Kategoria:

Niepoczytalność
Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 §...
Read More
Przedstawione poniżej uwagi dotyczą wyłącznie oskarżonego (podejrzanego), ponieważ odnośnie świadka czy pokrzywdzonego zastosowanie mają inne zasady. Kiedy opinia psychiatry w sprawie karnej? Racją podstawową podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dowodu z opinii psychiatrycznej jest istnienie przynajmniej uzasadnionej wątpliwości co do tego, że stan psychiczny oskarżonego wykazywał odstępstwa od w czasie popełnienia czynu ( tzw. tempore criminis)...
Read More