Kategoria:

Odszkodowanie
Zalanie sufitu może prowadzić do zniszczeń o różnej skali. Zakres szkód wpływa natomiast na wysokość odszkodowania, jakie w związku z zalaniem mieszkania może otrzymać jego właściciel. Problemem wielu osób ubezpieczonych jest jednak częste zaniżanie świadczeń, spowodowane między innymi nieuwzględnieniem wszystkich strat poniesionych przez poszkodowanego. Ile odszkodowania za zalany sufit należy się zatem właścicielowi mieszkania i...
Read More
Chcąc dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty, z jakiegokolwiek tytułu, czy to z tytułu wypadku drogowego, zdarzenia medycznego (błędu lekarskiego), niewykonania umowy, czy nawet w sytuacji żądania w sprawie karnej orzeczenia od sprawcy obowiązku naprawienia szkody zawsze istnieje konieczność wykazania omawianego elementu odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką jest związek przyczynowy. Innymi słowy poza samym faktem wykazania winy sprawcy...
Read More
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego Zgodnie z art.  177 Kodeksu karnego kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa spowodowania...
Read More
Rażące niedbalstwo ubezpieczającego – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego W dzisiejszym wpisie zajmiemy się problemem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za naprawienie szkody w sytuacji wyrządzenia szkody na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego-poszkodowanego. Czym jest rażące niedbalstwo? Kiedy przepisy mogą zablokować drogę, aby uzyskać odszkodowanie? Jakie zachowania ubezpieczającego-poszkodowanego mogą zdyskwalifikować i uniemożliwić skuteczne wystąpienie o odszkodowanie? Z przepisów Kodeksu cywilnego...
Read More
Z praktyki prawniczej znamy wiele przypadków wyrządzenia szkody przez zwierzęta hodowlane. Nierzadko udzielamy porad prawnych w sprawach szkód wynikłych z pogryzienia człowieka przez psa lub poturbowania przez konia podczas jazdy konnej. Poszkodowani pytają, w jaki sposób mogą postarać się o naprawienie szkody, kto odpowiada za szkodę i na jakich zasadach? Dzisiejszy wpis dotyczy jedynie szkód...
Read More
Poniżej zamieszczone zostały istotne fragmenty orzeczeń ze spraw cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu, szpitala za błąd medyczny (inaczej błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, zdarzenie medyczne), aby wiedzieć lepiej jak taki proces przebiega, co ma znaczenie, aby ostatecznie uzyskać odszkodowanie i / lub zadośćuczynienie, kiedy możemy mówić o winie lekarza a kiedy nie, jak ustala...
Read More
Poniżej zamieszczone zostały istotne fragmenty orzeczeń ze spraw cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu, szpitala za błąd medyczny (inaczej błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, zdarzenie medyczne), aby wiedzieć lepiej jak taki proces przebiega, co ma znaczenie, aby ostatecznie uzyskać odszkodowanie i / lub zadośćuczynienie, kiedy możemy mówić o winie lekarza a kiedy nie, jak ustala...
Read More
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Co to oznacza w praktyce i co wynika z orzecznictwa sądów w Polsce? Renta z art. 444 §...
Read More
W myśl przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W rachubę wchodzą koszty leczenia w szerokim tego słowa znaczeniu (pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie, dodatkowa pomoc pielęgniarska, wydatki na lekarstwa, koszty związane z transportem poszkodowanego po wypadku do domu, do szpitala, na zabieg,...
Read More
Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku konsumenta czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Musisz wiedzieć, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Nie jest ona uzależniona od niemożności...
Read More
Nie ma w prawie definicji szkody. Pojęcie szkody zostało natomiast zdefiniowane w literaturze i orzecznictwie sądowym. Jako szkodę rozumie się uszczerbek w prawnie chronionych dobrach, zarówno w sferze majątkowej, jak i niemajątkowej. Taki uszczerbek może polegać na utracie, zmniejszeniu lub niepowiększeniu jakichś aktywów (np. utrata samochodu) albo powstaniu lub zwiększeniu pasywów (obciążeń) poszkodowanego (np. wydatki...
Read More
Pojęcie przewlekłości na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest pojęciem względnym, nie zdefiniowanym przez ustawodawcę. Względność zaś oznacza, że w każdym przypadku musi być odnoszone do realiów konkretnej sprawy....
Read More
Jednym z elementów, który należy udowodnić w sprawie cywilnej o odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest wina. Przykładowa sytuacja Wyobraźmy sobie sytuację, że jedna firma A zleca drugiej firmie B na podstawie umowy czyszczenie powierzchni na zewnątrz firmy A. Dotyczy to także okresu zimy, aby firma B usuwała śnieg i lód, sprzątała parking i strony umówiły się,...
Read More
Aby lepiej zrozumieć, kiedy się należy, a kiedy nie – odszkodowanie oraz zadośćuczynienie prześledźmy następującą sytuację, która była oceniana przez sąd. Warto poznać rozumowanie sądu i zrozumieć okoliczności decydujące o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności, o winie lub jej braku, o związku przyczynowym lub jego braku. O tym, jakie rozumowanie przeprowadza sąd i jakie dowody mają...
Read More