Kategoria:

Postępowanie sądowe
Art. 74 Kodeksu postępowania karnego: § 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Oznacza to, że oskarżony/ podejrzany w postępowaniu karnym zarówno na etapie postępowania przed policją i prokuratorem ale również przed sądem nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności. Natomiast organ procesowy (policja, prokuratura, sąd)  nie maja prawa zmuszać do...
Read More
Kim jest podejrzany a kim oskarżony w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, w stosunku do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania postanowienia przedstawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Oskarżony to osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osoba, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe...
Read More
Procedura wyłączenia sędziego prowadzi do odsunięcia go od udziału w rozpoznaniu sprawy i ma dawać gwarancję bezstronności sądu. Wyłączenie sędziego następuje na wniosek strony, na żądanie sędziego lub z urzędu. Kiedy sędzia jest wyłączony od rozpoznawania sprawy karnej z mocy samych przepisów: Wówczas, gdy: sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo...
Read More
Orzeczenie wydane w pierwszym postępowaniu, gdzie osądzono sprawcę, gdy jest prawomocne ma swoje konsekwencje w postaci zakazu ponownego sądzenia (powaga rzeczy osądzonej). Poniżej rozważania dotyczące zakresu powagi rzeczy osądzonej wykreowanej przez orzeczenie wydane w chronologicznie pierwszym postępowaniu, w rozmaitych wchodzących tu w rachubę sytuacjach procesowych. Punktem wyjścia tych rozważań musi być fundamentalne stwierdzenie, że powaga...
Read More
Coraz częściej zdarza się, że zgłasza się osoba, która popełniła jakieś przestępstwo poza granicami Polski. W związku z tym warto wiedzieć, że warunkiem odpowiedzialności według polskiego prawa za czyn popełniony za granicą, co dotyczy tak obywatela polskiego, jak i cudzoziemca, jest uznanie czynu za przestępstwo również w miejscu jego popełnienia np. w Niemczech. Jest to...
Read More
Kiedy przerwa w rozprawie karnej? Ostatnimi czasy istotnie zmieniły się przepisy w zakresie zarządzania przerwy w rozprawie oraz braku konieczności zawiadamiania stron o kolejnym terminie rozprawy. Nowe przepisy doprowadzają do sytuacji, że strona może być nieobecna na rozprawach i wyrok zapadnie bez jej udziału. Jeśli nie wykazuje aktywności w sprawie, o wyroku może dowiedzieć się...
Read More
Pojęcie przewlekłości na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest pojęciem względnym, nie zdefiniowanym przez ustawodawcę. Względność zaś oznacza, że w każdym przypadku musi być odnoszone do realiów konkretnej sprawy....
Read More
Ustalając fakty istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie karnej, organy procesowe (sąd, prokurator) mają obowiązek opierać się na dowodach przeprowadzonych w toku postępowania. Jednocześnie w procesie karnym przedmiotem dowodu mogą być wszelkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że  określona okoliczność objęta jest zakazem dowodzenia. Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii niezwiązania sądu orzekającego w...
Read More
Czym jest proces karny poszlakowy? Proces poszlakowy jest bardzo trudny, bo trudno jest orzekać na podstawie poszlak. Korzystny dla domniemanego sprawcy, bo trudno na jego podstawie skazać. Poszlaka jest dowodem pod warunkiem, że współistnieje z innymi dowodami, z którymi wykazuje bardzo ścisły związek logiczny. Aby wydać wyrok skazujący w oparciu o poszlaki, muszą one tworzyć nierozerwalny łańcuch, w którym wszystkie elementy...
Read More
Prawo oskarżonego (podejrzanego) do nieudzielania informacji Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej równości, do gwarancji nieprzymuszania jej do zeznawania przeciwko sobie ani do przyznania się do winy. Prawo oskarżonego do milczenia, które jest konsekwencją reguły nemo tenetur, nie jest niczym ograniczone. Przyjmuje się, że oskarżony nie ma obowiązku udzielania informacji...
Read More
Co warto wiedzieć, aby skutecznie bronić się w sprawie, w której „usiłuje się” pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej za usiłowanie popełnienia przestępstwa np. rozboju, kradzieży itp.? Usiłowanie popełnienia przestępstwa Usiłowanie ma miejsce wtedy, gdy osoba mająca zamiar popełnienia przestępstwa bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. O usiłowaniu dokonania przestępstwa, jako odrębnej kategorii,...
Read More