Kategoria:

Dowody
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie przesłanek odpowiedzialności za przestępstwo wpływania na niektórych uczestników postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą przypisania odpowiedzialności za przestępstwo zmuszania świadka jest wypełnienia znamion wskazanych w art. 245 Kodeksu karnego, zgodnie z którym użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub naruszenie w związku z tym jego nietykalności...
Read More
Czy świadek może odmówić zeznań? Kto ma prawo bez negatywnych konsekwencji odmówić składania zeznań i na jakich warunkach, oraz jak napisać oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie? Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań. Osobą najbliższą jest zgodnie z przyjętą w Kodeksie karnym definicją małżonek, wstępny (np. rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej...
Read More
Jak wygląda przesłuchanie małoletniego, który jest pokrzywdzonym? Zgodnie z art.  185a Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub dotyczące wolności seksualnej i obyczajności, dotyczące pozbawienia wolności, groźby karalnej, uporczywego nękania (stalkingu), jak również dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece np. znęcania się czy rozpijania małoletniego – pokrzywdzonego,...
Read More
Przedstawione poniżej uwagi dotyczą wyłącznie oskarżonego (podejrzanego), ponieważ odnośnie świadka czy pokrzywdzonego zastosowanie mają inne zasady. Kiedy opinia psychiatry w sprawie karnej? Racją podstawową podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dowodu z opinii psychiatrycznej jest istnienie przynajmniej uzasadnionej wątpliwości co do tego, że stan psychiczny oskarżonego wykazywał odstępstwa od w czasie popełnienia czynu ( tzw. tempore criminis)...
Read More
Kodeks postępowania karnego w art. 192 § 2 stanowi, że zarządzenie przesłuchania świadka z udziałem biegłego dopuszczalne jest wówczas, gdy istnieje wątpliwość co do: stanu psychicznego świadka, stanu rozwoju umysłowego świadka, zdolności świadka postrzegania lub odtwarzania spostrzeżeń. Chodzi o to, aby sąd dzięki takiemu dowodowi miał możliwość ustalenia, czy świadek nie ma luk pamięciowych, tendencji do konfabulacji,...
Read More
Prawo oskarżonego (podejrzanego) do nieudzielania informacji Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej równości, do gwarancji nieprzymuszania jej do zeznawania przeciwko sobie ani do przyznania się do winy. Prawo oskarżonego do milczenia, które jest konsekwencją reguły nemo tenetur, nie jest niczym ograniczone. Przyjmuje się, że oskarżony nie ma obowiązku udzielania informacji...
Read More
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie przypadku przeprowadzenia w postępowaniu karnym dowodu z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego w celu ustalenia, czy napis na dokumencie został sporządzony przez oskarżonego. Zdarzają się bowiem w postępowaniu karnym sytuacje, w których dla potwierdzenia lub wykluczenia tego, czy podejrzany lub oskarżony popełnił dane przestępstwo konieczne jest porównanie pisma znajdującego się...
Read More
Zgodnie z art.  192a  Kodeksu postępowania karnego w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla...
Read More