Wypowiedzenie umowy ze szkołą prywatną – wzór

17 

Umowa ze szkołą prywatną jest umową o świadczenie usług, czyli umową zlecenia regulowaną przez przepisy kodeksu cywilnego. Jej wypowiedzenie powinno odbywać się na zasadach określonych w treści samej umowy, a jeśli ta nie odnosi się do warunków rozwiązania umowy – na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dot. umowy zlecenia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia umowy ze szkołą prywatną – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie zasady obowiązują przy wypowiedzeniu umowy ze szkołą prywatną?

Zasady rozwiązania umowy ze szkołą prywatną powinna określać sama umowa. Ponieważ jest to kontrakt terminowy, strony zazwyczaj obowiązane są do zachowania okresu wypowiedzenia. Mogą być też ograniczone, jeśli chodzi o moment rozwiązania umowy, np. terminem realizacji minimum jednego semestru nauki.

W przypadku obowiązującego okresu wypowiedzenia, który trwa zazwyczaj 1-3 miesiące, obowiązkiem rodziców lub dorosłego ucznia jest uiszczanie czesnego za cały okres wypowiedzenia. Co ważne, rozwiązanie umowy musi odbyć się na piśmie.

Dokument można przygotować, używając wzoru wypowiedzenia umowy ze szkołą prywatną. W treści pisma należy odwołać się do odpowiedniego zapisu umowy, wskazać dane stron i termin rozwiązania kontraktu.

Czy wypowiedzenie umowy ze szkołą prywatną wymaga uzasadnienia?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie. Jeśli wypowiedzenia dokonuje dający zlecenie, to powinien on uiścić na rzecz przyjmującego zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowym czynnościom.

Co więcej, w przypadku wypowiedzenia umowy bez ważnego powodu zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz szkoły. Z tego względu przykładowe wypowiedzenie umowy ze szkołą prywatną powinno zawierać uzasadnienie.

Uczeń lub rodzice ucznia mogą powołać się tutaj między innymi na:

  • nienależyte warunki edukacji,
  • utratę zaufania do szkoły,
  • zmianę miejsca zamieszkania,
  • stan zdrowia ucznia, 
  • inne okoliczności życiowe, związane z życiem osobistym. 

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy muszą być jednak obiektywnie ważne, aby kontrakt można było rozwiązać bez dodatkowych konsekwencji finansowych. 

wypowiedzenie-umowy-ze-szkola-prywatna-wzor
Wypowiedzenie umowy ze szkołą prywatną - wzór
17