Zgłoszenie wypadku w pracy – wzór

17 

Obowiązek zgłoszenia wypadku w pracy obciąża zarówno poszkodowanego pracownika, jak i świadków. Świadkowie o zdarzeniu powinni poinformować pracodawcę na piśmie. Ten ma natomiast obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić pracownikowi pierwszej pomocy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zgłoszenia wypadku w pracy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak powinno wyglądać zgłoszenie wypadku przy pracy?

Zgodnie z przepisami, poszkodowany pracownik powinien jak najszybciej zgłosić przełożonemu wypadek przy pracy. Może dokonać tego ustnie, w trakcie rozmowy lub z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

Już takie zawiadomienie pracodawcy o wypadku zobowiązuje go do uruchomienia działań powypadkowych, czyli do zapewnienia poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

W praktyce większość zakładów pracy po wstępnym zawiadomieniu wymaga również przygotowania pisemnego zgłoszenia wypadku w pracy, w którym to poszkodowany opisze szczegółowo okoliczności i przebieg zdarzenia.

Dokument można opracować w oparciu o wzór zgłoszenia wypadku w pracy. Pismo odnosi się między innymi do okoliczności, które doprowadziły do zdarzenia, a także do jego przebiegu oraz konsekwencji. 

Zgłoszenie wypadku w pracy a wysłuchanie poszkodowanego

Poszkodowany zgłasza wypadek w pracy, jeśli pozwala mu na to jego stan zdrowia. W innym przypadku zgłoszenia dokonują świadkowie. Problematyczne bywa natomiast ustalenie, czy pisemne zgłoszenie wypadku w pracy zastępuje wysłuchanie poszkodowanego.

Jeśli pisemne zgłoszenie miało miejsce przed wysłuchaniem, czynność wysłuchania może służyć doprecyzowaniu informacji o wypadku. Jeżeli zaś pisemne zawiadomienie o wypadku jest zgłaszane później, kiedy stan zdrowia poszkodowanego ulega poprawie, należy dopilnować, aby było ono spójne z informacjami uzyskanymi przez zespół powypadkowy w ramach wysłuchania poszkodowanego. 

Warto podkreślić, że zatajenie wypadku w pracy przez poszkodowanego traktowane jest jako naruszenie obowiązku pracowniczego. Nawet jeśli pracownik jest winien zdarzeniu, powinien zgłosić wypadek pracodawcy.

zgloszenie-wypadku-w-pracy-wzor
Zgłoszenie wypadku w pracy - wzór
17