodowanie? Z przepisów Kodeksu cywilnego...
Read More
Czym jest rozgraniczenie nieruchomości? Celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów. Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości? Rozgraniczenia dokonuje wójt (ewentualnie burmistrz albo prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek, a w niektórych wypadkach – sąd (gdy nie dokona się skutecznie...
Read More
Spis treści: Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu?Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi do sądu?Na podstawie czego rozgraniczenia nieruchomości dokonuje sąd?Rozgraniczenie na podstawie stanu prawnego Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu? Sprawa z postępowania administracyjnego trafi do sądu powszechnego, gdy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu...
Read More
Spis treści: Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu?Konkubinat a związek osób tej samej płciJaka jest istota rozliczeń konkubinatu?Na jakiej podstawie można rozliczać konkubentów?Czy do konkubinatu można stosować wprost przepisu prawa rodzinnego dotyczące małżonków i wspólności majątkowej małżeńskiej?Zwrot darowanych w trakcie konkubinatu rzeczy po ustaniu konkubinatu.Należy udowodnićJak...
Read More
Czym jest pomówienie? Pojęcie „pomówienie”, funkcjonujące w języku potocznym jako synonim fałszywego oskarżenia o przestępstwo, tzn. umyślnego, nieprawdziwego, bezpodstawnego przypisania komuś określonego, nagannego zachowania, które w rzeczywistości nie wydarzyło się. To jednak nie może być utożsamiane z pojęciem wyjaśnień jednego z oskarżonych (współoskarżonych) obciążających inną osobę przez ujawnienie faktów niekorzystnych z punktu widzenia interesów tej...
Read More
Postępowanie cywilne rządzi się swoimi specyficznym regułami, obcymi zupełnie dla postępowania karnego. Niuanse, które nieraz decydują o wygranej lub przegranej. A skoro tak, to z cyklu bardziej zaawansowanej informacji prawnej dla osób, które chciałyby samodzielnie występować przed sądem cywilnym warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego jeżeli strona nie wypowie się co do tego,...
Read More
Zasadniczo sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Do jakiego sądu kierujemy pismo o zawezwanie do próby ugodowej i co należy w nim zawrzeć? O...
Read More
Pozew to pismo, w którym żądamy, mamy jakieś roszczenie przeciwko drugiej stronie (pozwanemu), lub druga strona dochodzi jakiś roszczeń przeciwko nam. Adwokat wyjaśnia, że pozew musi odpowiadać warunkom formalnym, czyli zawierać: – oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, – imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, – ich adresy zamieszkania, – numery PESEL (nowość), – oznaczenie rodzaju pisma – Pozew, – dokładnie...
Read More
W art. 178 a Kodeksu karnego przewidziano odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Przestępstwo może zostać popełnione jedynie umyślnie, przez działanie (w zamiarze bezpośrednim – chce popełnić lub w zamiarze ewentualnym – przewidując możliwość popełnienia, na to się godzi). Ma charakter formalny, co...
Read More
Po co wprowadzono przedawnienie roszczeń cywilnych? Przedawnienie roszczeń w kodeksie cywilnym ma na celu usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez bardzo długi czas nie wykonuje swoich praw, nie realizuje przysługujących mu roszczeń względem innej osoby – z umowy, roszczeń o naprawienie szkody i zadośćuczynienie (np. za wypadek drogowy), ale także w kwestiach dotyczących nieruchomości,...
Read More
Przesłankami dla skutecznej skargi pauliańskiej zgodnie z art. 527 KC są: dokonanie przez dłużnika z osobą trzecią czynności prawnej, na skutek której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową oraz doszło do pokrzywdzenia wierzycieli, działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz wiedza lub możliwość (przy zachowaniu należytej staranności) dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią. Jedną z przesłanek subiektywnych...
Read More
Spis treści: Czym jest oszustwo?Metody oszustwOszustwo na wnuczka Rozwój technologii spowodował, że jest coraz więcej oszustw. Przestępcy wynajdywali coraz bardziej wyrafinowane metody oszukiwania. Tym samym potencjalni pokrzywdzeni muszą się bardziej pilnować. Poprzez zdobycie zaufania a także bazowanie na strachu ofiary dokonują kradzieży w podstępny sposób. Czym jest oszustwo? Oszustwo to wprowadzenie innej osoby w błąd,...
Read More
Czym jest oszustwo? Oszustwo – art. 286 § 1 kodeksu karnego – to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko mieniu. Zgodnie z Kodeksem karnym kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega...
Read More
Płacę alimenty, a komornik egzekwuje – co robić Co zrobić, gdy płacę alimenty i mam komornika? trzeba składać skargę na czynności komornika, bo dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w...
Read More
Spis treści: Czym jest podróż służbowa?Wypłata dietyZaliczka na podróż służbową Czym jest podróż służbowa? Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonego zadania. U pracodawcy prywatnego warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie...
Read More
Kodeks karny definiując pojęcie stanu nietrzeźwości, przyjmuje tylko dwa alternatywne kryteria tego stanu, tj. zawartość alkoholu we krwi oraz zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie oznacza to jednak, że pierwsze z nich jest aktualne wyłącznie przy przeprowadzaniu badania krwi, bowiem badanie wydychanego powietrza jest jednocześnie pośrednią analizą krwi przepływającej przez pęcherzyki płucne, czyli zawartości alkoholu także...
Read More
Przepisy wskazują, że o byciu pokrzywdzonym decyduje bezpośredniość naruszonego lub zagrożonego przestępstwem dobra prawnego. A skoro tak to najważniejsze co należy wyjaśnić to, czym jest ta bezpośredniość. Bezpośredniość zachodzi wtedy, gdy pomiędzy czynem przestępczym a naruszeniem lub zagrożeniem dobra danej osoby czy podmiotu nie ma ogniw pośrednich, tzn. gdy czyn uderza wprost w dobro tej osoby, nie jest...
Read More
1 2 3 4 5 8