Kategoria:

Wyłączenie sędziego
Przepisy o wyłączeniu sędziego regulują sytuacje, gdy ze względu na związek z przedmiotem bądź podmiotamipostępowania nie powinien on brać udziału w sprawie. Artykuł 48 kpc określa enumeratywnie przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy. Kiedy sędzia jest wyłączony od rozpoznania sprawy cywilnej z mocy samej ustawy? Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną...
Read More